L’Ajuntament de Barcelona imposarà el pagament de més de 7 milions d’euros a l’empresa FCC per l’incompliment del contracte de la neteja i recollida de residus : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona imposarà el pagament de més de 7 milions d’euros a l’empresa FCC per l’incompliment del contracte de la neteja i recollida de residus

18/07/2017

L’expedient suposa el màxim nivell sancionador possible segons la normativa vigent

L’empresa haurà de pagar més de 7 milions d’euros: 5.051.610 € corresponen a sancions i 2.120.775 € en concepte de rescabalament dels serveis no prestats i danys i perjudicis

El Govern Municipal garanteix que no tolerarà cap conducta fraudulenta en els serveis municipals

 

L’Ajuntament de Barcelona ha finalitzat la instrucció de l’expedient sancionador que determina l’incompliment del contracte per part de l’empresa contractista “Fomento de Construcciones y Contratas” (FCC), en l’àmbit de la neteja i de la recollida de residus de la ciutat de Barcelona.

El tinent d’alcaldia de Drets de Ciutadania, Transparència i Participació, Jaume Asens, ha declarat: “Volen enviar dos missatges, un de confiança i un de contundència: Confiança perquè hem pres les mesures oportunes perquè no es repeteixin els fets. I contundència perquè no tolerarem el frau als serveis municipals. I si es produeix, serem implacables”.

L’Ajuntament de Barcelona exigeix a l’empresa FCC el pagament de més de 7 milions d’euros per l’incompliment del contracte de la neteja i recollida de residus. L’expedient sancionador, que es resoldrà en el Consell Plenari del proper divendres, recull el següent desglossament:

 

SANCIONS

– imposa una sanció de 2.940.714 €, en concepte de la suma de penalitzacions contractuals per:

En l’àmbit de la neteja:
• El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document de cobrament
• Modificacions de serveis sense causa justificada i notificació prèvia
• Utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en les ofertes del contractista

En l’àmbit de la recollida de residus:
• No lliurar a les plantes de tractament corresponents la totalitat dels residus recollits
• No respectar la separació en fraccions
• Modificació d’un servei sense causa justificada i sense notificació prèvia

L’import sancionat correspon al grau màxim de sanció possible.

– imposa la sanció de 2.110.896 € per no informar dels serveis de neteja no prestats i dels prestats amb un nombre inferior de persones, entre setembre de 2013 i desembre de 2015, en concepte de la suma de les penalitzacions automàtiques previstes a l’article 14 del plec de condicions tècniques.

El total de sancions correspon doncs, a 5.051.610 €.

 

RESCABALAMENT DE DANYS I PERJUDICIS

– Es reclama el reintegrament d’1.268.289 €, pels serveis de neteja certificats entre setembre de 2013 i desembre de 2015 no prestats totalment o prestats amb un nombre inferior de persones.

– Es reclama la quantitat de 852.486 €, en concepte de danys i perjudicis per les activitats realitzades. Per bé que la barreja de residus afecta al 0,22% (entre 32 i 42 tones) de les 18.800 tones d’envasos recollides selectivament a l’any, afecta molt negativament les polítiques públiques de reciclatge, posen en risc la percepció de la ciutadania sobre la recollida selectiva que efectivament es realitza a la ciutat i desincentiva la separació de residus.

El total de rescabalament de danys i perjudicis correspon a 2.120.775 €.

 

Resum de l’expedient de diligències informatives i de l’expedient sancionador

El mes de novembre de 2016, l’Ajuntament de Barcelona va tenir coneixement d’indicis d’un presumpte frau per part de l’empresa contractista “Fomento de Construcciones y Contratas” (FCC), en l’àmbit de la neteja i la recollida de residus als districtes de Gràcia i a l’Esquerra de l’Eixample.

A partir de la informació facilitada, de manera immediata i d’acord amb els serveis jurídics, la secretaria general, la intervenció municipal i l’oficina per a la transparència i les bones pràctiques, es va obrir un expedient informatiu per poder investigar la possible veracitat dels fets denunciats. En la investigació es van detectar prou indicis i es va procedir a lliurar la informació a la Fiscalia Provincial de Barcelona.

En paral·lel, a partir de l’expedient informatiu obert, es van dictar les primeres mesures cautelars amb l’establiment d’un circuit de segon control que ha permès augmentar la vigilància sobre el servei, i lliurant tota la informació a la Fiscalia.

El mes d’abril de 2017, l’Ajuntament de Barcelona va tancar l’expedient informatiu acreditant que l’empresa FCC va alterar el preu del contracte de neteja de l’espai públic i recollida de residus municipals a la ciutat de Barcelona, incomplint les condicions d’execució assenyalades als plecs.

Un cop tancat l’expedient informatiu, el Consell Plenari, que és l’òrgan de contractació, va acordar l’inici d’un expedient sancionador per, d’acord amb els fets acreditats a l’expedient informatiu, determinar la responsabilitat contractual en que s’havia incorregut i els danys i perjudicis ocasionats, tenint en compte les clàusules específiques del contracte signat, i la normativa de la contractació pública.

Complementàriament, l’Ajuntament de Barcelona va facilitar les conclusions de l’expedient de diligències informatives prèvies a la Fiscalia Provincial de Barcelona, que ha obert diligències d’investigació sobre aquests fets.

Finalitzada la instrucció de l’expedient sancionador, realitzada per l’oficina per a la transparència i les bones pràctiques, amb el suport de la direcció dels serveis jurídics, FCC ha formulat al·legacions contra la proposta de resolució sancionadora i de reclamació de danys i perjudicis, que han estat desestimades, en la seva totalitat.

La investigació ha permès acreditar els següents aspectes:
– En el període de setembre de 2013 a desembre de 2015, l’empresa va certificar 6.130 serveis no prestats o prestats amb un nombre inferior de persones, a la meitat de la zona de serveis de la qual n’és adjudicatària, a Gràcia i a l’Esquerra de l’Eixample.
– L’any 2014, l’empresa va alterar de manera conscient i intencionada, com a mínim 30 dels 6.200 serveis anuals de recollida de voluminosos amb l’objectiu d’evitar el salt de banda econòmic del contracte, i en conseqüència, evitar l’aplicació d’un preu unitari per tona recollida més baix. Com a conseqüència de l’alteració del servei, residus voluminosos es van portar a una planta de tractament que no pertocava.
– L’any 2014, l’empresa va barrejar el 0,5 % dels contenidors recollits a la zona (1.683 contenidors) de residus d’envasos amb residus de fracció resta o amb residus orgànics amb la intenció d’evitar el salt econòmic de banda del contracte corresponents. Com a conseqüència de la barreja, es van portar residus d’envasos separats selectivament per la ciutadania a plantes de tractament que no pertocava.

Paral·lelament i al llarg de tot el procés s’han incrementat mesures per implementar el control del servei (GPS, fitxatge digital dels treballadors, sistemes de traçabilitat de la ruta,…) alhora que es treballa per la creació d’una plataforma d’accés públic a les dades del servei i noves clàusules administratives per endurir encara més el control i el regim sancionador de la nova contracta.Compartiu aquest contingut