L’Ajuntament de Barcelona impulsa un gran Pacte Municipal d’Infraestructures : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona impulsa un gran Pacte Municipal d’Infraestructures

24/10/2016

Les infraestructures són un element clau per tal de generar i comptar amb territoris cohesionats, sostenibles i dinàmics, i per aquest motiu és necessari planificar-les al servei de la justícia urbana, amb l’objectiu de millorar les condicions de vida de la ciutadania en tots els aspectes: socials, mediambientals, econòmics, salut, etc.

El Govern municipal entén que les infraestructures han de servir per a reduir les desigualtats existents, tant en l’àmbit territorial per corregir la injustícia espacial, com social per enfortir la cohesió social. Una mala planificació en infraestructures esdevé un element important en la generació d’injustícies espacials, i per aquest motiu és essencial una bona estratègia en la seva planificació, projecció i construcció, per arribar a la justícia urbana. Unes bones infraestructures han d’ajudar a desenvolupar una ciutat sostenible, reduint la intensitat energètica del PIB, l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, mitigant el canvi climàtic i reduint la contaminació, tot millorant la qualitat de l’aire de la ciutat.

Actualment, moltes de les infraestructures necessàries de la ciutat, no depenen únicament del consistori barceloní, malgrat ser essencials pel desenvolupament urbà. Per aquest motiu, el Govern municipal durà a terme un estudi i anàlisi de totes les infraestructures, tant les convencionals (infraestructures grises) com també les infraestructures verdes associades als espais verds i fluvials, atès que considera clau que la ciutat de Barcelona identifiqui i prioritzi quines han de ser les infraestructures a desenvolupar en el seu territori tant a curt, com a mig i llarg termini.

Per elaborar aquesta priorització, des de l’àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, s’impulsa una mesura de govern per establir les bases d’un gran Pacte Municipal d’Infraestructures de la ciutat, entre tots els partits polítics representants a l’Ajuntament de Barcelona i que conformen el Consell municipal. El document, també es farà extensiu als principals sectors tant socials, econòmics, tècnics i institucionals de la ciutat i del país.

El Pacte Municipal d’Infraestructures vol esdevenir un document de consens en la selecció de les infraestructures més importants i fonamentals per Barcelona, que identifiqui i prioritzi les inversions en aquelles infraestructures que millorin al màxim el progrés econòmic i la cohesió social, mediambiental i territorial de la ciutat. El Pacte ha de servir com a punt de partida per a:

Per elaborar aquest document, el Govern municipal crearà una Comissió Municipal d’Infraestructures (CMI) amb tots els grups polítics del consistori que treballarà per identificar les grans infraestructures i la gestió que precisen per al desenvolupament sostenible de Barcelona, el benestar, la salut i la qualitat de vida dels seus ciutadans.

El llistat inclourà totes aquelles infraestructures de titularitat supramunicipal i/o de gestió no únicament municipal, en l’àmbit de la ciutat de Barcelona o amb influència sobre la mateixa i de gestió i inversió tant pública com privada. Per tant, aquelles que no depenen únicament de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Bases per començar a treballar

De cara a l’elaboració del Pacte Municipal d’Infraestructures, el Govern municipal proposa basar-se amb les línies següents:

En aquest sentit, com a punt de partida es proposa actuar sobre les temàtiques que es ressenyen a continuació:

 

Es proposa avançar en les principals infraestructures de transport públic col·lectiu, que són prioritàries per donar compliment als objectius del Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018 (PMU) i que en molts casos estan inacabades per part de les altres administracions, que són les que en tenen la competència.

 

Es vol potenciar la utilització de recursos hídrics alternatius i promoure polítiques per reduir el consum de l’aigua potable per usos urbans, així com  potenciar els sistemes de drenatge alternatius per minimitzar el volum d’aigua d’escorrentiu superficial.

 

Es proposa millorar les actuals xarxes de subministrament energètic de la ciutat, avançant cap una millor robustesa. En el marc del Pla d’energia, canvi climàtic i qualitat de l’aire de Barcelona 2011-2020, promoure sistemes de generació de proximitat provinents de fonts renovables.

 

La franja de la ciutat que està qualificada de zona marítimo-terrestre aplega infraestructures blau-verdes (les platges) i grises (els ports i les estructures de defensa costanera). En aquest aspecte es vol treballar per resoldre els problemes  estructurals que pateixen, en el model de gestió i també aprofundir en la integració d’aquestes infraestructures amb la ciutadania.

 

L’Aeroport de Barcelona-El Prat s’estima que toqui sostre en la seva capacitat de tràfic de passatgers en 7-8 anys. Caldrà preveure i estudiar les possibilitats d’ampliació així com de coordinació i de gestió amb la resta d’aeroports de Catalunya

 

Establir projectes d’impuls i col·laboració amb operadores i altres agents del sector per a la millora de les telecomunicacions a la ciutat i a l’hora ampliar  les cobertures dels serveis mòbils i l’ample de banda.

 

Dedicar esforços a l’augment de la recollida selectiva, sense oblidar la prevenció, reciclatge i la valorització i sota la perspectiva de contribuir a l’obtenció i a l’ús eficient dels recursos i afavorint el desenvolupament d’una economia circular i baixa en carboni, que alhora sigui competitiva i generadora de noves activitats.

 

La xarxa d’espais verds amb vegetació natural, enjardinada o agrícola, pública o privada, conforma la infraestructura verda de la ciutat, un concepte emergent arreu del món. Té com a objectiu conservar la biodiversitat mitjançant l’enfortiment de la coherència i la resiliència dels ecosistemes, contribuint, al mateix temps, a l’adaptació al canvi climàtic i a la reducció de la vulnerabilitat davant de desastres naturals. Un dels conceptes claus és la connexió entre els diferents espais verds, municipals i supramunicipals, amb els corredors verds, que travessen el teixit urbà.

Per tal d’elaborar aquest gran Pacte Municipal d’Infraestructures es faran un seguit d’accions per crear coneixement mitjançant jornades i/o grups de treball on les empreses/institucions responsables de les infraestructures donin compte del planejament, de la gestió i del funcionament de les mateixes. Es plantejaran també sessions de treball periòdiques en les quals s’estudiï i analitzi cada temàtica sectorial.

Es proposa  la creació d’una mesa/observatori permanent que tindrà les funcions de vetllar pel compliment del pacte, mitjançant indicadors tant socials com mediambientals, revisar i ajustar els objectius segons les necessitats socials, preveure incidències i discordances en el seu compliment, i difondre i publicar informació sobre l’evolució del pacte i de la situació de les infraestructures anualment.Compartiu aquest contingut