Barcelona implanta la tarifació social a les escoles bressol públiques : Servei de Premsa

Barcelona implanta la tarifació social a les escoles bressol públiques

13/03/2017

El nou sistema rebaixarà el preu de l’escola bressol per al 62,5% de les famílies

L’Ajuntament implantarà la tarifació social a les escoles bressol per tal d’ajustar més la quota que cada família paga amb la renda familiar de què es disposa

L’objectiu és corregir el que succeïa fins ara, quan una família de quatre membres que ingressava 27.000 euros/any pagava el mateix que una família de quatre membres que ingressava més de 75.000 euros/any

 

L’Ajuntament de Barcelona implantarà el sistema de tarifació per a les escoles bressol municipals, el que suposarà una rebaixa de l’import de la quota mensual per al 62,5% de les famílies. Amb l’aplicació d’aquest nou sistema, el 10% de les famílies continuaran pagant el mateix. I el 27,5% de les famílies amb les rendes més altes veuran incrementada la quota.

L’objectiu és afavorir-hi l’accés dels infants a les escoles bressol i millorar la progressivitat per a les rendes baixes i mitges. Per aconseguir-ho es passarà d’un sistema en el qual hi havia un únic preu, de 289€, al qual se li aplicaven bonificacions del 80%, 60% o 30%, a un sistema de tarifació en funció dels ingressos de la família.

En el marc d’ampliar les oportunitats educatives dels infants menors de 3 anys i de potenciar les escoles bressol municipals, el consistori es va proposar modificar el sistema d’establiment de preus per aquesta etapa i reforçar així el sistema d’educació infantil a la ciutat.

La tercera tinenta d’alcaldia, Laia Ortiz, ha remarcat que “la implantació de la tarifació 1 és un gran salt endavant en la definició d’un model d’escoles bressol equitatiu i just a Barcelona, un sistema progressiu i proporcional. Treballem per facilitar l’exercici d’un dret i la millora del sistema. És en aquest sentit que passem d’un model d’ atorgament d’ajuts a un sistema de preus just per a tothom”

Essomba ja recordat que “el 25% de les famílies actuals es situaria en el tram més baix amb una quota de 50€. Si per les seves circumstàncoes, no puges fer front a aquesta quota els Serveis socials es farien càrrec com ho han fet fins ara. Es continuen mantenint les deduccionsper família nombrosa, monoparental, o amb membres de la unitat familiar amb discapacitat

Al llarg del darrer any i mig s’han estudiat les diferents opcions, treballant conjuntament amb Serveis Socials, per tal de definir el model més just en el context actual i perquè sigui una majoria clara la que es beneficiï amb el nou sistema. La conclusió va portar a un model de tarifació social que pren com a barem principal la renda de cada unitat familiar.

Amb el sistema de tarifació s’establirà un ventall de 10 nivells, cosa que permetrà adequar amb més detall el preu de les escoles bressol a les rendes familiars existents a la ciutat. Cal tenir en compte que la renda familiar mitja de la ciutat es situava en els 19.775 euros l’any 2015, segons l’informe “Distribució territorial de la renda familiar disponible per càpita a Barcelona (2015)”.

Així, per a una família de 4 membres, la franja més baixa s’identifica amb les famílies que disposen d’uns ingressos iguals o inferiors a 16.732,23 euros anuals, i la franja més alta s’identifica amb les que disposen d’una renda de 75.000 euros o més. En el ventall intermedi, s’han creat 8 franges de renda, que incrementen progressivament l’import de la quota i que s’apliquen en funció dels ingressos de què disposa cada família.

D’aquesta manera, es vol corregir el que succeïa fins ara, quan una família de quatre membres que ingressava 27.000 euros/any pagava el mateix que una família de quatre membres que ingressava més de 75.000 euros/any. El resultat és que les noves quotes no suposaran més del 7,4% dels ingressos de cada família. Amb les quotes actuals, les llars de renda mitja-baixa hi estan destinant l’11,9% dels ingressos.

D’altra banda, en el tram de la franja d’ingressos més baixa (menys o igual que 16.732,23€), i amb una quota de 50€, se situaran el 25% de les famílies, calculant aquest percentatge sobre la base de les famílies que actualment hi ha a les escoles bressol municipals.

Com conèixer la quota que pertoca per renda

Per tal de facilitar la planificació per part de les famílies, es crearà un simulador de quota amb el qual les famílies podran calcular la quota escolar que els correspon segons els seus ingressos. Serà una eina molt similar a les que ja existeixen per a l’estimació d’hipoteques o de percentatge de retenció de l’IRPF.

Fins ara, les famílies havien de presentar sol·licitud per rebre la bonificació corresponent en l’import de la quota si creien que tenien dret a tenir-la. Amb el nou sistema, els pares, mares o tutors podran calcular immediatament la quota que els pertoca per renda i no hauran de sol·licitar expressament l’ajut, sinó que se’ls adjudicarà la quota corresponent de forma automàtica quan informin sobre els ingressos de la família, sempre que vulguin informar-ne.

Cal tenir en compte, a més, que les famílies que no poden fer front a la quota mínima reben el suport dels Serveis Socials, i que, per tant, la quota queda coberta. És així en el curs 2015-2016, i continuarà sent així en el curs 2017-2018. Totes les famílies que necessitin aquest ajut disposaran d’ell. L’any passat les bonificacions van suposar un import de 4 milions d’euros.

Igualment, desapareixerà la mesura segons la qual, si una família té deutes amb l’administració, no pot accedir als ajuts per a escoles bressol que li correspon segons la renda familiar. A partir del setembre, les dues circumstàncies es desvincularan.

 

La renda dels avis no comptarà

La tarifació prevista a les Escoles Bressos Municipals per al curs 2017-2018 inclou també altres aspectes més específics:

– S’exclou la renda dels avis o dels parents que conviuen amb la família, de manera que els seus ingressos no compten amb la suma total de renda familiar disponible.

– Es mantenen els actuals descomptes per a famílies nombroses, monoparentals i/o amb membres amb discapacitats. Concretament, es deduiran de la suma dels ingressos familiars 525€ per fill en el cas de famílies nombroses o monoparentals de categoria general, i 800€ en el cas de categoria especial.

– Si existeixen casos de membres de la llar amb discapacitat superior al 33% o 65%, es deduiran 1.811 i 2.881€ respectivament, per cada membre afectat.

– Quan una família tingui més d’un fill a l’escola bressol, se li aplicarà el tram inferior al que li correspondria per renda

Actualment, el cost que representa una plaça d’escola bressol a la ciutat de Barcelona és de 7.150€.Compartiu aquest contingut