L’Ajuntament de Barcelona impulsa un pla per ordenar les benzineres de la ciutat : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona impulsa un pla per ordenar les benzineres de la ciutat

04/05/2018Temps estimat de lectura: 3 minuts

L’objectiu és garantir l’adequada integració de l’activitat a l’entorn i preservar el descans dels veïns

Per poder elaborar-lo, el Govern municipal ha suspès durant un any l’atorgament de noves llicències de benzineres a tota la ciutat

Els únics àmbits que quedaran exempts seran els sòls industrials de la Zona Franca, la Verneda Industrial, el Torrent d’Estadella i el Bon Pastor; a més de la zona portuària, sempre que la benzinera estigui a més de 100 metres d’equipaments i habitatges

L’Ajuntament de Barcelona elaborarà un Pla especial urbanístic per ordenar la instal·lació de benzineres a la ciutat, a fi i efecte d’evitar els impactes negatius i les molèsties que aquest tipus d’instal·lacions poden causar a l’entorn urbà.

L’actual marc legal permet la implantació de benzineres sense excessives dificultats i sense tenir en compte l’entorn urbà on s’ubiquen. No obstant, es tracta d’una activitat que provoca nombroses externalitats negatives, com soroll, olors, un gran moviment de vehicles, etc…, i que per tant, pot causar molèsties als veïns de l’entorn. Cal tenir en compte que normalment aquest tipus d’activitats s’ubiquen en entorns amb una alta densitat de població. La seva instal·lació, però, rep el mateix tractament en zones industrials que en zones residencials o de proximitat a diversos equipaments.

Així mateix, la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de data 14 de març de 2018 va adoptar l’acord de modificar el planejament urbanístic amb l’objecte d’introduir-hi una regulació específica destinada a la implantació d’estacions de subministrament de carburants per a vehicles motoritzats, en totes les seves tipologies i d’aplicació a tot el territori municipal.

Prenent en consideració tots aquests aspectes, el Govern municipal emprèn ara la redacció d’aquest Pla especial urbanístic amb l’objectiu d’ordenar la instal·lació de benzineres a la ciutat per garantir l’adequada integració de l’activitat a l’entorn i preservar el descans dels veïns.

El pla tindrà en compte diferents paràmetres com l’entorn urbà on s’ubiquen, la seva funcionalitat o la seva proximitat a equipaments ciutadans. Aquests objectius garanteixen la protecció adequada dels interessos públics, així com la conveniència amb relació als interessos públics i privats.

Perquè durant la redacció de la normativa no es produeixi un increment important de sol·licituds de llicències contràries als objectius del propi pla, el Govern municipal ha decretat una suspensió per un any de l’atorgament de llicències per a l’exercici de noves activitats de benzineres o l’ampliació de les existents, així com de l’atorgament de llicències i admissió de comunicats per a la realització d’obres destinades a la implantació o ampliació de les activitats de benzinera o subministrament de carburants per a vehicles propis. La suspensió s’ha publicat avui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).

L’àmbit de suspensió de llicències i obres abasta íntegrament la ciutat de Barcelona, a excepció dels sòls industrials situats a la Zona Franca, la Verneda Industrial, el Torrent d’Estadella i el Bon Pastor, així com d’aquelles benzineres que es vulguin ubicar en sòls portuaris. En aquests casos només es podran concedir llicències si la nova benzinera està a més de 100 metres d’hospitals, equipaments escolars, destinats a la gent gran o altres sectors de població especialment vulnerables i de qualsevol sòl on hi hagi implantat o pugui implantar-se l’ús d’habitatge.

Actualment el terme municipal de la ciutat de Barcelona compta amb més d’un centenar de benzineres en funcionament.Compartiu aquest contingut

Paraules clau
urbanisme/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina