L’Ajuntament de Barcelona impulsa un ‘Codi ètic i de conducta’ adreçat a càrrecs electes i personal directiu municipal : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona impulsa un ‘Codi ètic i de conducta’ adreçat a càrrecs electes i personal directiu municipal

29/03/2016

L’Ajuntament de Barcelona, compromès amb l’adopció de mesures que millorin la confiança de totes les persones vers les institucions i els seus representants, ha presentat avui el text del futur ‘Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Barcelona’. El Govern municipal ha elaborat un primer avantprojecte que ha estat presentat als grups municipals amb la voluntat de cercar un ampli acord i incorporar les aportacions i propostes de la resta de grups abans de la seva aprovació.

Aquest Codi té l’objectiu de fixar els principis, els valors ètics i les normes de conducta que, en l’exercici de les funcions i competències que tinguin atribuïdes, han de complir els càrrecs electes, els titulars dels òrgans superiors, directius i el personal eventual que ocupa llocs de confiança i assessoria a l’Ajuntament de Barcelona i a les entitats vinculades que formen part del sector públic municipal.

A més, es fa especial incidència en garantir una actuació objectiva, imparcial i exemplar, i també es regulen pautes de conducta addicionals que contribueixen a evitar els conflictes d’interessos en matèria de contractació pública i en l’activitat de foment.

 

Principis ètics, 10 valors importants

Els treballadors subjectes a aquest Codi hauran d’actuar seguint principis ètics vinculats a drets humans, vetllant pel respecte i el compliment dels drets i normes internacionals; legalitat, garantint la defensa i el respecte a la Constitució, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i tota la legislació municipal vigent; garantint la igualtat de tracte de totes les persones i evitant qualsevol discriminació; imparcialitat alhora d’actuar per evitar conflicte d’interessos i treballar sempre en benefici de l’interès públic; integritat per no actuar influenciat per interessos personals; proximitat, adequant les actuacions a les necessitats i particularitats de les persones i el territori; respecte vers tothom; rendició de comptes de les decisions pròpies i dels òrgans que dirigeixen, assumint-ne responsabilitats polítiques i administratives si s’escau; transparència alhora d’actuar, fent públiques les activitats oficials i els actes vinculats i informant-ne de forma veraç, actualitzant-ne continguts, oferint-los de forma comprensible i, sempre que es pugui, en formats oberts i, per últim, el darrer principi ètic que recull el Codi és la modernització, que fa referència a l’impuls de les noves tecnologies d’una manera accessible i garantint la interacció amb la ciutadania d’una manera àgil, segura i comprensible.

D’altra banda, i més enllà dels valors ètics que vol subratllar, aquest reglament intern també es tipifiquen normes de conducta. Entre d’altres, no fer ús del càrrec per a obtenir avantatges personals o afavorir o perjudicar a altres persones, físiques o jurídiques, que puguin relacionar-se amb l’Administració; mantenir la confidencialitat, però, sense perjudici a la normativa de la transparència; desenvolupar les seves competències i responsabilitats amb diligència, dedicació absoluta i amb ple respecte al que s’estableix a la legislació sobre incompatibilitats i gestionar els recursos públics de manera eficient i sempre en defensa de l’interès públic. A més, en concret els càrrecs electes o personal directiu, hauran d’abstenir-se d’intervenir i votar en qualsevol assumpte en el qual hi tinguin un interès directe o indirecte o en el que pugui existir conflicte d’interessos.

Aquesta primera proposta de text de ‘Codi ètic i de conducta’ fixa unes normes específiques als conflicte d’interessos, de les quals se’n destaquen, entre d’altres, que les persones subjectes al seu compliment hauran d’abstenir-se de participar de qualsevol assumpte que pugui considerar-se que hi concorren interessos privats que afectin a l’assoliment dels interessos públics. També hauran d’abstenir-se d’emprar el càrrec per agilitzar procediments o proporcionar algun benefici a un tercer; estaran obligats a exercir el càrrec amb dedicació absoluta, d’acord amb el que estableix la legislació sobre incompatibilitats; hauran de declarar els béns patrimonials i la participació en societats de qualsevol tipus, tant en el moment de prendre possessió del càrrec com en el moment del cessament i fi de mandat o, per exemple, estipula que no podran acceptar regals que superin els usos habituals, socials o de cortesia ni, tampoc, favors o serveis en condicions més favorables que puguin condicionar el desenvolupament de les seves funcions. Detallant-ne que els regals no podran ser d’un import superior a 50 euros.

A més, la proposta de reglament també tipifica que els càrrecs electes i personal directiu de l’Ajuntament de Barcelona hauran d’abstenir-se d’impulsar o participar en cap procés de contractació pública amb persones físiques o jurídiques amb les quals els càrrecs electes o el personal directiu subjecte a aquest codi hagi mantingut en els darrers 2 anys cap tipus de vinculació laboral o professional. També, i amb la mateixa voluntat d’evitar les situacions de conflicte d’interessos, es limita a un màxim del 10% la participació, directa o indirecta, en empreses que tinguin algun concert o contractes de qualsevol naturalesa amb l’administració municipal o percebin subvencions. En aquesta línia, hauran de vetllar per possibilitar una major concurrència en processos contractuals i garantir que no hi haurà cap representació política a les meses de contractació.

En relació a la transparència, el text proposa unes pautes de conducta que, entre d’altres, busquen garantir que les persones subjectes al reglament proporcionin tota la informació derivada de les seves actuacions pels canals de transparència activa que estiguin implementats, mantenint únicament el secret o reserva en aquells casos en què la llei exigeixi la confidencialitat o puguin afectar-se drets o interessos de terceres persones i amb absolut respecte a la normativa reguladora de la protecció de dades. Tanmateix, s’estipula impulsar mesures de govern obert i crear canals permanents de comunicació i intercanvi d’informació amb la ciutadania.

 

Noves figures: Gestor ètic i Comitè d’ètica

El ‘Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Barcelona’ preveu que el Gestor ètic sigui la persona encarregada de vetllar pel compliment, la gestió, l’impuls, el seguiment i l’avaluació del compliment del reglament. D’aquesta manera, serà qui difondrà el reglament i treballarà perquè es compleixi; resoldrà els dubtes que puguin plantejar-se alhora d’interpretar-lo i aplicar-lo; impulsarà activitats formatives; formularà recomanacions i proposarà millores en la gestió ètica i en l’aplicació del bon govern i de la bona administració; realitzarà revisions periòdiques i proposarà canvis i adequacions perquè sempre estigui actualitzat i elaborarà una memòria anual que es presentarà al Consell Municipal.

L’Ajuntament de Barcelona treballa per que el Codi compti amb una norma reguladora de caràcter general, en compliment del mandat que determina l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així que infringir-lo comportarà l’aplicació d’un règim de sancions. D’aquesta manera es vol posar l’accent en que tot treballador de l’Ajuntament de Barcelona es regeixi pels principis d’honestedat, objectivitat, eficàcia i eficiència en la gestió dels recursos públics.

L’altra nova eina pel bon compliment del Codi és el Comitè d’Ètica que, designat per Alcaldia, s’encarregarà d’assessorar al Gestor ètic i a la resta d’òrgans de govern i de l’administració per interpretar i aplicar la norma reguladora referent a ètica i conducta. Aquest comitè serà de composició paritària, integrat per un màxim de 5 persones nomenades d’entre professionals de recorregut prestigi en l’àmbit de la defensa de l’ètica, la integritat i la transparència pública. Comptaran amb un mandat per 4 anys prorrogables un nou mandat i els seus membres no gaudiran de cap remuneració.

 

Administracions públiques transparents i regides pel bon govern

El dret de totes les persones a una bona administració s’incorpora a l’article 41 de la Carta de drets fonamentals de la Unió Europea de l’any 2000 i està reconegut expressament a l’article 30 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya quan afirma que “totes les persones tenen dret a què els poders públics de Catalunya les tractin, en els afers que les afecten, d’una manera imparcial i objectiva, i que l’actuació dels poders públics sigui proporcionada a les finalitats que les justifiquen”.

La redacció d’aquest Codi s’inspira, entre d’altres, en la Recomanació 60 (1999), del Consell d’Europa, sobre el codi europeu de conducta per la integritat política dels representants locals i regionals electes, en la Recomanació (2000)10, del Consell d’Europa, sobre els codis de conducta per a les persones empleades públiques i el seu memoràndum explicatiu, així com en el Codi de bona conducta de la Unió Europea, aprovat pel Parlament el 2001, en desplegament de l’article 41 de la Carta de drets fonamentals.

Aquesta mesura, que va més enllà del que exigeix la Llei de transparència que va entrar en vigor el passat gener, vetlla per garantir la integritat i l’ètica institucional, juntament amb d’altres iniciatives vinculades a la transparència, l’accés a la informació pública i el retiment de comptes que des de la Tinència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència s’estan elaborant.

 

Document relacionatCompartiu aquest contingut