L’Ajuntament de Barcelona regularà les associacions cannàbiques de la ciutat : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona regularà les associacions cannàbiques de la ciutat

13/05/2016Temps estimat de lectura: 7 minuts

 

El document del Pla especial urbanístic per a l’ordenació territorial dels clubs i associacions de cànnabis a la ciutat de Barcelona es veurà a la propera comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i posteriorment es votarà l’aprovació definitiva al plenari del Consell Municipal.

En data 6 de maig de 2015 la Comissió de Govern va aprovar inicialment aquest pla especial urbanístic, així com la pròrroga de la suspensió de l’atorgament de comunicacions prèvies d’inici d’activitats per a la instal·lació i/o ampliació d’aquest tipus de clubs socials privats (pròrroga que finalitza el 12 de juny de 2016).  L’acord es va publicar el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 18 de maig de 2015, i es va obrir un termini de dos mesos per presentar  al·legacions que la Comissió de Govern va prorrogar un mes més. Durant aquest període es van presentar un total de 89 al·legacions. Posteriorment, es va iniciar un procés participatiu amb els representants d’algunes federacions i associacions de clubs de consumidors de cànnabis i fruit d’aquest procés, i del canvi de govern, s’han introduït algunes modificacions al document respecte del text aprovat inicialment.

Les modificacions  introduïdes  tenen com a objectiu incidir en els requisits d’establiment dels clubs i associacions, atenent als següents criteris:

L’objectiu del pla és compatibilitzar el dret d’associació de les persones consumidores de cànnabis amb l’exercici d’altres drets fonamentals com són la protecció de la salut, la convivència i el gaudi d’un medi ambient adequat. A dia d’avui a la ciutat de Barcelona es calcula que hi ha un total de 120 associacions cannàbiques en funcionament.

 

La voluntat del Govern municipal és que el pla especial urbanístic esdevingui una eina més al servei de les polítiques de salut pública de la ciutat, que és des d’on entén que s’ha d’abordar aquest fenomen. En aquest sentit, l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat està treballant de manera coordinada amb el Comissionat de Salut de l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), i en base als principis que fixa el Pla d’Acció sobre Drogues 2013-2016. D’ençà que el pla es va aprovar inicialment, l’ASPB i el comissionat de Salut, juntament amb diverses àrees de l’Ajuntament de Barcelona, han iniciat les tasques d’estudi i formulació d’una nova ordenança que té per objectiu regular les condicions per a desenvolupar l’activitat, més enllà dels criteris estrictament urbanístics del pla especial. En aquests moments aquest document s’està treballant per part dels diversos departaments implicats.

El Govern municipal vol garantir que les associacions cannàbiques duguin a terme activitats dirigides al seu consum, respectin la normativa sobre les associacions i que en cap cas incorrin en conductes que podrien estar tipificades, tot garantint que no s’excedeixin del consum personal i que les substàncies no arribin a tercers. En base a aquesta nova ordenança, el pla especial urbanístic podrà ser objecte de modificació, i es podran revisar els paràmetres d’ubicació que es contemplen i/o ampliar els usos protegits.

 

El text final del pla especial té per objectiu regular la incidència i els efectes urbanístics, mediambientals i sobre la salut que l’activitat de clubs i associacions de cànnabis produeixen en el territori, mitjançant l’establiment d’una sèrie de requisits. La base de la regulació determina una sèrie de condicions fonamentades en la protecció mediambiental i la salut, així com en l’ordenació del territori, per assolir un equilibri entre el desenvolupament de l’activitat i la convivència ciutadana.

En el text inicial, el pla preveia el tancament en un període de 18 mesos de tots els clubs implantats en una distància inferior a 150 metres respecte de sòls qualificats d’equipament, així com d’edificis amb usos protegits com els centres docents d’educació obligatòria, les biblioteques i els centres esportius públics. Això implícitament comportava el tancament de 133 locals i el manteniment de l’activitat en 11, del total d’associacions cannàbiques que operaven a la ciutat en el moment de la redacció del pla.

El nou document modifica les limitacions, i estableix les següents:

 

Criteri de distàncies mínimes i distribució territorial

S’estableixen dues distàncies diferents en funció de si la ubicació està situada en nuclis antics o a la resta de la ciutat:

S’estableixen uns radis mínims de 100 metres de manera general per a tota la ciutat que s’ha de respectar per a l’emplaçament d’una activitat. Aquest és el supòsit que es considera el més òptim per garantir la convivència amb els veïns residents al barri, així com la qualitat de les condicions ambientals (qualitat de l’aire, emissió d’olors i contaminació acústica). Aquest radi mínim s’incrementa per a Gràcia i Ciutat Vella i per als nuclis antics a 150 metres, ja que es tracta d’àmbits més densos.

Aquestes distàncies mínimes que les activitats destinades a clubs socials de consumidors de cànnabis han de respectar entre establiments, també són d’aplicació respecte a determinats usos de la ciutat que s’identifiquen amb els centres docents d’educació obligatòria, els Centres d’atenció i seguiment de drogodependències (CAS) i els sòls actualment qualificats d’equipament comunitari i dotacions, d’acord amb els següents criteris:

 

Criteri de superfície màxima dels locals

L’activitat concreta que es desenvolupa en aquests locals fa necessari establir-ne una superfície màxima atès, bàsicament, a dos aspectes: evitar la concentració excessiva dins els propis locals, amb la finalitat bàsica de protegir la salut de la població consumidora i dels propis treballadors, i evitar la concentració excessiva a la via pública. Per aquest motiu, es limita la superfície dels locals en 200 m2 de superfície útil màxima.

 

Criteri d’ubicació dels locals

L’activitat que es desenvolupa en un club social de cànnabis és susceptible de generar molèsties similars a les que pot generar una activitat de pública concurrència, és per aquest motiu que es considera que han de disposar d’un accés independent des de la via pública. Aquesta condició porta implica que l’accés es produeixi per la planta baixa i, per tant, els locals hauran d’estar ubicats en aquesta planta.

 

Criteris tècnics

Aquestes activitats poden tenir una incidència directa sobre el medi ambient, principalment pel que fa a tres aspectes bàsics. En primer lloc per la qualitat de l’aire, a conseqüència de l’emissió de fums que poden afectar al seu entorn. Això fa que s’hagin d’adoptar mesures que evitin la dispersió dels contaminants fora dels locals. En segon lloc, en tractar-se d’activitats potencialment generadores d’olors cal establir les mesures necessàries per evitar l’emissió d’olors a l’exterior. En tercer lloc, el referent a la contaminació acústica. Tot i no tractar-se d’una activitat de pública concurrència, és un tipus d’activitat que pot generar soroll i, per tant, es considera necessari posar mesures que evitin la propagació de soroll a l’exterior. En base a aquests aspectes mediambientals, es preveu l’obligatorietat de disposar de doble porta per tal d’accedir a l’interior del local.

Els locals on es consumeix cànnabis són locals de fumadors d’ús continuat.  Els fums emesos pels locals de fumadors són considerats contaminants, i per tant l’Administració municipal n’exigeix que l’emissió a l’exterior s’efectuï per la xemeneia, atenent a les competències que la pròpia normativa atorga als municipis.

 

Tots els nous locals que s’obrin a la ciutat hauran de complir amb les condicions establertes al document definitiu del pla especial. Pel que respecta a les entitats que ja existeixen, es donarà un període de 18 mesos des de l’entrada en vigor del nou pla per tal que s’adeqüin tècnicament i passin a disposar de doble porta o vestíbul i xemeneia.

 

Paraules clau

cannàbiques/