L’Ajuntament planteja les primeres propostes de pacificació de l’avinguda Meridiana : Servei de Premsa

L’Ajuntament planteja les primeres propostes de pacificació de l’avinguda Meridiana

10/11/2016

El Govern municipal ha presentat a la Taula de Participació de la Meridiana unes propostes d’intervenció en l’avinguda per convertir-la en un eix cívic on els vianants, els espais verds, el transport públic i la bicicleta en siguin protagonistes

Es tracta d’unes actuacions que parteixen de la diagnosi feta a partir de reunions i tallers amb entitats i veïnat per avaluar les problemàtiques i necessitats de l’avinguda i definir com intervenir-hi per fer-la més humana i menys contaminant

Pel tram Aragó-Fabra i Puig, es plantegen quatre propostes de reurbanització que estan obertes al diàleg veïnal i polític per consensuar quina intervenció s’ajusta més les demandes i necessitats de tothom

A més, en el marc de la taula s’abordaran també mesures a desenvolupar en la resta de trams de l’avinguda: Fabra i Puig-Pont de Sarajevo, i l’àmbit de l’avinguda que concorre per les dues Trinitats, Vallbona, Torre Baró i Ciutat Meridiana

 

El Govern municipal ha presentat aquest dijous a la Taula de Participació de la Meridiana les primeres propostes de reurbanització per pacificar l’avinguda i convertir-la en un eix cívic de referència on els vianants, els espais verds i de lleure i el transport públic en siguin protagonistes.

La taula aplega tots els col·lectius implicats en el projecte de convertir-la en un eix cívic de referència on els vianants, els espais verds i de lleure i el transport públic en siguin protagonistes. Es tracta del marc on, fins ara, s’ha presentat i debatut una diagnosi funcional i un estudi d’aforament de vianants i bicicletes a tot l’àmbit de la Meridiana, i s’han analitzat establir els principals problemes i necessitats de l’avinguda que cal resoldre.

La diagnosi de la situació actual i les principals problemàtiques de l’avinguda ha permès fer una radiografia de l’avinguda per tal de poder avançar en el procés de convertir-la en una via més amable, humana i pacificada; amb menys contaminació acústica i problemes de velocitat, soroll i contaminació; amb prioritat per al vianant, la bicicleta i el transport públic per sobre del transport privat, i amb més superfície per a arbrat i verd.

La Meridiana configura a dia d’avui una autopista urbana amb quatre carrils per sentit –tres per a vehicles i un carril bus– que, en ocasions, actua com a barrera entre els barris. No obstant, al llarg de tot el seu recorregut hi conviuen molts veïns i veïnes i s’hi desenvolupen un bon nombre d’activitats. Les següents dades ho corroboren:

– L’avinguda travessa 16 barris que aglutinen més de 377.000 barcelonins i barcelonines.
– Cada dia s’hi desplacen a peu una mitjana de 890 vianants per hora.
– Hi ha 9.765 persones que creuen transversalment la Meridiana cada dia.
– Un total de 25 escoles estan situades al voltant de la Meridiana.
– I s’hi ubiquen 19 equipaments de proximitat (mercats, centres cívics, residències de gent gran, equipaments esportius, …).

Aquests indicadors fan evident que l’avinguda Meridiana ha de deixar de ser una fractura per passar a ser un eix vertebrador dels barris i de la vida quotidiana de la gent. En definitiva, la Meridiana s’ha de convertir en tot el seu àmbit en una avinguda que convidi la gent a viure-la.

 

Escenaris pel tram Aragó-Fabra i Puig

En base a aquestes premisses, el Govern municipal ha treballat ja en quatre escenaris d’actuació inicials que es desenvoluparien en el tram comprès entre el carrer d’Aragó i el passeig de Fabra i Puig.

Aquests plantejaments no són decisions preses ni tancades, sinó que és un punt de partida obert al diàleg en el marc de la Taula de Participació per tal de construir el consens ciutadà i polític necessari per determinar quin s’ajusta millor a les necessitats detectades i decidir quina es tira endavant.

– Escenari 1. No es modificaria l’amplitud de les voreres i es mantindria el mateix nombre de carrils (quatre per sentit), ajustant-ne les mides. S’implementaria un carril bici central de 4,5 metres, i no s’incrementaria l’arbrat.


Cost: 7,6M€
Incr. arbrat: 0 unitats.
Incr. verd: 16.850 m2
– Escenari 2. Es reduirien les voreres i es mantindria el mateix nombre de carrils (quatre per sentit), ajustant-ne les mides. S’implementaria un carril bici central de 8,5 metres, i s’augmentaria l’arbrat.


Cost: 12,9M€
Incr. arbrat: 550 unitats.
Incr. verd: 11.050 m2
– Escenari 3. Es reduirien les voreres i es mantindria el mateix nombre de carrils (quatre per sentit), ajustant-ne les mides. Hi hauria una calçada central amb dos carrils per sentit, i dues calçades laterals amb dos carrils cadascuna. S’implementaria un carril bici central de 3,6 metres, i s’augmentaria l’arbrat.


Cost: 14,2M€
Incr. arbrat: 550 unitats.
Incr. verd: 4.250 m2
– Escenari 4. Es mantindria l’amplada actual de les voreres i, en una primera fase, s’eliminaria un carril d’entrada a la ciutat, de manera que l’avinguda quedaria configurada amb 3 carrils d’entrada i 4 de sortida. S’implementaria un carril bici central de 6,7 metres, i s’augmentaria l’arbrat.


Cost fase 1: 9,2M€
Cost fase 2: 2,3M€
Cost total: 11,5M€
Incr. arbrat: 550 unitats.
Incr. verd: 24.000 m2
L’escenari 4 permet, en una segona fase i un cop adaptat el trànsit a la nova configuració de carrils, eliminar un carril en sentit sortida i guanyar més espai per al vianant.

 

 

Mesures complementàries de gestió del trànsit

Pel quart supòsit, l’Ajuntament ja ha estudiat un paquet de mesures complementàries vinculades al trànsit que caldria desenvolupar conjuntament amb d’altres institucions amb l’objectiu d’oferir alternatives als vehicles que seguiran entrant per la Meridiana, redistribuir el flux de trànsit i gestionar els efectes que comporta disposar d’un carril menys.

Pel que fa a la gestió del trànsit i la congestió de vehicles en processos de transformació d’artèries viàries, Barcelona ja té experiències en processos similars al que es projecta per a la Meridiana. La reducció de carrils s’ha reproduït en vies importants com la plaça de les Glòries, on ha disminuït el trànsit d’entrada un 30%. A l’avinguda Diagonal, amb el nou carril bus d’entrada, a Palau Reial, s’ha reduït l’entrada de vehicles en hora punta en un 15. I a la Gran Via, la implantació del doble carril bus va suposar disminuir el trànsit en un 21% -calçada central des de la plaça Espanya a la plaça Universitat.

La bateria d’accions estudiades també van en la línia de l’objectiu marcat en el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2013-2018 de fomentar els modes de transport sostenibles i reduir l’ús del vehicle privat en un 21%. Es contemplen, doncs, les següents accions:

Oferta del transport públic:
– Millora de l’oferta de Rodalies.
– Millora de l’oferta de bus exprés entre Barcelona i els corredors del Vallès.

Transvasament del cotxe cap al tren o bus al corredor del Vallès Occidental:
– Park&Ride a Barberà del Vallès (actuació inclosa al Pla Director d’Infraestructures: aparcaments d’intercanvi a Rodalies)
– Millorar la gestió del bus-VAO de la C-58 per potenciar-lo.

Transvasament del cotxe cap al tren o bus al corredor del Vallès Oriental:
– Park&Ride a Parets del Vallès (actuació inclosa al Pla Director d’Infraestructures: aparcaments d’intercanvi a Rodalies)
– Carril bus a la C-17.

Reducció de la pressió viària dels accessos a la Meridiana derivant-la a les Rondes:
– Donar accés a les Rondes des de la C-17.
– Connexió del bus-VAO de la C-58 a les Rondes i a la nova vialitat de la Sagrera, vinculat a la posada en marxa de l’estació d’alta velocitat.

Tenint en compte tots els escenaris i les mesures complementàries estudiades, la quarta opció és la que resol de manera més clara les necessitats i demandes del veïnat i beneficia en major mesura els vianants. I, vista l’experiència en altres àmbits de transformació d’entrades a la ciutat, es preveu un canvi en la mobilitat privada que previsiblement portarà a una reducció de cotxes a l’entrada. A més, preveu una inversió ajustada pel fet que no cal tocar l’amplada de les voreres, permet un major guany de superfície verda i redueix el trànsit rodat.

 

 

Actuacions al llarg de tota l’avinguda i calendari

En el marc de la taula també s’abordaran, a més d’aquestes propostes, mesures a desenvolupar en la resta de trams de l’avinguda. Així, la voluntat del Govern municipal és poder implantar mesures d’increment de verd, pacificació i foment de la bicicleta i transport públic en els trams compresos entre el passeig de Fabra i Puig i el pont de Sarajevo, i en l’àmbit de l’avinguda que concorre per les dues Trinitats, Vallbona, Torre Baró i Ciutat Meridiana.

A més de la reflexió oberta sobre la reforma de la secció de la via principal, també es faran intervencions a una sèrie de nodes transversals al llarg de l’avinguda amb una mirada de proximitat per tal de reduir l’efecte barrera entre barris que suposa actualment la Meridiana.

Segons el calendari marcat, la previsió és que després de la reunió d’avui, els membres de la Taula treballin amb els tècnics municipals les propostes corresponents a cada tram de la Meridiana, i que s’engegui, paral·lelament, una reflexió participada sobre els principals encreuaments de l’avinguda, que han de transformar-se en eixos cívics transversals.

Al febrer, es farà una valoració dels resultats a la taula de participació, i la voluntat del Govern municipal és encarregar la redacció dels projectes executius per tal de poder començar a principis de 2018 els treballs del primer tram.

 

La Taula de Participació de la Meridiana està formada per associacions veïnals i col·lectius dels territoris que conflueixen a l’avinguda –Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris–, així com per diverses entitats de ciutat, i inclou representants de tots els grups polítics municipals, de l’àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat; dels Districtes de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris i de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD).

 

Intervencions de seguretat i mobilitat a curt termini

En paral·lel, l’Ajuntament està avançant en la implementació de mesures a curt termini per millorar la seguretat i la mobilitat de la Meridiana que sorgeixen de la diagnosi inicial de l’avinguda. Són accions que s’integraran en el projecte definitiu que es consensuï en el marc de la taula i que intenten resoldre problemes actuals i facilitar l’encreuament dels vianants.

S’executaran entre finals d’any i primer semestre de 2017, i són:

– Millora de la seguretat viària dels espais de refugi per a vianants. Els espais de refugi dels passos de vianants existents a l’avinguda es consolidaran amb petites urbanitzacions i elements de seguretat que millorin la solució actual.

– Ampliació de la vorera de la cantonada mar-Llobregat de l’encreuament Meridiana – Fabra i Puig. L’espai de vianants a la cantonada de mar al costat Llobregat guanyarà espai per reduir la longitud del pas de vianants actual.

– Nou pas de vianants entre l’estació de Sant Andreu Arenal i el parc de Can Dragó. Es proposa un nou punt de creuament per afavorir-hi la mobilitat dels vianants i garantir-hi la seguretat de pas.

– Ajustos semafòrics per millorar la mobilitat transversal i la seguretat. Es revisaran els temps semafòrics de totes les cruïlles de la Meridiana per millorar la mobilitat transversal dels vianants i la seguretat en els encreuaments.Compartiu aquest contingut