Acord per a la integració de l’Atenció Primària del PAMEM i el Parc Sanitari Pere Virgili : Servei de Premsa

Acord per a la integració de l’Atenció Primària del PAMEM i el Parc Sanitari Pere Virgili

03/08/2018

L’acord permetrà mantenir les condicions de treball d’uns 220 professionals i preservar l’autonomia de gestió de l’atenció primària

Amb la integració dels CAP Barceloneta, Vila Olímpica i Larrard, així com el CUAP Gràcia, amb l’atenció intermèdia del Parc Sanitari, es simplifica el mapa d’empreses públiques alhora que s’aposta per un model assistencial públic integrador, innovador i transversal a la ciutat

L’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya han acordat la transformació de l’entitat consorciada PAMEM, amb la integració dels seus centres d’atenció primària (CAP) a la xarxa assistencial del CatSalut. L’acord arriba un cop s’ha finalitzat amb èxit el procés d’integració de les prop de 8.000 persones usuàries de la mútua municipal PAMEM en el sistema de cobertura sanitària universal del Servei Català de la Salut (CatSalut). La integració serà efectiva amb data 1 d’octubre d’aquest any.

Aquest acord s’ha concretat en un conveni de col·laboració signat el 4 de juliol segons el qual els tres CAP que gestiona PAMEM —els CAP Barceloneta, Vila Olímpica i Larrard, amb 92.000 persones adscrites— i el Centre d’Urgències d’Atenció Primària Gràcia s’adscriuen al Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV), que gestiona el centre d’internament sociosanitari més gran de la ciutat en l’actualitat.

L’acord permet mantenir el caràcter 100% públic dels centres sanitaris, que sumen un pressupost anual d’uns 14 milions d’euros, i assegurar les condicions laborals de prop dels 220 professionals que hi treballen. Aquests CAP conservaran la seva autonomia de gestió amb una direcció i un pressupost propis dintre de la nova organització.

La gestió conjunta de serveis d’atenció intermèdia i de serveis d’atenció primària afavorirà un abordatge transversal dels problemes de salut que ho requereixin i el treball col·laboratiu entre professionals dels diferents centres i nivells sanitaris, en la línia del que marca el Pla de salut 2016-2020 de la Generalitat de Catalunya, i amb l’atenció primària al centre com marca l’Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Comunitària. Tot això amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’atenció i les prestacions, així com per impulsar la recerca i la innovació en àmbits com la fragilitat, la dependència o la cronicitat, responent a un dels principals reptes del sistema sanitari: l’envelliment de la població.

Els acords entre les administracions preveuen que abans de finals d’any, el CatSalut promogui la modificació dels estatus del PSPV per reflectir la nova situació d’integració de serveis sanitàris, i per articular una fórmula que possibiliti la participació de l’Ajuntament de Barcelona en la governança de l’entitat. S’obriran així noves possibilitats de col·laboració entre l’atenció primària, sociosanitària i l’atenció social municipal per a la gestió dels pacients crònics més complexos, millorant la continuïtat assistencial en benefici de la ciutadania. Paral·lelament, l’Ajuntament passarà a oferir en l’edifici de l’antiga mútua municipal PAMEM, situada a carrer Viladomat 127, nous serveis de salut per a persones amb pocs recursos (odontologia, podologia i revisions d’idoneïtat esportiva), i un nou centre d’informació i recursos per a persones cuidadores.

Aquests canvis culminen la transformació iniciada l’any passat amb la integració de les persones usuàries de la mútua municipal PAMEM en el sistema de cobertura sanitària universal del CatSalut, integració que es va materialitzar els mesos d’agost i setembre un cop signat el 3 d’agost de 2017 el corresponent conveni entre les administracions implicades. Des de l’any 1993 cap nou funcionari s’havia integrat en l’asseguradora municipal.

El Parc Sanitari Pere Virgili, una empresa pública de la Generalitat referent en l’atenció intermèdia

Situat entre el barris de Sant Gervasi i Vallcarca, el Parc Sanitari Pere Virgili és el complex d’atenció intermèdia més gran i amb més activitat de tot Catalunya. Compta amb una superfície de 50.000 metres quadrats, gairebé la meitat dels quals està destinat a zones verdes. A més de la prestació directa de serveis assistencials, d’investigació i docència, l’entitat gestiona els espais i les infraestructures del recinte i ofereix serveis a les entitats de l’àmbit de la salut que hi estan allotjades.

El Parc és, així mateix, una entitat de referència pel que fa a la recerca en l’àmbit sociosanitari, la qual està fortament vinculada a l’activitat assistencial de l’Hospital Sociosanitari Pere Virgili i té un enfocament multidisciplinari, promovent la implicació tant de metges com de professionals d’infermeria, teràpies, psicologia i treball social.

El Parc Sanitari Pere Virgili és una empresa pública, creada per la Generalitat de Catalunya i adscrita al Servei Català de la Salut, amb personalitat jurídica pròpia i amb gestió ajustada al dret privat. Segons l’article 2 dels seus Estatuts, l’objectiu primordial de l’entitat és la direcció, gestió i prestació de serveis d’atenció intermèdia, d’atenció primària, d’atenció especialitzada, d’atenció a la salut mental i a les drogodependències, de prestació de serveis socials, tant en règim domiciliari com ambulatori o d’internament, la docència i la recerca.Compartiu aquest contingut