L’Ajuntament de Barcelona aposta per apropar la participació al territori : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona aposta per apropar la participació al territori

21/05/2017

Cada districte comptarà amb un Responsable de Democràcia Activa amb la voluntat de generar una major transversalitat i proximitat

Aquesta iniciativa suposa la incorporació de 5 tècnics que se sumen als 6 ja existents a la Direcció de Democràcia Activa de l’Àrea de Drets de Ciutadania, Transparència i Participació i que permetran descentralitzar la participació

A més, també es reforçarà la participació en els següents àmbits: infància, adolescència i joves; gènere i diversitat sexual; participació de persones d’origen divers; i participació de persones amb diversitat funcional

S’estan duent a terme un pla de formació per tal que incrementin es familiaritzin amb els diferents àmbits d’actuació

 

L’Ajuntament de Barcelona està fent una clara aposta per potenciar la participació i apropar-la a la ciutadania reforçant el territori. En aquesta línia, s’ha decidit impulsar el Programa de Democràcia Activa i crear una nova figura dins de l’estructura municipal: la del Responsable de Democràcia Activa. Aquests permetran una millor coordinació i implementació de la participació dins del mateix consistori.

Així, cada districte compta des d’aquest mes amb un Responsable de Democràcia Activa que tindrà una major presència al territori i que esdevindrà la persona de referència en termes de participació. Per dur a terme aquesta iniciativa, l’Ajuntament compta amb 6 tècnics que ja formen part de la Direcció de Democràcia Activa i n’ha incorporat 5 més provinents de les borses de treball que s’han convocat aquest mandat.

Aquesta nova figura és una aposta per fer possible la transversalitat partint de la proximitat al territori. Les seves funcions són: donar suport a les accions participatives del districte; vetllar per la coordinació de tots els espais i processos; tenir una visió global i poder fer un seguiment i avaluació de tots aquests espais per tal d’anar implementant millores de funcionament.

A més, aquests responsables, també reforçaran la participació en: infància, adolescència i joves; gènere i diversitat sexual; participació de persones d’origen divers; i participació de persones amb diversitat funcional. Seran els encarregats de vetllar perquè es tinguin en compte aquests col•lectius a l’hora de dissenyar i dur a terme totes les accions participatives.

La missió d’aquests responsables de vetllar per la qualitat de la participació a l’Ajuntament és la de fomentar la coproducció de polítiques a partir de mecanismes, espais, processos i/o projectes on la ciutadania i l’administració col•laborin en el disseny, implementació, seguiment i avaluació de la política pública i garantint la participació dels destinataris de la política i la ciutadania en general. Els seus principals objectius són:

– Contribuir a avançar en un nou model de relació entre administració i ciutadania.
– Promoure la coproducció de polítiques públiques.
– Vetllar pel bon funcionament dels òrgans de participació.
– Facilitar, acompanyar i desenvolupar processos participatius i en consonància amb el model de participació de l’àrea de Democràcia Activa.
– Elaborar una visió de conjunt de tots els espais i processos i vetllar per la seva bona coordinació.
– Elaborar i desenvolupar polítiques de discriminació positiva per a produir igualtat participativa des del reconeixement de la diversitat.
– Foment d’espais de proximitat d’explicació i control de l’acció de govern.
– Contribuir a l’impuls d’una nova manera de treballar en l’organització i assessorar en temes de democràcia activa.
– Avaluar els processos i espais de participació.

En tots els casos, els diferents projectes comptaran amb un referent i un coreferent per poder fer un seguiment de tots els temes i així poder compartir una visió més àmplia en la realització dels encàrrecs i la possibilitat de fer un traspàs de feina quan sigui necessari.

El Programa de Democràcia Activa també ha suposat la creació d’un Comitè Director format per una persona representant de cada àrea i de quatre districtes. El seu objectiu és fer el seguiment de totes les accions relacionades amb la política de millora de la qualitat democràtica i de la participació ciutadana.

Aquest seguiment es fa des d’una visió transversal i innovadora, aplicant criteris d’avaluació i seguiment i vetllant per la bona qualitat dels processos i espais de participació. D’aquest programa se’n deriva un protocol que condiciona qualsevol procés a passar pel vist-i-plau d’aquest Comitè i la seva deliberació.

 

Un programa de formació intensiu i previ

Des de l’Ajuntament de Barcelona s’ha ofert a tots els i les Responsables de Democràcia Activa un programa de formació intensiu de més de 70 hores per tal de capacitar-los per a desenvolupar les tasques que els hi pertoquen. Aquesta s’ha estructurat en diversos blocs: formació d’equips i organització interna; administració de política deliberativa; la història participativa de la ciutat i el nou marc conceptual; coneixement i funcionament de l’arquitectura participativa institucional; eines per a la participació; l’enfortiment comunitari i les associacions; i tecnopolítica i comunicació.Compartiu aquest contingut