L’Ajuntament posa en marxa l’emissió del document de veïnatge per evitar l’internament en CIE de veïns en situació irregular : Servei de Premsa

L’Ajuntament posa en marxa l’emissió del document de veïnatge per evitar l’internament en CIE de veïns en situació irregular

20/09/2017

Es podrà sol·licitar a partir de novembre i tindrà una validesa de dotze mesos des de la data de l’emissió

Es busca que puguin acreditar la integració a la ciutat per evitar un procediment d’internament i expulsió

 

Barcelona començarà a emetre el document de veïnatge a partir de novembre per a aquelles persones immigrades que visquin a la ciutat i que ho sol·licitin a qualsevol de les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona des d’on, un cop acreditats els requisits per a presentar la sol·licitud, se’ls citarà a la Direcció de Serveis d’Atenció i Acollida a Immigrants.

Aquesta direcció serà l’encarregada de realitzar una entrevista i de recollir les dades i documents sol·licitat pera a acreditar el document de veïnatge.

Aquest document té com a objectiu reforçar la possibilitat d’acreditar l’arrelament de les persones immigrades per evitar procediments d’expulsió per part dels jutjats, o l’internament al Centre d’Internament d’Estrangers (CIE).

La iniciativa se sustenta en el fet que la Llei 10/2010 d’Acollida (art. 21) atribueix als ens locals la competència per “prestar el servei de primera acollida a les persones empadronades”, així com “fomentar les polítiques necessàries i prestar els serveis necessaris per garantir la cohesió social de la població i l’acollida i la integració dels estrangers immigrats”.

Tot i que la tendència és la imposició de la sanció d’expulsió als residents sense permís de residència, els jutjats i tribunals segueixen apreciant l’existència d’arrelament familiar, laboral i social com un element determinant a l’hora d’adoptar la proporcionalitat de l’expulsió. Per tant, la possibilitat d’acreditar la integració a la ciutat és un element determinant des del punt de vista jurídic per resoldre el procediment d’expulsió amb una sanció econòmica, en comptes d’una sanció d’expulsió.

D’una banda, és fonamental acreditar l’existència de familiars (vincles familiars), vida laboral, possibilitats de treball, professió, estudis o cursos (vincles laboral), temps d’estada, coneixement de la llengua i l’entorn, així com vincles de caire socials amb nacionals, residents i compatriotes per a la consideració de la proporcionalitat de l’expulsió.

D’altra banda, per a l’ordre d’internament en un centre d’internament d’estrangers s’ha de tenir en compte si la persona estrangera té domicili conegut i, en aquest cas, si està integrada a la societat. D’aquesta manera, l’obtenció d’aquest informe pot ser un important instrument per evitar l’ingrés en un CIE.

A aquests elements, cal afegir que amb un informe d’aquestes característiques és possible denunciar les possibles vulneracions de drets fonamentals en cas de decretar-se l’expulsió i/o internament d’una persona arrelada a la ciutat, tant a través de les instàncies estatals com de les europees i/o organismes internacionals.

Requisits per a obtenir-lo

Poden sol·licitar l’emissió del document de veïnatge les persones estrangeres que acompleixin els requisits següents:

a) Tenir almenys divuit anys.
b) Haver romàs a l’estat espanyol un mínim de dotze mesos.
c) Estar empadronades en el municipi de Barcelona de forma continuada almenys els sis mesos immediatament anteriors a la sol·licitud.
d) Estar en situació irregular.

Quin contingut tindrà?

1. Amb relació a les persones estrangeres que el sol·licitin, el document de veïnatge valora:

a) La situació relativa al seu empadronament i permanència a l’estat espanyol.
b) Els vincles familiars que la persona interessada tingui amb altres persones que visquin a l’estat espanyol.
c) El coneixement de llengües: catalana i castellana.
d) La realització de cursos, tallers o mòduls amb caràcter social, laboral, lingüístic i/o cultural.
e) Els estudis realitzats i la professió.
f) La situació econòmica, tant de la persona interessada com de la seva família, i la vida laboral.
g) La participació social, amb especial incidència en qualsevol situació de vincle amb l’entorn.
e) Si s’escau, la situació d’irregularitat sobrevinguda.
f) La possibilitat documentada d’obtenir una autorització de residència i/o treball.

2. La persona interessada pot fer constar, sota la seva responsabilitat, altres situacions o manifestar qualsevol circumstàncies que consideri oportunes i que siguin congruents amb la naturalesa del document de veïnatge.

3. El document de veïnatge ha d’incorporar la perspectiva de gènere, és a dir, ha de tenir en compte la realitat diferenciada entre homes i dones en els diversos àmbits socials.Compartiu aquest contingut