L’Ajuntament adjudica el contracte dels Serveis de Telecomunicacions amb nous criteris i un estalvi del 30% de la factura actual : Servei de Premsa

L’Ajuntament adjudica el contracte dels Serveis de Telecomunicacions amb nous criteris i un estalvi del 30% de la factura actual

16/11/2016

El contracte obliga les empreses a complir les condicions establertes en matèria de legislació laboral i les clàusules referents a la subcontractació així com d’altres exigències en matèria mediambiental i d’igualtat de gènere i fiscal

El catàleg de terminals mòbils ha d’incloure telèfons de comerç just i com a novetat, l’operador guanyador ha d’establir programes de caràcter social a la ciutat

L’adjudicació inclou la prestació dels serveis de telefonia mòbil, fixe, dades i numeració especial de l’Ajuntament per un import anual de 2.853.845 euros

El servei d’atenció ciutadà, el 010, canvia de model i passarà a ser gratuït pel ciutadà durant el primer trimestre del 2017

Vodafone, amb tres lots, es converteix en el principal proveïdor de telefonia i Telefónica guanya la prestació dels serveis d’internet

 

La comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció ha designat les empreses adjudicatàries del nou contracte dels Serveis de Telecomunicacions de l’Ajuntament de Barcelona que, per primera vegada, obliga les empreses a complir noves mesures socials, laborals i ambientals. Entre aquestes clàusules, destaca, com a novetat, l’obligació de l’empresa adjudicatària d’aplicar el conveni que li sigui d’aplicació i a garantir el compliment de condicions laborals dels seus treballadors i de les empreses subcontractades.

L’adjudicació inclou la prestació dels serveis de telefonia mòbil, fixe, dades i numeració especial de l’Ajuntament i s’ha adjudicat per un import anual de 2.853.845 euros any (5.707.689,94 per un període de dos anys), el que suposa un estalvi del 29,5% en la factura respecte als contractes vigents.

Es mantenen 5 lots independents per facilitar la competitivitat entre operadors i es proposen millores, com ara que el servei d’atenció ciutadà, el 010, canviarà de model i passarà a ser un servei gratuït pel ciutadà.

Fruit del concurs i un cop valorades les propostes tècniques i econòmiques, Vodafone España SAU, amb tres lots, es converteix en el principal proveïdor de telefonia de la ciutat i Telefònica de España SAU guanya la prestació dels dos serveis d’internet.

– LOT 1. Serveis i sistemes de telefonia fixa (corporativa i no corporativa). Vodafone España SAU
– LOT 2. Serveis de comunicacions de veu i dades mòbils. Vodafone España SAU
– LOT 3. Servei de numeració especial. Vodafone España SAU
– LOT 4. Accés internet centralitzat (corporatiu). Telefónica de España SAU
– LOT 5. Accés internet distribuït. Telefónica de España SAU

 

Els serveis de telecomunicacions incorporen nous criteris socials i ambientals

El contracte inclou, per primera vegada, l’obligatorietat de complir noves mesures socials, laborals i ambientals i incorpora millores com ara la gratuïtat del servei d’atenció ciutadà, 010, la incorporació al contracte del servei “WiFi” a tota la xarxa d’autobusos i l’ampliació de la qualitat i la seguretat en els serveis.

D’una banda, les empreses adjudicatàries estan obligades a aplicar el conveni que li sigui d’aplicació i a garantir el compliment de condicions laborals dels seus treballadors i de les empreses subcontractades.

Així mateix és d’obligat compliment la normativa internacional en matèria de Drets Humans, amb especial incidència en la protecció del treballador/a i la infància i s’obliga a les operadores a informar de la procedència dels equips i elements electrònics.

En el cas de l’operadora encarregada del servei de telefonia mòbil haurà de subministrar en el seu catàleg de terminals mòbils de comerç just (els anomenats “fairphones”), i a la vegada establirà programes de caràcter social a la ciutat.

En concret es tracta de programes social que han de tenir repercussió ciutadana i que estaran vinculats a la formació de la gent gran en l’ús dels smartphones, en programes com Oci i cultura sostenible (per afavorir l’accessibilitat als teatre amb persones amb discapacitats sensorials) i formació per a l’ocupació digital i per a joves emprenedors socials.

 

Clàusules de caràcter obligatori:

– Compliment a les condiciones establertes en matèria de legislació laboral, conveni col·lectiu vigent, legislació social, de prevenció de riscos laborals, d’igualtat de gènere, d’integració social de les persones amb diversitat funcional, de protecció de dades personals, mediambientals, fiscal i tributària.

– Compliment normativa internacional en matèria de Drets Humans amb especial incidència en la protecció del treballador i la infància.

– Informar sobre la procedència d’equips i elements vinculats al contracte i la ubicació de les fàbriques d’origen.

– S’obliga expressament al compliment estricte per part dels licitadors de la normativa fiscal respecte als ingressos i beneficis obtinguts

– Compliment del Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016 en relació a les mesures per impedir que els contractistes de l’Ajuntament puguin tenir activitat il·legal en països denominats “paradisos fiscals”. I acceptació per part de l’adjudicatària a sotmetre’s a auditories en aquest sentit.

 

Condicions laborals justes del personal que executa el contracte

D’acord amb els plecs, l’empresa adjudicatària esta obligada a aplicar el conveni col·lectiu que li sigui d’aplicació i garantir que les condicions laborals de les empreses subcontractades siguin anàlogues a les que tenen els treballadors de l’empresa principal.

També es tindrà en compte un seguit de clàusules i mesures de sostenibilitat social i ambiental i per afavorir, entre d’altres, la igualtat de gènere, la integració social de les persones amb diversitat funcional.

 

Compra pública ètica

El plec de prescripcions tècniques obliga a les empreses a donar compliment a la normativa internacional en matèria de Drets Humans, amb especial incidència en la protecció del treballador i la infància. S’inclou una clàusula que estableix que els béns i serveis objecte del contracte hauran de ser produïts respectant les normes sociolaborals vigents a Espanya i la Unió Europea i aprovades per l’Organització Internacional del Treball.

Així mateix s’obliga a les empreses proveïdores a donar tota la informació a l’Ajuntament de Barcelona o entitat que autoritzi, per tal de garantir una compra ètica. Actualment és l’observatori internacional Electronics Watch qui realitza aquesta auditoria independent que vetlla per garantir que aquesta compra sigui sostenible, de comerç just i respectuosa amb els drets humans. S’inclou doncs una clàusula de traçabilitat que supervisa i analitza els processos de producció dels aparells i materials consumibles electrònics que ofereixen i obliga a les empreses a informar sobre la seva procedència.

En el cas del contracte de telefonia mòbil, per primera vegada, s’ha puntuat l’oferiment per part de les empreses de terminals socialment responsables. S’incentiva, doncs, que s’ofereixin terminals de comerç just, que garanteixen que en tota la seva cadena productiva es compleixen les condicions de respecte drets humans, de condicions de treball just, gestió de residus correcte.

En aquesta mateixa línia s’ha reduït el pes dels criteris econòmics en la valoració de les ofertes, per tal de potenciar altres aspectes socials i mediambientals.

 

Noves millores incorporades respecte al contracte actual

Així mateix, el nou contracte incorpora un seguit de millores que han de permetre millorar el funcionament de l’administració i la prestació de serveis que s’ofereixen als ciutadans.

– Actualització de les diferents plataformes de veu.
– Disposar d’una plataforma de gestió de les videoconferències.
– Augment de la capacitat de dades als mòbils dels usuaris.
– Incorporació al contracte del servei “WiFi” al transport públic” (autobusos).
– Augment de la capacitat d’accés al servei d’internet corporatiu de l’Ajuntament.
– Millora en la gestió de l’accés a Internet per prevenir atacs informàtics, controlar i gestionar de forma més eficient el servei.
– Substituir el màxim nombre d’enllaços ADSL d’internet per solucions en fibra òptica.
– Big Data: Proporcionar a l’Ajuntament de forma gratuïta dades de mobilitat i volumetries d’usuaris a la ciutat de Barcelona, per poder fer estudis de mobilitat urbana. Els continguts i la periodicitat es pactaran de forma conjunta amb l’operadora.
– Alliberar tots els terminals mòbils.
– Contractacions públiques socialment responsables: L’Ajuntament afiliat a l’organització “Electronics Watch”, vetllarà pel compliment dels estàndards requerits respecte a la contractació socialment responsable.
– Programa VINCLES : servei a 400 usuaris durant 6 mesos.

Així mateix hi ha un seguit de millores i de serveis addicionals que s’han valorat en la selecció dels adjudicataris:

– Incloure programes socials diversos a la ciutat.
– Millora les prestacions tècniques sol·licitades sense sobrecost econòmic.
– Disposar en el seu catàleg de terminals sostenibles.
– Sistema de reciclatge de telèfons mòbils, incorporant empreses socialment responsables.

El nou contracte té una durada prevista de dos anys amb possibilitat de prorrogues fins a 24 mesos. Entrarà en vigor a partir de principis del 2017. El nou servei d’atenció ciutadà, el 010, que passarà a ser gratuït pel ciutadà, es preveu que estarà operatiu durant el primer trimestre del 2017, en funció de la migració cap el nou operador que ha resultat adjudicatari.Compartiu aquest contingut