Barcelona comença l’any amb la xifra més alta d’ocupació dels darrers nou anys : Servei de Premsa

Barcelona comença l’any amb la xifra més alta d’ocupació dels darrers nou anys

10/05/2017

Les dades de l’Informe econòmic de Conjuntura de la Ciutat de Barcelona que el Govern municipal presentarà a la propera comissió d’Economia i Hisenda, confirmen la tendència a una certa millora dels índexs econòmics de la ciutat. El sector terciari impulsa el desenvolupament de l’activitat econòmica a Barcelona, que assoleix un creixement interanual del 3% el quart trimestre de 2016 (+3’4% en el conjunt de l’any), amb una certa desacceleració, igual que l’economia catalana i espanyola. Dins del terciari, el comerç, el transport, l’hostaleria i la informació i comunicacions són els subsectors més dinàmics amb creixements del (+4%).

En el capítol d’ocupació, la ciutat comença 2017 amb la xifra més alta d’afiliats a la Seguretat Social des de setembre de 2008, amb més de 1.074.000 afiliats, però ontinua la predominància de contractes temporals a Barcelona (86’2%) i s’acumula una reducció del 6’5% del salari mitjà entre 2010 i 2015. També es comença amb la xifra més baixa de persones registrades al SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) des de 2008, amb 76.784 persones aturats/des a la ciutat Barcelona.

D’altra banda, en el primer trimestre de 2017, destaca l’increment anual del nombre de llocs de treball del sector de la informació i les comunicacions, que es situa en un 8,7%. Els nous contractes signats en aquest sector són indefinits en un 50,2% dels casos i el salari mitjà és un 21% superior al del conjunt de la ciutat.

L’informe també destaca la recuperació del teixit empresarial, amb un 2’4% més d’empreses amb assalariats, i dóna mostres d’un alt dinamisme en el mercat d’oficines, amb una taxa de disponibilitat de despatxos del 9’02% a tota la ciutat.

 

La xifra més alta d’ocupació des de 2008

Barcelona comença el 2017 amb 1.074.060 afiliats al conjunt de règims de la Seguretat Social al març -41.023 més que un any enrere-, el que suposa la xifra més elevada des de setembre de 2008 i un increment interanual del 4%.

La ciutat segueix creant ocupació neta i ha recuperat més de tres quartes parts (el 77%) dels llocs de treball perduts durant la crisi. Per sectors, la majoria d’àmbits generen ocupació, però al primer trimestre de 2017 en destaca l’increment anual dels llocs de treball a la informació i comunicacions (+8’7%), seguit de les activitats immobiliàries (+6’1%). Per gènere, les dones residents a Barcelona suposen la meitat (49’9%) dels afiliats a la seguretat social: el quart trimestre de 2016 hi ha 322.592 dones residents a Barcelona afiliades a la Seguretat Social.

 

La xifra més baixa d’atur des de 2008

La taxa d’ocupació a Barcelona se situa en el 71’4% el primer trimestre de 2017 i es manté per sobre de la mitjana europea després d’augmentar en 1’1 punts respecte a l’any anterior. La taxa d’activitat (81’1%) supera les mitjanes catalana, espanyola i de la UE, i la ciutat guanya actius (+4’7%) respecte al primer trimestre de 2016.

Barcelona registra una taxa d’atur del 12% el primer trimestre, un valor inferior a les mitjanes catalana (15’4%) i espanyola (18,’9%) i més proper al de la UE (8’2%). També la taxa d’atur juvenil disminueix en 4’7 punts el darrer any, tot i que continua l’alta incidència entre els joves. La reducció es manté el primer trimestre de 2017 (26’4%) i és inferior a les taxes catalana i espanyola (32% i 41’7%, respectivament).

 

La temporalitat i la millora dels salaris, reptes immediats per a l’ocupació

Dels 1.033.074 contractes signats a Barcelona al 2016, només el 13’8% han estat indefinits i el 86’2% han estat temporals. El 40’5% han tingut una durada igual o inferior a un mes, i el 57’5% igual o inferior a 6 mesos.

L’atur de llarga durada afecta 30.516 persones –un 57’8% de les quals són dones-, i representa el 38’6% del registrat a la ciutat al mes de març, mentre que l’atur de molt llarga durada (>2 anys) se situa en el 24’9% del total i un volum de 19.717 persones a març de 2017, després de reduir-se en 15’4 punts percentuals en relació al mateix mes de 2016.

Pel que fa a les remuneracions, el salari real a Barcelona ha tingut una reducció acumulada del 6’5% entre 2010 i 2015. Entre el 25% dels treballadors amb remuneracions salarials més baixes, encara ha baixat més, un 8’8%. I per gènere, les dones assalariades residents a Barcelona van percebre un salari mitjà un 22’8% inferior al dels homes.

 

La ciutat recupera teixit empresarial

Les dades de l’Informe econòmic de Conjuntura de la Ciutat de Barcelona xifren els centres de cotització a la Seguretat Social en 74.627 el quart trimestre de 2016. Aquesta xifra col·loca el nombre d’empreses amb assalariats a Barcelona en un creixement del +2’4% respecte al 2015, i suposa la segona variació interanual positiva des de 2009.

En aquest augment de les empreses que cotitzen a la Seguretat Social, a Barcelona és especialment rellevant la diversitat de la tipologia d’empreses segons la seva dimensió: el 46’6% de les persones treballadores afiliades al Règim General de la Seguretat Social a la ciutat estan ocupades en pimes i microempreses.

Les empreses d’entre 1 i 10 treballadors representen el 18’5% de l’ocupació a la ciutat; entre 11 i 100, el 28’1%; entre 101 i 1.000, el 30’2%; i més de 1.000, el 23’2%. Diversitat de tipologies d’empreses i vitalitat de les petites amb moltes petites empreses que representen gairebé la cinquena part de l’ocupació a la ciutat.

Llocs de treball segons grandària del centre de cotització. Barcelona IV tr. 2016 (%)

Es creen un 13’6% més de societats mercantils

Durant 2016 s’han constituït 8.755 noves societats mercantils a Barcelona, un 13’6% més que l’any anterior, el que suposa la xifra més alta de societats mercantils creades des del 2007.

 

Suau recuperació del comerç

Amb 16.212 empreses i 146.156 llocs de treball el primer trimestre de 2017 –d’acord amb les dades de la Seguretat Social-, el comerç és una de les branques amb més pes dins de l’estructura econòmica de Barcelona i representa el 21’6% de les empreses i el 14% de l’ocupació de la ciutat. Respecte al mateix període de l’any anterior, el sector experimenta un augment interanual de l’ocupació (+2’5%) i una evolució més suau del nombre d’empreses (+0’5%).

 

El 22@ encapçala la recuperació del dinamisme del mercat d’oficines

La taxa de disponibilitat d’oficines s’ha reduït a la ciutat al 9’02%. En el mercat d’oficines, el districte de la innovació 22@ concentra el 23% de les operacions de lloguer per activitat econòmica el 2016, essent la zona de major dinamisme en contractació de m2 tant a nivell d’usuaris com d’inversors i promotors.

En un context d’augment dels preus de lloguer d’oficines, per primera vegada el preu de les noves àrees de negoci –com el 22@- ja supera el del districte de negocis (centre consolidat) i la zona de Passeig de Gràcia assoleix el nivell de preus de 2009.Compartiu aquest contingut