L’Ajuntament es dota per primera vegada d’una Guia de contractació pública social : Servei de Premsa

L’Ajuntament es dota per primera vegada d’una Guia de contractació pública social

24/10/2016Temps estimat de lectura: 8 minuts

La Guia de contractació pública social és una eina de transformació socioeconòmica, al servei de les persones i el bé comú, que amplia el ventall d’empreses que poden participar en els processos de licitació pública

Aquest document, pioner a l’Estat, és conseqüència d’un canvi de paradigma en la consideració de la contractació municipal no únicament com una via d’adquirir béns i serveis com fins ara sinó com una de les principals eines de política econòmica municipals.

La guia haurà de ser aplicada pel conjunt de l’Ajuntament i de les empreses i entitats amb participació majoritària que formen el Grup Municipal

L’elaboració d’aquests nous criteris d’adjudicació és resultat del debat i el consens amb els sectors empresarials, sindicats, associacions i entitats ciutadanes

Els plecs de clàusules inclouran requisits per reduir la importància de l’oferta econòmica en els concursos públics i per potenciar la protecció de les petites i mitjanes empreses, els drets laborals, l’economia cooperativa, social i solidària, el comerç just, la igualtat de gènere, el respecte a la diversitat funcional, no sexista, i el respecte a la conciliació

 

L’Ajuntament de Barcelona ha elaborat, per primera vegada, la Guia de contractació pública social que serà l’instrument per impulsar la contractació pública socialment responsable incorporant objectius de de millora de les condicions laborals, de justícia social, de foment de la petita i mitjana empresa i de l’economia social i cooperativa, entre d’altres clàusules.

 

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha destacat que “del diàleg i la participació de tots els agents econòmics i socials n’ha sortit aquesta guia que és una eina de transformació econòmica i social i de foment de la transparència que vol donar resposta a una exigència de la ciutadania, que reclama un desenvolupament econòmic més social, més just i més sostenible”.

Segons l’alcaldessa, la Taula de contractació pública i la guia “han de ser un excel·lent punt de partida per millorar les condicions laborals a la ciutat, per millorar el bon govern, ja que estableix criteris de responsabilitat social, afavoreix la igualtat de gènere, vetlla per la diversitat funcional, els salaris dignes i la contractació estable, i per la protecció de les petites i mitjanes empreses, claus en la economia de la ciutat”.

El primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, ha reiterat que “la contractació pública ha de ser una eina per avançar cap a una economia més plural i diversa, per construir un nou pacte social per un sistema econòmic més eficient i més sòlid i que suposi un canvi de paradigma respecte a les polítiques econòmiques que ens han portat a la crisi i a la ruptura social dels darrers anys ”.

Es tracta de la guia de contractació pública social més avançada de l’Estat ja que avança fins el màxim que permet l’ordenament jurídic existent i és per això que pot servir de referent per molts municipis i altres administracions de l’Estat. A la vegada, pot ser una eina de pressió que obligui al legislador espanyol a incloure en la nova llei de contractes del sector públic unes consideracions socials més avançades.

La contractació pública de l’Ajuntament de Barcelona és una veritable eina de política econòmica de la ciutat de Barcelona, que vagi molt més enllà de l’adquisició de béns i serveis per part del consistori. Cada any l’Ajuntament adjudica 590 milions d’euros en béns i serveis (gairebé la quarta part del pressupost), una xifra que supera els 1.000 milions d’euros, si es considera tot el grup municipal. Genera milers de llocs de treball i un alt volum de contractes que aboquen milions d’euros a l’economia de la ciutat. En total hi ha 12.830 contractes fets per l’Ajuntament de Barcelona.

El Govern municipal considera que aquest potencial s’ha de posar al servei de la millora general de les condicions laborals i mediambientals dels sectors productius, promovent el bé comú i donant suport a les petites i mitjanes empreses, que són les que componen el cos central de l’activitat de Barcelona.

En aquesta guia es concreten mesures socials, d’inclusió social i d’igualtat de gènere, de justícia social per incentivar la contractació de les obres, els subministraments i els serveis amb empreses i professionals que executin els contractes públics amb un model de negoci basat en salaris dignes, contractació laboral estable amb protecció de la salut laboral, sostenibilitat ambiental i comportament ètic, a fi de promoure la participació democràtica dels agents productius i impulsar la innovació social.

Amb aquest objectiu, l’Ajuntament de Barcelona presenta, per primera vegada, una guia de contractació pública social. Aquest document concreta mesures d’inclusió social i vetlla per la diversitat funcional i pels principis d’igualtat entre homes i dones, exigint el compliment d’uns criteris de responsabilitat mínims a les empreses licitadores. També impulsa un model de negoci basat en salaris dignes i contractació laboral estable, i incorpora criteris a favor de l’ocupació de persones aturades i en situació d’exclusió social. Preveu també la contractació reservada a favor de centres especials de treball i empreses d’inserció social, així com d’altres entitats sense ànim de lucre, i promou el paper de les empreses d’economia social.

Aquesta guia és resultat del debat i el consens amb els sectors empresarials, sindicats, associacions i entitats ciutadanes. La seva contribució ha estat clau per avançar en el camí compartit cap al desenvolupament sostenible i integrador, que veu en la contractació pública una eina de transformació socioeconòmica al servei d’un model productiu que respecta els drets de les persones i cerca el màxim retorn social i ambiental.

Barcelona vol ser un referent de ciutat on es garanteixi la igualtat d’oportunitats per a tothom, així com els drets socials i ambientals. Aquesta guia és un exemple de participació democràtica, que busca la construcció d’una ciutat innovadora, més humana, on l’activitat econòmica es faci amb responsabilitat social i la inversió pública afavoreixi una societat justa i equilibrada.

La “Guia de contractació pública social” haurà de ser aplicada pel conjunt de l’Ajuntament i de les empreses i entitats amb participació majoritària que formen el Grup Municipal. Les diferents mesures que es recullen en la guia s’inclouran en els models de plecs de clàusules administratives particulars, segons el tipus contractual.

Aquest procés culminarà amb l’aprovació d’un nou decret municipal de Contractació social i mediambiental que substituirà el decret de l’Alcaldia actual i vigent del 20 de novembre de 2013 i que modificarà les normes que corresponguin per adequar-les a aquests objectius.

Les consideracions de caràcter ambiental estan molt més consolidades en la pràctica de la contractació municipal. Properament l’Ajuntament aprovarà una actualització de les Instruccions tècniques ambientals que també s’incorporaran en el mateix decret municipal.

 

Nous criteris socials en la contractació pública de l’ajuntament de Barcelona

Les mesures concretes de contractació pública social s’inclouen en diferents moments del cicle contractual. Algunes mesures es poden articular com a condicions especials d’execució, és a dir, com a obligacions contractuals que l’òrgan de contractació ja predetermina, abans que es presentin les ofertes, en el plec de clàusules administratives o en el plec de condicions i que el contractista ha de complir.

Altres mesures, tot i no suposar condicions obligatòries prèvies per poder s’articulen com a criteris d’adjudicació que puntuen a l’hora d’escollir l’empresa guanyadora del contracte, de manera que s’afavoreix a l’empresa que més i millor compleix aquestes condicions que determinen quina serà l’oferta escollida.

Tant les condicions especials d’execució com els criteris d’adjudicació pretenen provocar tendencialment un canvi cultural en els sectors empresarials i professionals i esdevenir una veritable eina de política fiscal que contribueixi a lluitar contra la precarització del mercat laboral. Aquests nous criteris suposaran una marca d’identitat de l’Ajuntament de Barcelona: contractistes amb responsabilitat social, amb un model de negoci social i participatiu, amb preocupació pel territori i les persones que hi viuen.

La guia recull que l’incompliment de les condicions d’execució contractual pot ser objecte de penalització com a falta molt greu o d’extinció del contracte.

 

» Drets laborals

– Manteniment de les condicions del conveni. Condició d’execució obligatòria: que l’empresa contractista mantingui els salaris i les condicions laborals sectorials.

– Estabilitat de la plantilla. Criteri d’adjudicació: valoració de la política laboral de l’empresari amb relació a la contractació indefinida dels treballadors.

– Salaris justos. Criteri d’adjudicació: que l’empresa ofereixi una retribució salarial superior a l’establerta per conveni.

– Subrogació de la plantilla laboral. Condició d’execució obligatòria: en determinats contractes es garantirà la permanència de les persones que ja executaven la prestació.

– Valoració del preu. Criteri d’adjudicació: el preu no sempre ha de ser el factor determinant de l’adjudicació.

 

» Nova governança

– Participació social en la contractació pública. En el procés de valoració d’ofertes es pot demanar la col·laboració d’organitzacions socials representatives

 

» Drets socials

– Igualtat de gènere. Condició d’execució obligatòria: l’empresari ha de presentar les mesures o el Pla d’igualtat de gènere.

– Conciliació corresponsable del temps. Condició d’execució obligatòria: cal vetllar per la conciliació del temps laboral, familiar i personal.

– Accessibilitat universal. Condició d’execució obligatòria: s’ha de verificar que l’empresari disposa de les mesures corresponents.

– Persones treballadores amb discapacitat. Condició d’execució obligatòria: s’ha de verificar que les empreses obligades compleixen amb el requisit que com a mínim el 2% de la plantilla són persones amb discapacitat.

 

» Nou model d’economia

– Impuls de l’economia cooperativa, social i solidària. Condició d’execució obligatòria: en funció de la tipologia del contracte, s’ha de subcontractar una part del contracte a una empresa d’aquest sector.

– Compra pública ètica Condició d’execució obligatòria. compliment de les normes sociolaborals en el procés productiu i en la distribució comercial.

– Protecció de la petita i mitjana empresa. Condició d’execució obligatòria: pagament directe al subcontractista per part de l’Ajuntament, en cas de morositat del contractista principal

 

Àmplia participació en l’elaboració de la guia

Aquesta guia és resultat del debat i el consens amb els sectors empresarials, sindicats, associacions i entitats ciutadanes. Les organitzacions i entitats que han participat en la definició de la Guia de contractació pública social són:

– Associació Catalana d’Empreses de Neteges (ASCEN)
– Associació Catalana d’Empreses de Serveis Auxiliars i Multiserveis (ADEDSA)
– Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (ACELLEC)
– Asociación Española para la Competividad de las Pymes (AECPYMES)
– Cambra de Comerç de Barcelona
– Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC)
– Cecot
– Comissions Obreres de Catalunya (CCOO)
– Discapacitat intel·lectual Catalunya (Dincat)
– Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS)
– Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB)
– Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC)
– Foment del Treball Nacional
– Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (FIDEM)
– Gremi de Constructors d’Obres
– La Confederació – Coordinadora d’Entitats del Tercer Sector
– Patronal Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC)
– Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT)

 

Contractació pública social a Barcelona: el marc normatiu de referència

Les mesures de contractació pública social que impulsa l’Ajuntament de Barcelona promouen l’empresa barcelonina socialment responsable, amb un model de negoci amb responsabilitat social, de manera que la contractació de l’Ajuntament tingui en compte aquestes empreses. Aquesta guia de contractació pública social parteix de la normativa vigent, especialment les directives 23/2014 de concessions i 24/2014 de contractació pública, pendents de transposició, i el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que va aprovar el text refós de la llei de contractes del sector públic.

Així mateix, el text va molt més enllà de les reflexions i les recomanacions efectuades fins ara i més significades en la matèria, com ara la Proposta de bones pràctiques en la contractació de serveis d’atenció a les persones, elaborada l’any 2013 pel Síndic de Greuges; el Codi de bones pràctiques en la contractació pública dels serveis d’atenció a les persones, firmat per la Generalitat de Catalunya el desembre de 2015 amb diferents entitats representatives del sector de serveis a les persones, i la Guia per a la inclusió de clàusules contractuals de caràcter social, elaborada per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya. També s’han considerat les actuacions pràctiques més avançades, com ara la Instrucció 1/2016, de l’Ajuntament de Madrid, relativa a la incorporació de clàusules socials, així com els pronunciaments dels òrgans de resolució dels recursos especials en matèria de contractació.

Descobreix la guia: barcelona.cat/contractaciopublica

 

Documents relacionats

Document 1/2

Document 2/2

Paraules clau

Guia de contractació pública social/