Ciutat Vella invertirà 2 milions d’euros en aquest mandat per fer actuacions de millora per a la veïnificació de la Via Laietana : Servei de Premsa

Ciutat Vella invertirà 2 milions d’euros en aquest mandat per fer actuacions de millora per a la veïnificació de la Via Laietana

02/05/2017

Es guanyarà més espai per als vianants a la plaça Antoni Maura amb la desaparició de les semirotondes i l’ampliació de les voreres per donar continuïtat a la secció de la resta de la via

La mesura de govern, que es presentarà al proper Consell Plenari del districte, també contempla la millora de les voreres i l’ampliació dels passos de vianants amb l’objectiu de millorar la comunicació entre els barris del Gòtic i el Casc Antic

La recuperació de la memòria històrica de la construcció de la via és un eix essencial d’aquesta mesura, juntament amb una intervenció a la prefectura de la policia del número 43 i a la plaça d’Antonio López

 

El districte de Ciutat Vella invertirà durant aquest mandat un total de 2 milions d’euros per tal de fer millores puntuals en la Via Laietana i iniciar el procés de pacificació de la via. Així, en el proper Consell Plenari del districte es presentarà una mesura de govern que recull actuacions urbanístiques, de manteniment, de dinamització social i de recuperació de la memòria històrica que es desenvoluparan durant aquest mandat.

En concret les intervencions a dur a terme inclouen la reforma de la plaça d’Antoni Maura, l’ampliació de passos de vianants, la millora de les voreres, l’impuls de camins escolars en aquest entorn, la dinamització social de la via i actuacions per a la recuperació de la memòria històrica tant pel que fa a la construcció de la Via Laietana com a la prefectura de la policia que està ubicada al número 43 i a la plaça d’Antonio López.

Aquestes actuacions seran un primer pas en el procés de pacificació de la via, que està previst dur a terme durant el proper mandat. A més, durant aquest mandat està previst fer el procés participatiu que ha de permetre definir el futur projecte executiu a desenvolupar en aquesta important artèria urbana de la ciutat i una de les que més impacta en la vida del veïnat de Ciutat Vella tant des del punt de vista de fractura i frontera entre barris com des de la vessant mediambiental i de salut.

 

Millora de la mobilitat per a vianants a la plaça Antoni Maura

Una de les principals actuacions tindrà lloc a la plaça Antoni Maura que actualment està congestionada per alguns usos que poden col·lapsar, com poden ser parades de taxis, aparcament de motos i d’autocars turístics que impedeixen una bona comunicació dels vianants tant longitudinalment com entre la Catedral i l’avinguda de Francesc Cambó, ja que s’ha de fer pels espais més estrets. A més, la congestió dels passos de vianants és una de les grans queixes dels veïns i les veïnes. La millora de la mobilitat en aquest indret ha de passar per la reubicació d’aquests passos.

La proposta contempla assegurar un creuament natural de la via sense estrenyiments, al temps que es creen nous espais d’estada a banda i banda per tal de facilitar l’apropiació de l’espai per part de la ciutadania. Aquests nous espais s’aconseguiran mitjançant la substitució de les semirotondes per amples voreres que donaran continuïtat a les dues avingudes.

Aquesta proposta es traslladarà als consells de barri del Casc Antic i del Gòtic on es treballarà de manera que es pugui ampliar la permeabilitat entre els dos barris, és a dir, entre les dues voreres, sense afectar a la seva vida diària ni a les necessitats de mobilitat de la resta del veïnat. La voluntat és licitar aquesta actuació durant la primera meitat de 2018 i finalitzar les obres a principis de 2019 amb una inversió de més d’1 milió d’euros.

 

Millores en les voreres, els passos de vianants i el paviment

Per tal de millorar la mobilitat a peu en aquesta via i la connectivitat entre els barris, es treballarà principalment en dues línies de treball que seran les actuacions de millora integral de les voreres i la reconfiguració dels passos de vianants. D’aquesta manera, se substituiran les elements fets malbé del paviment donat l’ús intensiu tot millorant la mobilitat de les persones amb visibilitat reduïda.

Pel que fa a les voreres, d’una banda s’executaran tot un seguit d’actuacions que es duran a terme durant els anys 2018 i 2019 i que suposaran la substitució d’elements malmesos, tot mantenint els paviments sense reformular ni el disseny ni el traçat. Des del districte s’elaborarà un plànol per marcar els àmbits d’actuació i calendaritzar-los i es destinaran partides específiques en els propers pressupostos per fer aquestes actuacions més o menys aïllades.

D’altra banda, es continuarà amb l’estratègia que es va iniciar l’anterior mandat d’ampliar voreres per millorar la mobilitat dels vianants assegurant la continuïtat longitudinal de les voreres i generar espais de trobada allà on l’alineació de façana està reculada. Per això s’intervindrà en els següents encreuaments:

– Confluència dels carrers Tomàs Mieres, Julià Portet i Doctor Joaquim Pou.
– Plaça Antoni Maura.
– Carrer Princesa.
– Carrer Manresa.
– Carrer Àngel Baixeras i carrer Joan Massana.
– Plaça Antoni López banda Besòs.

 

 

Com a segona estratègia per a millorar la connexió transversal, es reconfiguraran els passos de vianants per tal de facilitar el creuament de la via. Així s’acosten els barris que la Via Laietana ha separat històricament. Aquesta és una antiga reivindicació veïnal que respon a les necessitats dels diversos sectors socials i econòmics del barri. El que es farà es pintar els passos de vianants el més ample possible reduint l’afectació al trànsit rodat.

Aquestes actuacions està previst que es licitin durant la primera part de l’any 2018 per tal que ja estiguin executades a principis de 2019. Compten amb un pressupost de prop d’1 milió d’euros.

 

Usos lúdics per a la Via Laietana i camins escolars

Una altra de les prioritats és que el veïnat es pugui reapropiar d’aquest carrer i potenciar usos lúdics, que en l’actualitat són molt escassos i no promouen la xarxa comunitària. Per aquest motiu, es proposen 4 usos alternatius repartits durant l’any que requeriran talls parcials de diverses modalitats i que seran prèviament tractats amb el teixit veïnal i comercial dels barris veïns i de la mateixa Via Laietana. Les propostes són:

– Primer trimestre: jornada dedicada a la sostenibilitat.
– Segon trimestre: activitats veïnals.
– Tercer trimestre: Dia mundial sense cotxes.
– Quart trimestre: Comerç al carrer.

Paral·lelament, es volen impulsar, conjuntament amb l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona i les comunitats educatives, la creació de camins escolars que permetin tenir trajectes segurs i confortables a l’alumnat de les diverses escoles de l’entorn, amb passos de vianants que els tinguin en compte i s’adaptin a les seves necessitats.

 

Recuperació de la memòria històrica

La construcció de la Via Laietana constitueix una de les operacions urbanístiques més importants de la Barcelona del segle XX i ha determinat bona part del desenvolupament econòmic i social de la ciutat. Però també va representar el desplaçament de milers de famílies i la destrucció de gairebé 600 immobles i dels carrers i places de la Barcelona medieval i moderna.

Pel que fa a la recuperació de la memòria històrica, es treballarà conjuntament amb el Comissionat de Programes de Memòria i amb la Taula de Memòria Històrica i Democràtica de Ciutat Vella per tal de difondre la memòria del procés de construcció de la Via Laietana tenint present dos àmbits: la senyalètica informativa i la creació de rutes.

Amb el mateix procediment es treballaran dos aspectes fonamentals de la memòria democràtica de la ciutat que es troben en el seu traçat i que són la prefectura de policia del número 43 i el conjunt de la plaça d’Antonio López. En el cas de les instal·lacions policials, es buscarà la manera més efectiva de donar a conèixer la història de la repressió a Barcelona.

Pel que fa a la plaça d’Antonio López, situada al capdavall d ela Via Laietana, que també té un monument dedicat a qui va ser protagonista del comerç negrer amb Cuba, l’Ajuntament de Barcelona ha expressat el seu compromís per dur a terme una actuació per ressignificar l’espai, i fer-ho de forma participada. Per aquest motiu, abans de finalitzar aquest any, el Districte de Ciutat Vella retirarà l’escultura i farà una proposta de dinamització de l’espai coincidint amb el canvi de nom.

Des del Comissionat de Programes de Memòria s’han impulsat i participat en diferents seminaris acadèmics on s’ha abordat la memòria colonial de la ciutat i on s’ha posat sobre la taula el debat sobre les memòries incòmodes a l’espai públic.

En un primer moment amb la presentació de la Ruta “L’Herència de l’Esclavatge a Barcelona”, en col·laboració amb l’Associació Conèixer Història o la celebració del Seminari Internacional “Memòria, Arquitectura i Espai Públic” celebrat conjuntament a Barcelona i Lió al març del 2016 per promoure el debat i la reflexió entorn al tractament que mereixen a l’espai públic personatges històrics vinculats a l’esclavisme. Posteriorment es va celebrar un nou Seminari Internacional, el passat mes de novembre, sobre els monuments colonials i la figura de Cristòfol Colom.

Per aportar una visió i un debat ciutadà a l’entorn del futur de la plaça d’Antonio López, s’ha previst celebrar el proper mes de juny un seminari a la seu del Districte de Ciutat Vella, organitzat de manera conjunta pel districte, la Comissió d’Art Públic, l’Institut dels Passats Presents i l’Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la Universitat (EUROM). El seminari versarà sobre el monument esclavista i la caracterització contemporània d’un monument, abordant el cas concret de l’estàtua dedicada a Antonio López.

 

Cap a la pacificació de la Via Laietana

Les mesures que es presenten en aquesta Mesura de Govern tenen com a horitzó la futura pacificació de la Via Laietana. Hi ha un consens generalitzat d’aquesta necessitat, si bé cap Govern ha volgut materialitzar-la donada la dimensió i l’impacte del projecte. El Govern municipal ja va explicar que en aquest mandat no s’afrontaria el projecte integral de reurbanització d’aquesta emblemàtica via però sí que es deixaria enllestit per poder-lo executar durant el proper mandat. En aquesta línia s’està treballant i, per aquest motiu, ja està previst que el procés participatiu del projecte de reforma integral es dugui a terme el darrer semestre de 2018.

El projecte de reforma integral de la Via Laietana haurà de millorar la connexió a peu i acostar els barris del Gòtic i del Casc Antic, recuperant per als vianants els espais resultants entre el nou traçat i l’antiga trama medieval, tot conservant les actuals funcions de connexió entre l’Eixample i el Port Vell-Barceloneta, així com l’accessibilitat tant al Gòtic com al Casc Antic, pels residents i comerciants. Tot això, tenint ben presents la necessitat d’implementar mesures que redueixin les contaminacions que provoquen l’intens fluxe de vehicles amb motor de combustió, ja sigui a nivell acústic com de contaminació ambiental.

En aquest sentit, el nou projecte haurà d’estudiar les alternatives de mobilitat que permetin una reducció real del trànsit privat. A la Via Laietana el transport públic ha de ser el principal actor que garanteixi de la transversalitat, així com les bicicletes i els vehicles que no generin emissions tòxiques. Per tant, el nou projecte s’haurà d’adaptar a les necessitats del trànsit pedestre i del trànsit no contaminant.

Per a fer-ho s’hauran de tenir presents també les necessitats dels veïns les veïnes dels barris per on passa la Via Laietana, entenent, tanmateix, que també haurà de respondre a necessitats de Ciutat, donada la seva centralitat.Compartiu aquest contingut