Barcelona posa en marxa el Portal de la Transparència : Servei de Premsa

Barcelona posa en marxa el Portal de la Transparència

30/12/2015

L’Ajuntament de Barcelona avança un pas més en fer accessible i transparent la institució pública habilitant el nou portal web de la transparència.

El nou portal, que ja és consultable a través de l’adreça http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia recull, endreça i posa a disposició de la ciutadania els següents blocs:

– Informació institucional i organitzativa, on s’inclouen dades sobre l’estructura política, executiva i de gestió.

– Acció de govern, on es troben els plans i programes, les mesures de govern, els actes i els acord dels òrgans de govern.

– Gestió econòmica i administrativa, on es poden consultar els pressupostos, informes financers, les dades de contractació pública, subvencions, convenis, patrimoni, estudis, informes, campanyes de publicitat institucional i obres públiques.

– Informació de rellevància jurídica, normativa, reglaments, decrets, directius, instruccions, circulars, resolucions de sentències judicials i informes jurídics.

– Participació i relació amb la ciutadania, on hi ha referència als espais i processos participatius, serveis i ajuts, canals de comunicació ciutadana, tràmits i enquestes; els aspectes relacionats.

– Urbanisme i ecologia, plans i informació urbanística i informes d’impacte ambiental.

– Avaluació de la transparència municipal, instruments d’avaluació internacionals i locals.

 

Els números, en obert i accessibles

A través del nou Portal de la Transparència es poden consultar les dades econòmiques de l’Ajuntament de Barcelona fins l’octubre de 2015, en format PDF i XLSX, fent-les accessibles per poder fer càlculs i estudis comparatius; així com els pressupostos i les dades de contractació municipal.

 

Registre d’interessos de la corporació municipal

Des d’ara, i per primer cop, qui vulgui podrà consultar la Declaració de Béns i Activitats dels 41 regidors i consellers de districte de l’Ajuntament de Barcelona a la seu electrònica i, des del Portal de la Transparència, s’enllaçarà a aquesta informació.

En aquest espai virtual, al que es pot accedir a través de https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/informacions-de-la-corporacio, es podrà trobar la declaració de patrimoni i béns que disposen en el moment de prendre possessió del càrrec. Aquesta informació s’actualitzarà permanentment i, en el moment que cessin la seva funció pública, també s’actualitzarà amb les dades que aportin a la declaració de cessament. D’altra banda, aquest registre també inclourà les declaracions d’incompatibilitats dels membres de la corporació municipal.

A més, el Portal de Transparència publica les retribucions i els currículums de tota la corporació municipal, comissionats, alts càrrecs (gerents d’àrees, districtes, instituts municipals, entitats públiques empresarials, consorcis i directors generals de societats mercantils) i personal eventual.

Aquesta eina i mesures milloren l’accessibilitat a la informació pública i municipal, ampliant la recent creada Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques (OTBP) que vol servir per millorar i enfortir els serveis fiscalitzadors existents i crear una estructura de control de la gestió, auditora i d’anàlisi. Aquesta oficina, que depèn de l’àrea de Drets de la Ciutadania, Participació i Transparència, garanteix que la gestió de l’administració municipal i, també, de les seves entitats vinculades i participades es regeixin sota els principis de transparència, codis de bon govern i compliment de la legalitat en matèria de transparència, contractació pública i resta d’ordenament jurídic.Compartiu aquest contingut