L’Ajuntament de Barcelona inicia el procés de licitació dels túnels i del parc de Glòries : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona inicia el procés de licitació dels túnels i del parc de Glòries

11/10/2017

El Govern municipal treu a licitació l’obra civil dels túnels viaris de Glòries per un import de 79,464 M€ (IVA exclòs). La licitació es divideix en cinc lots per diversificar els adjudicataris, impedir baixes excessives i facilitar l’execució simultània dels treballs. També s’introdueixen clàusules socials i es rebaixa el pes de l’oferta econòmica

En el mateix espai, l’Ajuntament de Barcelona inicia el procés per licitar el projecte urbà de l’àmbit Clariana, al parc de les Glòries, per un import de 14,826M€ (IVA exclòs) i seguint els mateixos criteris

 

L’Ajuntament de Barcelona, a través BIMSA, ha iniciat el procés de licitació de l’obra civil dels túnels viaris de Glòries. El valor de licitació de l’obra civil dels dos trams de túnel se situa en els 79,464M€ (IVA exclòs).

El Govern municipal ha introduït una sèrie de millores en aquest procés de licitació amb els objectius de diversificar adjudicataris; reduir la pressió a la baixa sobre les ofertes econòmiques de licitació i impedir baixes excessives que posin en risc la seva posterior execució; evitar el risc que suposaria que una obra d’aquesta dimensió es concentrés en un únic adjudicatari i facilitar l’execució simultània de diverses activitats de l’obra que permetin recuperar el temps que ha suposat l’aturada de l’obra i la nova licitació.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Barcelona ha determinat que l’obra quedi dividida en cinc lots. Els adjudicataris es podran presentar a tots els lots, però només en podran guanyar un.

– LOT 1: Obra civil Pas inferior túnel ADIF (R2 – Estació de França): 10,306 M€
– LOT 2: Obra civil Pas inferior túnels ADIF Meridiana (R3 i R4- Rodalies): 13,652 M€
– LOT 3: Obra civil Pas inferior túnel TMB (L1 Metro): 8,235 M€
– LOT 4: Estructura tub mar i muntanya (pantalla i llosa superior): 31,020 M€
– LOT 5: Excavació contravoltes i interior: 16,251 M€
(imports de licitació IVA exclòs)

Per garantir l’adequada coordinació entre els cinc contractistes que en resultin guanyadors, es reforçaran els serveis de coordinació i direcció d’obra de BIMSA.

La licitació de l’obra civil també es farà d’acord amb el Decret de contractació pública sostenible, rebaixant el pes de l’oferta econòmica i incorporant els següents nous criteris d’avaluació del concurs:

– Es valorarà la millora salarial voluntària que els licitadors es comprometin a pagar per sobre del Conveni Sectorial aplicable a la Província de Barcelona a tots els treballadors que intervinguin en l’execució de l’obra.
– Es valorarà el percentatge de personal propi amb contracte laboral, que executarà l’obra, amb l’objectiu de revertir el risc de precarització de les plantilles.
– Es mantenen com a obligatòries les clàusules de contractació d’un mínim del 10% de personal en risc d’exclusió (5%) o provinent del CET’s (5%).
– Addicionalment, es vetllarà per tal que l’adjudicatari, en cas de que hagi de contractar personal, incorpori personal que estigués treballant a l’obra del túnel de Glòries i que es trobi en situació d’atur a conseqüència de la rescissió del contracte.

Amb l’inici del procés de licitació l’Ajuntament de Barcelona continua avançant d’acord amb el calendari previst. L’objectiu és reiniciar les intervencions durant el primer trimestre del 2018, amb una durada prevista de l’obra civil de 32 mesos. D’acord amb el calendari establert, es preveu la posada en funcionament de tota la infraestructura el primer trimestre de l’any 2021, un cop licitades i executades les obres complementàries d’instal·lacions i acabats.

L’actuació dels túnels de Glòries consisteix en la construcció i posada en funcionament d’uns túnels urbans -dos tubs independents amb circulació unidireccional- amb una longitud total de 957 metres, que recolliran el trànsit de la Gran Via, amb una IMD mitjana de 90.000 cotxes /dia. Els túnels segueixen la traça de Gran Via i passaran per sota dels 4 túnels existents: L1 Metro, R1 línia de Maçanet -Massanes, R3 /R4 (línies de Manresa i Puigcerdà) i la línia d’Estació de França-Sants.

El primer tram de túnel (longitud 508 m) està situat entre c/Castillejos i c/Badajoz. És el tram més profund, i passarà per sota els túnels ferroviaris, arribant a 25 metres sota la rasant de la plaça.

El segon tram de túnel (longitud 449 m) anirà del c/Badajoz a la Rambla del Poblenou, serà un tram completament rectilini i amb la mateixa secció en ambdós sentits que discorrerà a una profunditat mitjana d’uns 10 m per sota de la rasant de Gran Via.

 

El parc de Glòries

En els propers quinze dies també s’inicia el procés de licitació del projecte urbà que defineix l’àmbit Clariana, del parc de Glòries (Canòpia Urbana), per un valor de 14,826M€ (IVA exclòs).

Es licitarà en un total de cinc lots:

– LOT 1: Execució de la urbanització de la rambla dels Encants i node lúdic: 2,218M€
– LOT 2: Execució de la gran clariana i l’accés des de Dos de Maig: 5,676 M€ (Aquest lot té diferents opcions, a valorar pels licitadors, que poden fer variar aquest import).
– LOT 3: Execució dipòsit d’emmagatzematge d’aigua freàtica i casa jardiners: 3,287M€
– LOT 4: Execució de l’espai joventut i l’àmbit de la zona verda que l’envolta: 2,564 M€
– LOT 5: Execució dels diferents instal·lacions de serveis del parc: 1,081M€
(imports de licitació IVA exclòs)

En aquest cas, la licitació de l’obra del parc també es farà d’acord amb el Decret de contractació pública sostenible, rebaixant el pes de l’oferta econòmica i incorporant els mateixos criteris que els de la licitació dels túnels.

La urbanització de l’àmbit Clariana de la plaça de les Glòries és la primera etapa del projecte global Canòpia Urbana, que convertirà la plaça en un nou espai de centralitat amb vocació metropolitana i un parc de proximitat que actuarà com a pulmó verd de la ciutat. L’espai, doncs, es transformarà per garantir la nova centralitat de la plaça, ordenar-ne la mobilitat, fomentar el transport sostenible, renaturalitzar i maximitzar l’espai verd i reordenar els equipaments previstos.

En concret, la Clariana comprèn l’espai que queda entre els carrers Independència i Cartagena. Pel nord, l’àmbit s’estén fins al perímetre de les edificacions existents al carrer de Consell de Cent, i pel sud, fins al vial provisional de la Gran Via en superfície. En total, una superfície de 45.860 metres quadrats.

Està previst que les obres comencin el primer trimestre de 2018 i finalitzin al cap d’un any. En l’àmbit comprès s’hi inclouen els següents espais rellevants del parc:

– La Gran Clariana: gran esplanada de gespa d’una hectàrea que esdevé un espai polivalent, obert i d’estada per a la ciutadania.
– La Rambla dels Encants (part corresponent a la Clariana): un nou passeig per vianants i bicicletes que connecta el nord i sud del parc amb una doble alienació de xicrandes.
– Àrea de gestió d’espais verds: comprèn la casa del jardiners, un espai de 600 metres quadrats que comptarà amb un edifici i un pati destinat al manteniment del parc. A sota, s’hi situarà un dipòsit d’aigua freàtica de 1.500 m3 que es connectarà a la xarxa.
– Node lúdic: espai dedicat al joc per als infants.
– Nodes de biodiversitat: refugis de la natura amb arbres i vegetació.
– Àrea per a gossos: espai per al lleure de les mascotes.
– Espai joventut: zona lúdic-esportiva on se situen taules de jocs i un espai multiusos que pot ser utilitzat com a pista esportiva o per fer altres tipus d’activitats com patinatge, ball, etc. Aquest espai està acompanyat d’una guingueta de préstec de material esportiu, lavabos i bar. També es proposa un recorregut esportiu senyalitzat per tota la zona

Més enllà del projecte que ja s’ha aprovat, la Canòpia Urbana preveu desenvolupar també els següents espais en tot l’àmbit de la plaça:

– Finalització de la Rambla dels Encants: La traça de la rambla continua fins al c. Bolívia.
– Espai lúdic-ambiental: espai dedicat als més petits per 0-3 anys.
– Esports: més taules de ping-pong, futtoc i recorreguts gimnàstics.
– Nodes de biodiversitat: més zones refugis de la natura amb arbres i vegetació.
– Una altra àrea per a gossos.
– Balcó Urbà: espai de transició entre la ciutat consolidada i el parc que acollirà zones de joc (camps de petanca i jocs infantils) i un àmbit polivalent per fer-hi les fires de barri.
– Jardí Exòtic: espai de biodiversitat del parc amb espècies foranies amb un petit mirador d’observació.
– Mirall d’Aigua: situat a la Diagonal, làmina d’aigua sobre el paviment que proveeix frescor i a la vegada ofereix un espai de lleure en aquest àmbit del parc.
– Àgora sensorial: zona per fer-hi espectacles.
– Jardí d’Immersió: situat a la sortida del metro, permet que els ciutadans puguin connectar directament amb el nou parc.
– Plaça Sud: espai de plaça arbrada en contacte amb el DHub i el nou intercanviador de transport en superfície que es crearà a la banda sud del parc amb l’objectiu d’integrar les línies de tramvia, les de busos urbans i les dels autobusos interurbans.
– Recuperació del rec Comtal: espai d’aigua que recupera la traça de l’antic rec Comtal i descobreix diverses restes de l’antiga infraestructura.
– Horts associatius: previstos a l’entorn del Rec Comtal.

A més, està previst posar de relleu elements històrics del patrimoni industrial existent com la Fàbrica de Paraigües, situada al carrer del Dos de Maig, i l’antiga Sucrera, situada al carrer de Cartagena, que esdevindran edificis protegits i futures seus d’equipaments del barri.Compartiu aquest contingut