L’Ajuntament modifica les Ordenances de Serveis Funeraris i de Cementiris : Servei de Premsa

L’Ajuntament modifica les Ordenances de Serveis Funeraris i de Cementiris

22/12/2016

La nova Ordenança de Serveis Funeraris elimina la obligatorietat a les empreses operadores de disposar de tanatori per oferir aquest servei

El nou text reforça el dret a la informació, la transparència i la llibertat d’elecció

L’Ordenança de Cementiris s’adaptarà a les noves realitats socials, els nous models familiars i mostrarà més sensibilitat cap a la diversitat religiosa

 

L’Ajuntament inicia la tramitació per modificar les Ordenances Municipals de Serveis Funeraris i de Cementiris que s’hauran d’aprovar definitivament pel Plenari del Consell Municipal, i que forma part de la nova política sobre serveis funeraris que ha engegat el Consistori.

Les modificacions dels dos textos tenen l’objectiu de garantir i reforçar els principis d’universalitat, qualitat, continuïtat i accessibilitat i ser més garantistes cap a les persones i col·lectius que poden ser beneficiaris.

 

Nova Ordenança de Serveis Funeraris

 

La nova Ordenança facilita l’entrada al mercat de nous operadors mantenint la qualitat del servei

L’Ajuntament adaptarà la nova Ordenança a la normativa vigent, tant catalana com estatal, ja que no estava actualitzada i no s’havien afegit les modificacions dels diferents marcs legals.

Per ajustar el text al marc legal vigent, s’afegiran les condicions i requisits per poder oferir el servei funerari a la ciutat, facilitar la competència i eliminar l’oligopoli de facto que existeix actualment, fet que beneficiarà a les persones usuàries i mantindrà la qualitat del servei.

Per tal de facilitar l’accés al mercat d’altres operadors, es suprimiran els requisits desproporcionats que contempla l’ordenança actual, per exemple, eliminant la necessitat de tenir un tanatori (amb un número determinat de sales de vetlla, de dependències d’atenció al públic, local per a vehicles i estacionament, magatzem amb una capacitat determinada etc.) disgregant així els diversos serveis que conformen la prestació funerària i possibilitant l’accés a aquells operadors que no disposen d’aquestes instal·lacions.

Tots aquells operadors que vulguin establir-se a la ciutat continuaran necessitant l’autorització municipal.

 

La nova Ordenança reforça el principi d’universalitat i transparència per vetllar els drets i garanties els usuaris

Les modificacions del text enforteixen la universalitat i l’accés al servei funerari per part d’aquella part de la ciutadania amb escassetat de recursos, per mitjà de serveis subvencionats i de beneficència.

Entre els canvis que es proposen, s’inclou el concepte de seguretat jurídica requerint un informe de Serveis Socials que acrediti que no disposen de mitjans propis per fer-se càrrec de la despesa del servei. També s’estableix que les empreses funeràries estan obligades a informar de l’existència de les prestacions gratuïtes i bonificades, així com de les condicions que es requereixen per poder-se beneficiar.

Tal i com recull el marc legal vigent, l’Ajuntament establirà els mecanismes que siguin necessaris per tal que tots els prestadors de serveis funeraris amb establiment permanent al municipi de Barcelona es facin càrrec d’aquests tipus de serveis que els hi corresponen en funció a la seva quota de mercat, i per tal de compensar i rescabalar aquells prestadors de serveis que hagin hagut d’assumir un volum de prestacions superior al que els correspondria.

La modificació de l’Ordenança reforça el dret a la informació, la transparència i la llibertat d’elecció, així com el deure d’informació per part de les empreses funeràries, tant en les prestacions com en els preus. Aquest dret s’estendrà també quan els usuaris tinguin contractada una assegurança.
S’obligarà a totes les empreses habilitades per a prestar serveis funeraris a comunicar a l’Ajuntament la informació actualitzada sobre les prestacions i els preus, la qual podrà ser consultada per qualsevol persona interessada.

Una altra de les novetats és la promoció d’un catàleg de bones pràctiques en la prestació dels serveis funeraris a la que es podran adherir, de forma voluntària, les empreses prestadores.

Per tal de garantir els drets de les persones usuàries, especialment el dret a la informació, les empreses funeràries hauran de disposar de:

– Un catàleg informatiu detallat de tots els serveis funeraris que prestin amb indicació dels preus corresponents, desglossant els impostos, increments, descomptes i despeses addicionals que s’hi repercuteixen. En particular, es farà constar al catàleg el paquet de serveis que inclogui les prestacions mínimes no sumptuàries pròpies de tot servei funerari a un preu lliurement fixat pel prestador.
– Un model de contracte amb les clàusules generals i específiques aplicables per a cada tipus de servei.
– Un pressupost per escrit, vinculant per a la empresa funerària, on es desglossin els diferents preus i s’assenyali el preu final que no pot resultar superior al que es desprèn del catàleg de serveis.
– Una memòria descriptiva del personal, les instal·lacions i el material del qual disposa.
– Un registre dels serveis prestats.
– Un llibre de reclamacions i altres de suggeriments que pot ser de caire electrònic.

 

Ordenança de Cementiris

Aquesta Ordenança regula diverses qüestions relacionades amb l’enterrament de difunts i la cremació, l’ordenació urbanística dels cementiris i la construcció de sepultures, la transmissió del dret funerari, així com les diverses activitats que es poden o no dur a terme als cementiris i crematoris de la ciutat de Barcelona i a les seves instal·lacions accessòries.

Les principals novetats del nou text pretenen garantir millor el dret de les persones i col·lectius que poden ser beneficiaris dels serveis de cementiris i cremació i adaptar el text a les noves realitats de la societat

L’Ordenança admetrà l’existència i el paper de noves realitats socials introduint al text conceptes de família tals com el d’unió estable de parella o reconeixent la possibilitat que la declaració responsable necessària per a la cremació del difunt la pugui signar una persona propera. Un altre dels factors que es reforcen és la transparència en la gestió dels cementiris i que la seva informació sigui de fàcil accés per tots els ciutadans. Per aquest motiu s’integraran els principis de transparència i el dret a la informació de les persones usuàries, així com un reforç dels drets religiosos enfortint la regulació que garantia el dret a l’enterrament dels membres de les diverses comunitats religioses.

S’incorporarà la possibilitat que tota la tramitació relacionada amb la titularitat de sepultures i la resta de tràmits funeraris es realitzin de forma electrònica. A més, alguns tràmits seran publicitats al web.

També es consolidarà el respecte pel medi ambient, pels drets de les persones usuàries i la difusió i conservació del patrimoni cultural, com a principis rectors de la gestió de cementiris i crematoris, d’acord amb la gestió que ja se n’ha vingut fent els últims anys.

L’Ordenança regularà les sepultures concedides en règim de perpetuïtat atenent a la corresponent exigència legal actual. Per tal de donar garanties als seus titulars, s’ha creat un procediment que permet que aquestes titularitats esdevinguin vitalícies fins a la defunció del titular, moment en què esdevindrien a 50 anys per la persona que en fos hereva. Cal recordar que des de l’any 1988 no s’estan concedint règims de perpetuïtat, i per aquest motiu l’ordenança s’ha d’adaptar a la nova realitat.Compartiu aquest contingut