Llum verda al pla de protecció patrimonial i foment de l’activitat dels comerços emblemàtics : Servei de Premsa

Llum verda al pla de protecció patrimonial i foment de l’activitat dels comerços emblemàtics

26/02/2016

El Consell Plenari ha aprovat definitivament aquest divendres el Pla Especial de protecció de la qualitat urbana a la ciutat de Barcelona. El pla, que inclou el Catàleg de protecció arquitectònic, històric i paisatgístic dels establiments emblemàtics de la ciutat de Barcelona, ha rebut els vots favorables de tots els grups menys l’abstenció del PP. El seu objectiu és protegir i preservar els comerços històrics de la ciutat que aporten valor patrimonial, identitat cultural i singularitat.

L’equip de govern ha resolt les 51 al·legacions rebudes al pla i hi ha introduït canvis significatius respecte el document aprovat inicialment durant l’anterior mandat. Una de les principals modificacions és la posada en marxa d’un paquet de mesures de promoció i protecció dels comerços emblemàtics que comprèn bonificacions sobre l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), subvencions a l’Impost de Béns Immobles (IBI), subvencions dins la campanya per a la protecció i millora del Paisatge Urbà, assessorament empresarial i accions de suport en matèria de cultura i comerç.

Aquestes actuacions i bonificacions responen al nou enfocament que s’ha donat al pla per tal d’incentivar l’activitat. Tenint en compte que el marc jurídic vigent limita la possibilitat de protegir l’activitat emblemàtica, el Govern municipal ha introduït noves mesures per afavorir la pervivència de l’activitat d’aquests comerços. Per portar-les a terme el consistori hi destinarà 1 milió d’euros anuals.

 

211 establiments inclosos al Catàleg d’establiments emblemàtics

El catàleg d’establiments emblemàtics inclòs en el pla atorga diversos nivells de protecció des del punt de vista patrimonial a aquests comerços, i complementa els plans especials de protecció del patrimoni i catàlegs actualment vigents a cadascun dels 10 districtes de la ciutat.

Com ja es preveia en el document inicial, inclou una fitxa per a cadascun dels establiments que descriu les intervencions i els elements protegits, i s’estableixen tres categories de protecció d’establiments en funció dels seus valors patrimonials, l’època a la que pertanyen, l’estil, etc:

– Categoria E1: establiments de gran interès. Conserven la majoria dels seus elements patrimonials i les actuacions permeses aniran encaminades a la seva conservació integral i posada en valor, així com a la recuperació d’aquells elements que s’hagin vist alterats.

– Categoria E2: establiments d’interès. Posseeixen elements patrimonials d’interès singular però que en intervencions posteriors a la seva construcció han perdut a coherència inicial i genuïna. Les actuacions permeses han de conservar, posar en valor i/o recuperar els elements d’interès indicats a la catalogació, de tal manera que no es perdin aquests elements que han originat la protecció.

– Categoria E3: elements d’interès paisatgístic. Aquest tipus de protecció s’atorga a aquells elements que encara formen, o han format part, d’establiments que defineixen un determinat ambient o paisatge urbà, amb valors patrimonials coherents. Conserven elements patrimonials que han quedat, totalment o en part, desvinculats del propi establiment original. Les actuacions permeses han de conservar i posar en valor i/o recuperar els elements d’interès indicats a la catalogació, de tal manera que no es perdin aquests elements que han originat la protecció.

El catàleg conté un total de 211 establiments. Respecte l’aprovació inicial del pla, un cop feta una revisió tècnica més acurada i atenent a les al·legacions rebudes s’han suprimit 17 establiments, i a 18 se’ls ha modificat la categoria de protecció.

La distribució dels establiments per territori i categories és la següent:

Un altre dels canvis del pla especial respecte el document inicial és que se suprimeixen articles referents a la ubicació d’habitatges en plantes baixes i d’activitats comercials en plantes pis. La regulació d’aquests paràmetres no s’ha de dur a terme mitjançant aquest pla, sinó a través d’un debat més ampli a nivell de ciutat i que impliqui altres àrees implicades, com per exemple Habitatge. A més, els articles que s’eliminen serien de difícil aplicació i implicarien dificultats per a l’obertura de nous comerços.

 

Un paquet de mesures econòmiques per fomentar i promocionar el manteniment dels comerços i la seva rehabilitació

El Pla Especial de protecció de la qualitat urbana a la ciutat de Barcelona inclourà per primer cop mesures de promoció i foment del manteniment dels comerços i la seva rehabilitació. Es tracta d’ajudar els propietaris i llogaters a la continuïtat de la seva activitat a través d’ajuts econòmics, bonificacions tributàries, subvencions per a la millora del paisatge urbà, assessorament empresarial i accions de suport en els àmbits de la cultura i el comerç.

Es calcula que l’impacte econòmic d’aquestes noves mesures de promoció econòmica i de la rehabilitació dels comerços emblemàtics tindria un impacte d’un milió d’euros anual, que és la quantitat que el Govern municipal destinarà a aquesta tasca.

 

Bonificacions de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Es proposa assimilar les categories de protecció proposades per tal que les intervencions que es duguin a terme als establiments puguin acollir-se a les bonificacions previstes en les vigents ordenances fiscals en l’apartat de Circumstàncies culturals historicoartístiques. Així, als establiments de la categoria E1 se’ls bonificarà el 50% de l’impost, i als E2 i E3, un 35%.

 

Subvencions a l’Impost de béns immobles (IBI)

Es definirà una campanya de subvenció de fins al 95% de la quota segons la categoria de protecció i l’antiguitat de l’activitat

 

Subvenció específica dins la Campanya per a la protecció i millora del Paisatge Urbà

El contingut de les bases que formaran part d’aquesta campanya establiran de forma específica per als comerços protegits pel pla el conjunt de requeriments i les subvencions proposades. Es preveu un primer tram de subvenció per motius exclusius del seu interès arquitectònic específic, i un segon tram de subvenció extraordinària que pugui incloure actuacions en elements interiors.

 

Mesures d’assessorament i acompanyament empresarial

S’oferiran serveis d’assessorament i formació en:

– Servei d’atenció integral des de Barcelona Activa als locals vinculats encara a la Llei d’Arrendament per motius contractuals.

– Serveis d’orientació, atenció i assessorament empresarial exclusiu per als comerços emblemàtics en matèria de actes de transmissió, cessió, finançament i recerca de treballadors.

 

Programa d’accions de suport en el marc de les competències en matèria de cultura i comerç

Es treballarà el vincle entre el comerç i aspectes com el foment del consum de proximitat, el desenvolupament de xarxes culturals del comerç emblemàtic, línies de museïtzació, etc.

Un exemple d’aquesta línia d’acció és el desenvolupament i ampliació de les eines de la plataforma digital www.rutaemblemàtics.cat, on es podrien incloure visites virtuals, recreació d’itineraris temàtics, vídeos-entrevistes, explicació de processos, mètodes de producció, etc.

A més, s’estudiarà la possibilitat d’utilitzar diferents recursos i instruments legislatius i competencials en matèria de patrimoni cultural i activitat comercial. Un exemple d’aquesta línia seria la incorporació dels comerços emblemàtics en el programa El comerç i les escoles per contribuir a la seva visualització.

 

En estudi un projecte sobre les opcions d’ajuda als comerços emblemàtics, de proximitat i culturals

L’Ajuntament, a través de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), ha encarregat un estudi sobre les opcions d’ajuda als comerços emblemàtics, de proximitat i culturals. L’objectiu és definir quines accions es podrien dur a terme per abordar l’ajuda directa mitjançant la compra de locals o el subsidi de contractes de lloguer per als comerços singulars que es defineixin, seguint el model d’altres capitals europees com París.

La prospecció també té per objectiu establir les bases jurídiques i competencials que han de permetre a l’Ajuntament actuar en aquest terreny, revisant les competències que permet la Carta Municipal i la Directiva Europea de Serveis, així com la normativa específica d’arrendaments urbans i ordenació del sector comerç.

La intenció del Govern municipal és la d’establir de manera prioritària un model de governança per a aquest instrument, a través del diàleg i la cooperació amb tots els sectors afectats per aquesta intervenció: comerç i representants gremials, però també els propietaris i veïns, així com les agrupacions empresarials. L’estudi hauria de permetre també fer una primera aproximació econòmica que es tindrà en compte en la posada en marxa d’aquest instrument.

 

Dret a tempteig i retracte sobre els establiments de categoria E1

El document final preveu que l’Ajuntament comuniqui al Departament de Cultura de la Generalitat la declaració com a Béns Culturals d’Interès Local dels establiments de la categoria E1. Amb aquest tràmit, el consistori podrà exercir el dret a tempteig i retracte sobre les transmissions d’aquests establiments i obrir així una via més per a la seva protecció.

La legislació estableix que el dret a tempteig i retracte el poden exercir els consells comarcals i els ajuntaments respecte els immobles catalogats –en aquest cas, els establiments E1–. En cas de concurrència, el dret de l’Ajuntament serà preferent, i els propietaris dels immobles hauran de notificar-ne les transmissions al consistori.Compartiu aquest contingut