L’Ajuntament aprova el decret que fixa els nous criteris socials i laborals que garanteixen una contractació pública sostenible a Barcelona : Servei de Premsa

L’Ajuntament aprova el decret que fixa els nous criteris socials i laborals que garanteixen una contractació pública sostenible a Barcelona

30/04/2017

El decret aprovat regula la contractació pública sostenible que s’aplica en tots els tipus de contractes i inclou mesures socials, ambientals i d’innovació

A partir d’ara, els plecs de clàusules inclouran requisits per reduir la importància de l’oferta econòmica en els concursos públics per potenciar els drets socials i laborals, la protecció de les petites i mitjanes empreses i l’economia cooperativa, social i solidària

Fixa també criteris a favor del comerç just, la igualtat de gènere, el respecte a la diversitat funcional, no sexista, i el respecte a la conciliació

El Govern municipal vol promoure a través de la contractació pública les empreses que tinguin un model de negoci amb responsabilitat social per afavorir un desenvolupament econòmic més social, més just i més sostenible

El Decret complert ja ha estat publicat i es pot consultar a la Gaseta Municipal: https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=init&set-locale=ca

 

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat per decret les mesures de contractació pública sostenible que guiaran la contractació municipal a partir d’ara i que introdueixen millores de les condicions laborals de les persones que executen el contracte, de justícia social, de suport a les PIMEs i d’impuls a l’economia social i cooperativa, entre d’altres clàusules.

El Decret, signat per l’alcaldessa, dóna seguretat jurídica i validesa legal als criteris fixats en la Guia de contractació pública social, elaborada per l’Ajuntament amb la participació dels agents econòmics i socials de la ciutat per poder exigir, a través dels plecs de clàusules dels concursos públics, el compliment d’uns criteris de responsabilitat mínims per a les empreses licitadores en matèria social, ambiental i d’innovació que van més enllà de l’oferta econòmica.

Les principals novetats es troben en el camp laboral. Es fixa que la contractació municipal s’ha de fer amb ple reconeixement dels drets laborals i socials de les persones que els porten a terme i per això incentiva la contractació laboral estable i indefinida, l’establiment de salaris dignes, valorant les empreses que incorporin millores en els salaris en relació al conveni laboral de referència, la subrogació obligada de la plantilla en cas de canvi de contractista i mesures a favor de la conciliació laboral i familiar.

Així mateix es concreten la resta de mesures socials, de salut laboral, d’inclusió social, d’igualtat de gènere i de justícia social que han de regir a partir d’ara la contractació d’obres, subministraments i serveis amb empreses i professionals per part de l’Ajuntament i de les empreses i entitats amb participació majoritària que formen el Grup Municipal.

Aquest nou marc de contractació pública vol afavorir un nou model econòmic i de negoci a la ciutat, promovent el teixit productiu local i per això estableix criteris per fomentar la participació de les mitjanes, petites i microempreses locals, i singularment, de les empreses socials.

En aquest camp, i per protegir la petita i mitjana empresa s’estableix com a condició d’execució obligatòria el pagament directe al subcontractista per part de l’Ajuntament, en cas de morositat del contractista principal. També es fixa en tots els contractes una ponderació adequada del preu per garantir la qualitat de la prestació i dels drets socials i es fixa com a condició obligatòria subcontractar una part del contracte a una empresa del sector de l’economia social.

El decret també fixa que la contractació municipal ha de fer-se amb consciència per la defensa del medi ambient i la innovació. Per això estableix les instruccions tècniques per a l’aplicació dels criteris de sostenibilitat on es fixen mesures per reduir l’impacte de l’activitat municipal a través de l’eficiència en el consum de recursos, la contractació de serveis ecològics i la ecoinnovació i la gestió ambiental de les empreses contractades.

Així mateix el decret recull i precisa l’anterior decret d’alcaldia de 19 de maig del 2016 pel qual es reconeix com a clàusula essencial dels contractes públics municipals que el contractista no tingui relació econòmica ni financera il·legal amb un país considerat paradís fiscal.

 

La contractació pública una important eina de transformació socioeconòmica

Cada any l’Ajuntament adjudica 590 milions d’euros en béns i serveis (gairebé la quarta part del pressupost), una xifra que supera els 1.000 milions d’euros, si es considera tot el grup municipal. Genera milers de llocs de treball i un alt volum de contractes que aboquen milions d’euros a l’economia de la ciutat. En total hi ha 12.830 contractes fets per l’Ajuntament de Barcelona.

El Govern municipal considera que la contractació pública de l’Ajuntament de Barcelona és una veritable eina de política econòmica de la ciutat de Barcelona, que va molt més enllà de l’adquisició de béns i serveis. Considera que aquest potencial s’ha de posar al servei de la millora general de les condicions laborals i mediambientals dels sectors productius.

 

Nous criteris socials en la contractació pública de l’ajuntament de Barcelona

Les mesures concretes de contractació pública social s’inclouen en diferents moments del cicle contractual. Algunes mesures es poden articular com a condicions especials d’execució, és a dir, com a obligacions contractuals que l’òrgan de contractació ja predetermina, abans que es presentin les ofertes, en el plec de clàusules administratives o en el plec de condicions i que el contractista ha de complir.

Altres mesures, tot i no suposar condicions obligatòries prèvies s’articulen com a criteris d’adjudicació que puntuen a l’hora d’escollir l’empresa guanyadora del contracte, de manera que s’afavoreix a l’empresa que més i millor compleix aquestes condicions que determinen quina serà l’oferta escollida.

Tant les condicions especials d’execució com els criteris d’adjudicació pretenen provocar tendencialment un canvi cultural en els sectors empresarials i professionals i esdevenir una veritable eina política que contribueixi a lluitar contra la precarització del mercat laboral. Aquests nous criteris suposaran una marca d’identitat de l’Ajuntament de Barcelona: contractistes amb responsabilitat social, amb un model de negoci social i participatiu, amb preocupació pel territori i les persones que hi viuen.

L’incompliment de les condicions d’execució contractual pot ser objecte de penalització com a falta molt greu o d’extinció del contracte.

» Drets laborals
– Manteniment de les condicions del conveni. Condició d’execució obligatòria: que l’empresa contractista mantingui els salaris i les condicions laborals sectorials.
– Estabilitat de la plantilla. Criteri d’adjudicació: valoració de la política laboral de l’empresari amb relació a la contractació indefinida dels treballadors.
– Salaris justos. Criteri d’adjudicació: que l’empresa ofereixi una retribució salarial superior a l’establerta per conveni.
– Subrogació de la plantilla laboral. Condició d’execució obligatòria: en determinats contractes es garantirà la permanència de les persones que ja executaven la prestació.
– Valoració del preu. Criteri d’adjudicació: el preu no sempre ha de ser el factor determinant de l’adjudicació.

» Nova governança
– Participació social en la contractació pública. En el procés de valoració d’ofertes es pot demanar la col·laboració d’organitzacions socials representatives

» Drets socials
– Igualtat de gènere. Condició d’execució obligatòria: l’empresari ha de presentar les mesures o el Pla d’igualtat de gènere.
– Conciliació corresponsable del temps. Condició d’execució obligatòria: cal vetllar per la conciliació del temps laboral, familiar i personal.
– Accessibilitat universal. Condició d’execució obligatòria: s’ha de verificar que l’empresari disposa de les mesures corresponents.
– Persones treballadores amb discapacitat. Condició d’execució obligatòria: s’ha de verificar que les empreses obligades compleixen amb el requisit que com a mínim el 2% de la plantilla són persones amb discapacitat.

» Nou model d’economia
– Impuls de l’economia cooperativa, social i solidària. Condició d’execució obligatòria: en funció de la tipologia del contracte, s’ha de subcontractar una part del contracte a una empresa d’aquest sector.
– Compra pública ètica Condició d’execució obligatòria. compliment de les normes sociolaborals en el procés productiu i en la distribució comercial.
– Protecció de la petita i mitjana empresa. Condició d’execució obligatòria: pagament directe al subcontractista per part de l’Ajuntament, en cas de morositat del contractista principal.

 

Àmplia participació per elaborar el nou Decret i la Guia de contractació pública social

L’elaboració del Decret i les seves guies d’aplicació ha estat fruit del debat i el consens amb els sectors empresarials, sindicats, associacions i entitats ciutadanes. Les organitzacions i entitats que han participat en la definició de la Guia de contractació pública social són:

– Associació Catalana d’Empreses de Neteges (ASCEN)
– Associació Catalana d’Empreses de Serveis Auxiliars i Multiserveis (ADEDSA)
– Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (ACELLEC)
– Asociación Española para la Competividad de las Pymes (AECPYMES)
– Cambra de Comerç de Barcelona
– Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC)
– Cecot
– Comissions Obreres de Catalunya (CCOO)
– Discapacitat intel·lectual Catalunya (Dincat)
– Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS)
– Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB)
– Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC)
– Foment del Treball Nacional
– Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (FIDEM)
– Gremi de Constructors d’Obres
– La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya
– Patronal Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC)
– Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT)

 

Document adjunt declaracions (mp3)Compartiu aquest contingut