Comença la selecció de les persones que fan venda ambulant no autoritzada perquè creïn un projecte de cooperativa i iniciïn 40 plans d’ocupació : Servei de Premsa

Comença la selecció de les persones que fan venda ambulant no autoritzada perquè creïn un projecte de cooperativa i iniciïn 40 plans d’ocupació

17/08/2016Temps estimat de lectura: 5 minuts

 

Aquestes accions estan incloses en les accions que va presentar el consistori al juny per abordar el fenomen de la venda ambulant no autoritzada des d’alternatives i vies d’inclusió, i s’inicien aquesta setmana amb un procés de selecció de 15 persones que es dediquen a la venda ambulant no autoritzada a la ciutat perquè creïn un sistema cooperatiu d’intervenció social, basat en una figura cooperativa mixta, que generi un espai de coordinació tècnica dels dispositius impulsats per l’Ajuntament a l’hora d’atendre el col·lectiu de venedors ambulants. En tres anys, fins el 2018, el nombre de persones s’ampliarà a 25 per a poder desenvolupar i executar el projecte cooperatiu.

L’objectiu és que les persones seleccionades defineixin quin serà el model de negoci que portarà a terme aquesta cooperativa, així com l’estudi de la seva viabilitat tècnica i econòmica, amb l’assessorament de l’Ajuntament. També es preveu la incorporació i coordinació dels membres de la cooperativa en xarxes comunitàries de territori.

Les persones que vulguin formar part del projecte han de poder demostrar que resideixen a Barcelona des de fa un any com a mínim i a l’Estat espanyol des de fa tres anys, a més de no tenir antecedents penals. En cas que no hagin estat empadronats/des durant el darrer any, es pot aportar el certificat emès per una Entitat de la Xarxa d’Acollida, en el qual s’acredita que han estat atesos/es o vinculats/des a algun servei de l’entitat de forma continuada durant el darrer any.

L’Ajuntament de Barcelona aposta per aquest model cooperatiu com a una fórmula que garanteixi la inclusió sociolaboral. Aquest model suposa treballar des de l’apoderament de les persones implicades per tal d’incrementar la probabilitat de sostenibilitat en el temps de les alternatives i vies d’inclusió que es construeixin.

El projecte parteix de la identificació de les necessitats del col·lectiu específic i proposa un sistema d’intervenció cooperatiu per donar resposta a tres factors claus com són la renda, els drets de ciutadania i xarxa, a través del desenvolupament d’un projecte de negoci totalment desvinculat a la venda de productes no autoritzats.

 

Selecció pels 40 plans d’ocupació

Aquest mes d’agost també s’ha iniciat el procés de selecció de les 40 persones que rebran la formació dels nous plans d’ocupació que l’Ajuntament posarà en marxa destinats al col·lectiu de venedors ambulants.

Aquesta política activa d’ocupació pot esdevenir un instrument facilitador de la regularització administrativa, reactivació laboral i reciclatge professional. Per aquesta raó, se seleccionarà persones que no tenen regularitzada la situació administrativa a l’Estat espanyol, amb una atenció especial per a persones que estan en situació de vulnerabilitat.

Els nous plans d’ocupació estan dividits en diferents tipologies un cop identificats els potencials llocs de treball, diferenciant perfils professionals en relació a les tasques a realitzar.

1. Activitats de dinamització i suport en espais comunitaris, en col·laboració amb la Gerència de Drets Socials. Nombre de beneficiaris: 10 persones.

2. Activitats de manteniment i rehabilitació de pistes esportives de centres escolars de titularitat pública, en col·laboració amb el Consorci d’Educació de Barcelona. Nombre de beneficiaris: 15 persones.

3. Activitats de manteniment i rehabilitació d’equipaments públics i neteja i adequació de l’espai públic, en col·laboració amb el Districte de Sant Martí. Nombre de beneficiaris: 15 persones.

Es preveu tramitar la regularització administrativa de les persones candidates alhora que aquests participen en les accions de formació, que es realitzaran de forma prèvia a la contractació. Per tramitar la regularització administrativa caldrà presentar ofertes de treball nominatives per un període de 12 mesos, que permetin l’inici de les gestiones jurídico-administratives adients.

La durada del contracte de treball, modalitat d’obra i servei, és de 12 mesos, aplicant jornada completa (37,5 hores setmanals).

La contractació en el marc dels programes de Plans d’Ocupació sempre es complementa amb itineraris de formació tècnico-professionalitzador, prevenció de riscos laborals, competències clau i capacitació per a la recerca de feina.

De cara a la finalització del contracte laboral, està previst un assessorament ocupacional per a la posterior cerca de feina amb l’objectiu de millorar les oportunitats de les persones participants de trobar feina a la finalització de la seva participació al programa.

 

L’Ajuntament informa als venedors ambulants dels recursos socials disponibles

Aquesta setmana també es posa en marxa la campanya destinada a informar als venedors ambulants no autoritzats que estan realitzant una activitat no permesa, i se’ls recorda tots els recursos municipals que tenen al seu abast per garantir els seus drets bàsics, així com la informació sobre el circuit que han de seguir per acollir-se a les iniciatives socials de l’Ajuntament.

Està integrada en la campanya de comunicació de convivència per sensibilitzar tant a la ciutadania de Barcelona, com als seus visitants, sobre la importància de mantenir actituds que fomentin la bona convivència i la seguretat.

En total es distribuiran 5.000 fulletons en quatre idiomes diferents, castellà, francès, anglès i wòlof, a través dels equipaments públics d’atenció social i també al carrer a través d’educadors socials.

 

Estudiant l’experiència internacional

L’Ajuntament de Barcelona també ha estudiat quines són les accions portades a terme per diferents ciutats al món per abordar el fenomen, amb la intenció d’estudiar l’aplicabilitat de les mateixes a la ciutat de Barcelona, per tal de poder aprendre d’aquestes experiències que permetin desenvolupar polítiques públiques i alternatives d’inclusió social a les persones que realitzen venda ambulant a la ciutat de Barcelona.

Entre les experiències estudiades, es troben les de París, Roma, Berlín –a Europa–, Nova York, Los Angeles, Vancouver –a EEUU i Canadà— i Durban, Quito –Àfrica i Sud Amèrica–. De l’estudi internacional es conclou que hi ha tres marcs d’actuació diferents adoptats davant del fenomen:

1. La regulació de l’activitat

2. La regulació d’espais, a les ciutats, per a desenvolupar aquesta activitat

3. L’autoorganització del propi col·lectiu

L’Ajuntament ha estat en contacte amb les diferents ciutats amb l’objectiu d’analitzar quin és el model idoni que s’escau implementar a Barcelona en base a les seves característiques, tan socials com econòmiques.

 

Coordinació amb la resta de municipis i administracions competents

A finals de juliol es va reunir per segona vegada la taula interadministrativa que es va constituir a petició del Síndic de Greuges de Catalunya i de la que formen part els Ajuntaments de Barcelona, de Castelledefels, Sitges, Salou i Roses; la Generalitat de Catalunya, la Delegació del Govern a Catalunya i Port de Barcelona.

En aquesta segona trobada es va acordar la formació de dos taules que treballaran, per una banda els temes relacionats amb les polítiques de seguretat que s’han de portar a terme per abordar el fenomen de la venda ambulant no autoritzada, i que estan centrats sobretot en intensificar la lluita contra les estructures organitzades que s’encarreguen de distribuir material falsificat destinat a la venda ambulant no autoritzada. I per l’altra banda, un grup de treball centrat en elements de consum i polítiques socials destinades al col·lectiu de venedors ambulants.

Aquestes dos taules es convocaran a partir del mes de setembre i tindran un caràcter mensual.

Paraules clau

ocupació/ venda ambulant/