Barcelona licita el nou contracte dels Serveis de Telecomunicacions de l’Ajuntament aplicant ja criteris socials i ambientals : Servei de Premsa

Barcelona licita el nou contracte dels Serveis de Telecomunicacions de l’Ajuntament aplicant ja criteris socials i ambientals

22/06/2016

 

El govern municipal treu a licitació el nou contracte dels Serveis de Telecomunicacions de l’Ajuntament de Barcelona que inclou, amb caràcter obligatori, mesures socials, laborals i ambientals a complir per part dels adjudicataris. Per primera vegada el plec obliga a l’empresa adjudicatària a aplicar el conveni que li sigui d’aplicació i a garantir el compliment de condicions laborals dels seus treballadors i de les empreses subcontractades.

Així mateix s’incorpora com a criteri d’adjudicació el compliment de la normativa internacional en matèria de Drets Humans, amb especial incidència en la protecció del treballador i la infància i s’obliga a les operadores a informar de la procedència dels equips i elements electrònics. També es valoraran millores o serveis addicionals com ara l’oferiment en el seu catàleg de terminals mòbils socialment responsables o l’establiment de programes de caràcter social a la ciutat.

El primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, ha destacat que “es tracta del primer plec de clàusules d’un gran concurs públic de l’Ajuntament que vol compensar la importància que ha tingut fins ara l’oferta econòmica i posar criteris condicions laborals, socials, ambientals i de sobirania digital amb l’objectiu de fer de Barcelona una administració exemplar en matèria de contractació pública”. “És la primera gran concreció en un gran concurs públic de les grans directrius en matèria de contractació pública”, ha subratllat Pisarello.

El nou contracte que ara surt a licitació ha estat aprovat per la Comissió de Presidència amb els suports del Govern (BComú i PSC), Ciutadans, l’abstenció de CiU, ERC i PP i el vot en contra de les CUP. El concurs es resoldrà previsiblement de cara a finals d’any. Té una durada prevista de dos anys amb possibilitat de prorrogues fins a 24 mesos. Pel que fa a les ofertes econòmiques, en termes homogenis respecte la situació actual, s’estima un preu de licitació de 4.565.000 €/any, davant els 4.091.000 € del cost actual anual que tenen aquests serveis.

La variació es deriva bàsicament de la gratuïtat del 010 i de l’ampliació de la qualitat i la seguretat en els serveis.

 

Els serveis de telecomunicacions, els primers a incorporar els nous criteris socials i ambientals

L’objectiu d’aquesta licitació es definir un Acord Marc de referència a tot el grup Ajuntament, és poder millorar les prestacions tècniques i els serveis sol·licitats sense que comportin un sobrecost econòmic.

Es proposa mantenir 5 lots independents per facilitar la competitivitat entre operadors i es proposen millores, com ara que el servei d’atenció ciutadà, el 010, canviï de model i passi a ser un servei gratuït pel ciutadà.
– Serveis i sistemes de telefonia fixa (corporativa i no corporativa).
– Serveis de connectivitat de dades en centres que no disposen de xarxa pròpia.
– Servei mòbils de veu i dades.
– Serveis de xarxa intel·ligent (numeració 90Y, 010, 080 i 092)
– Serveis d’accés a Internet (accés centralitzat i accessos distribuïts).

El nou plec de clàusules sol·licita amb caràcter obligatori:
– Compliment a les condiciones establertes en matèria de legislació laboral, conveni col·lectiu vigent, legislació social, de prevenció de riscos laborals, d’igualtat de gènere, d’integració social de les persones amb diversitat funcional, de protecció de dades personals, mediambientals, fiscal i tributària.
– Compliment normativa internacional en matèria de Drets Humans amb especial incidència en la protecció del treballador i la infància.
– Informar sobre la procedència d’equips i elements vinculats al contracte i la ubicació de les fàbriques d’origen.
– S’obliga expressament al compliment estricte per part dels licitadors de la normativa fiscal respecte als ingressos i beneficis obtinguts
– Compliment del Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016 en relació a les mesures per impedir que els contractistes de l’Ajuntament puguin tenir activitat il·legal en països denominats “paradisos fiscals”. I acceptació per part de l’adjudicatària a sotmetre’s a auditories en aquest sentit.

 

Condicions laborals justes del personal que executa el contracte

Els plecs recullen que l’empresa que resulti adjudicatària estarà obligada a aplicar el conveni col·lectiu que li sigui d’aplicació i garantir que les condicions laborals de les empreses subcontractades siguin anàlogues a les que tenen els treballadors de l’empresa principal.

També es tindrà en compte un seguit de clàusules i mesures de sostenibilitat social i ambiental i per afavorir, entre d’altres, la igualtat de gènere, la integració social de les persones amb diversitat funcional.

 

Compra pública ètica

El plec de prescripcions tècniques obliga a les empreses a donar compliment a la normativa internacional en matèria de Drets Humans, amb especial incidència en la protecció del treballador i la infància. S’inclou una clàusula que estableix que els béns i serveis objecte del contracte hauran de ser produïts respectant les normes sociolaborals vigents a Espanya i la Unió Europea i aprovades per l’Organització Internacional del Treball.

Així mateix s’obliga a les empreses proveïdores a donar tota la informació a l’Ajuntament de Barcelona o entitat que autoritzi, per tal de garantir una compra ètica. Actualment és l’observatori internacional Electronics Watch qui realitza aquesta auditoria independent que vetlla per garantir que aquesta compra sigui sostenible, de comerç just i respectuosa amb els drets humans. S’inclou doncs una clàusula de traçabilitat que supervisa i analitza els processos de producció dels aparells i materials consumibles electrònics que ofereixen i obliga a les empreses a informar sobre la seva procedència.

En el cas del contracte de telefonia mòbil, es puntuarà, per primera vegada, l’oferiment per part de les empreses de terminals socialment responsables. S’incentiva doncs que s’ofereixin terminals de comerç just, que garanteixen que en tota la seva cadena productiva es compleixen les condicions de respecte drets humans, de condicions de treball just, gestió de residus correcte.

En aquesta mateixa línia es redueix el pes dels criteris econòmics en la valoració de les ofertes, per tal de potenciar altres aspectes socials i mediambientals.

 

Noves millores que s’incorporen al plec respecte al contracte actual

Així mateix, el govern incorpora en el Plec de clàusules del nou contracte un seguit de millores que han de permetre millorar el funcionament de l’administració i la prestació de serveis que s’ofereixen als ciutadans.
– Actualització de les diferents plataformes de veu.
– Disposar d’una plataforma de gestió de les videoconferències.
– Augment de la capacitat de dades als mòbils dels usuaris.
– Incorporació al contracte del servei “WiFi” al transport públic” (autobusos).
– Augment de la capacitat d’accés al servei d’internet corporatiu de l’Ajuntament.
– Millora en la gestió de l’accés a Internet per prevenir atacs informàtics, controlar i gestionar de forma més eficient el servei.
– Substituir el màxim nombre d’enllaços ADSL d’internet per solucions en fibra òptica.
– Big Data: Proporcionar a l’Ajuntament de forma gratuïta dades de mobilitat i volumetries d’usuaris a la ciutat de Barcelona, per poder fer estudis de mobilitat urbana, i conèixer els fluxes de comunicacions. Es tracta de dades que fins ara les operadores venien i que permeten regular trànsit, transport públic, itineraris.
– L’adjudicatari alliberarà tots els terminals mòbils.
– Contractacions públiques socialment responsables: L’Ajuntament afiliat a l’organització “Electronics Watch”, vetllarà pel compliment dels estàndards requerits respecte a la contractació socialment responsable.
– VINCLES: servei a 400 usuaris durant 6 mesos.

Així mateix hi ha un seguit de millores i de serveis addicionals que es valoraran en la selecció de l’adjudicatari:
– Incloure programes socials diversos a la ciutat.
– Millora les prestacions tècniques sol·licitades sense sobrecost econòmic.
– Disposar en el seu catàleg de terminals sostenibles.
– Sistema de reciclatge de telèfons mòbils, incorporant empreses socialment responsables.

El nou contracte que ara surt a licitació té una durada prevista de dos anys amb possibilitat de prorrogues fins a 24 mesos.

 

Pròrroga del contracte actual fins a l’adjudicació

L’actual contracte de serveis de Telecomunicacions de l’Ajuntament de Barcelona i dels seus organismes autònoms i instituts Municipals és vigent des del 2013, i preveia una durada de dos anys prorrogable per a dos anys més.

L’Acord Marc que es licita, preveu l’adhesió de la resta de les empreses i fundacions del grup municipal del grup municipal.

Fins l’adjudicació del referit Acord Marc, prevista per finals d’aquest any, el govern té previst aprovar una prorroga de sis mesos de l’actual contracte a partir del 31 de juliol del 2016, que és quan s’haurà exhaurit el primer any de pròrroga dels dos possibles segons el contracte vigent.

Per tant, en cap cas s’esgotarà el contracte actualment vigent.Compartiu aquest contingut