L’Ajuntament de Barcelona confirma que Aigües de Barcelona no disposava de contracte per a la prestació del servei d’abastament d’aigua potable a Barcelona : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona confirma que Aigües de Barcelona no disposava de contracte per a la prestació del servei d’abastament d’aigua potable a Barcelona

06/06/2018Temps estimat de lectura: 3 minuts

Els serveis jurídics municipals confirmen en el moment de constituir l’empresa mixta del cicle de l’aigua, la Societat General Aigües de Barcelona (SGAB) no disposava de cap títol habilitant per prestar el servei d’abastament domiciliari a Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona valora en 41 M d’euros les instal·lacions de la xarxa d’abastament domiciliari que la SGAB hauria aportat l’any 2012 a la creació de l’empresa mixta metropolitana del cicle de l’aigua

L’Ajuntament de Barcelona ha validat la metodologia de càlcul de l’informe realitzat per l’AMB, sobre el patrimoni existent a la xarxa d’aigua i la valoració econòmica, i en confirma les seves conclusions

Les sentències del TSJC, de març del 2016, que encara no són fermes per haver estat recorregudes en cassació davant el Tribunal Suprem per la SGAB, anul·len la constitució de l’empresa mixta d’aigua, al·legant com a argument principal que no hi va haver un procés de concurrència pública en la seva creació, i posant de relleu la manca de fiabilitat de les valoracions econòmiques realitzades, així com la inexistència d’un títol habilitant de la SGAB per a fer el subministrament domiciliari.

L’Acord del Consell Metropolità de l’AMB del 26 d’abril del 2016 va encarregar una auditoria sobre el patrimoni existent a la xarxa d’abastament domiciliari d’aigua potable (des dels dipòsits municipals fins a les aixetes dels habitatges), i de quin era el valor econòmic del patrimoni aportat per la SGAB en el moment de constitució de l’empresa mixta metropolitana del cicle de l’aigua, l’any 2012.

Les conclusions principals de l’auditoria de l’AMB detecten que el valor dels actius afectes al servei d’abastament domiciliari és molt inferior a la valoració feta respecte l’aportació de la SGAB per la constitució de la nova empresa mixta metropolitana del cicle de l’aigua. L’informe destaca que si bé l’aportació de la SGAB es va valorar en 476 M d’euros, aquesta xifra es redueix a 130 M d’euros després de fer la valoració del conjunt d’actius afectes al servei d’abastament domiciliari. Dins d’aquest diferencial de 346 M d’euros s’hi computen de l’ordre de 116 M d’euros, que responen a actius de l’abastament d’aigua en alta, que no es competència de l’AMB i per tant no poden formar part del servei metropolità del cicle de l’aigua.

El regidor de Presidència, Aigua i Energia, Eloi Badia, ha destacat “que els informes municipals confirmen que no es van defensar els interessos públics i de la ciutadania en tot el procés de creació de l’empresa mixta del cicle de l’aigua”.

L’Ajuntament de Barcelona i la resta d’ajuntaments metropolitans han rebut la sol·licitud de l’AMB, de validar i contextualitzar a cada municipi aquest estudi sobre la valoració dels actius afectes al servei d’abastament d’aigua potable en el moment de constitució de l’empresa mixta.

 

Valoració de les instal·lacions de la xarxa d’abastament a Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona considera correcte la metodologia emprada per l’AMB a l’hora de fer la valoració dels actius corresponents a la xarxa d’abastament domiciliari afecte a la prestació del servei del cicle de l’aigua metropolità aportats per la SGAB a la data de creació de l’empresa mixta metropolitana del cicle de l’aigua.

Tot i que la xarxa d’aigua en l’àmbit de la ciutat de Barcelona, en el moment de creació de l’empresa mixta, tenia una longitud total de 1.922 km, només quedaven 477 km de canonades d’abastament domiciliar pendents d’amortitzar, encara que fos parcialment.

Aplicant la mateixa metodologia de valoració aplicada per l’AMB, s’obté que el valor de mercat de la xarxa que la SGAB deia disposar en el moment de constitució de l’empresa mixta metropolitana del cicle de l’aigua corresponent al municipi de Barcelona, considerant tots els elements que la composen, era de 40.991.876 €.

En aquests moments, l’Ajuntament de Barcelona està analitzant la part de la xarxa d’abastament que seria de la seva plena titularitat, per a registrar-la al seu patrimoni.

 

Inexistència del títol habilitant per a la prestació del servei

L’Ajuntament de Barcelona, a través dels seus serveis jurídics, ha realitzat un informe analitzant i corroborant la inexistència d’un contracte o títol habilitant per al subministrament d’aigua domiciliari a Barcelona, tal i com asseveren les sentències del TSJC de març de 2016.

Abans de la creació de l’empresa mixta metropolitana del cicle de l’aigua l’any 2012, d’acord amb les sentències del TSJC i amb la informació municipal obrant, la SGAB estava prestant el servei d’abastament domiciliari a una part important dels municipis metropolitans, entre ells Barcelona, sense títol habilitant, a precari, ja que ni l’administració municipal ni la metropolitana, no havien atorgat mai la gestió del servei d’abastament domiciliari.Compartiu aquest contingut

Paraules clau
medi ambient/ sostenibilitat/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina