Proposta de regulació dels serveis de bici i moto de vehicle compartit : Servei de Premsa

Proposta de regulació dels serveis de bici i moto de vehicle compartit

13/11/2018

La proposta municipal preveu atorgar llicències de bikesharing i motosharing a la ciutat, a un preu de 71,51€ per vehicle/any

Les empreses que vulguin optar a obtenir aquest permís hauran de complir una sèrie de requisits que permetin controlar l’ocupació que realitzen aquest vehicles a l’espai públic

A partir d’aquest punt de partida, el Govern municipal treballa per assolir el màxim consens amb la resta de grups municipals i amb el sector per tirar endavant la regulació d’aquests serveis de vehicle compartit

L’Ajuntament de Barcelona continua avançant en els objectius que marca el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2013-2018 per promoure una mobilitat més sostenible i segura a la ciutat, fomentant els desplaçaments prioritàriament a peu, en bici i en transport públic i reduint l’ús del vehicle privat.

En aquest marc, aquests darrers anys estan proliferant l’aparició de noves formes i empreses de mobilitat compartida a la ciutat que suposen una bona solució per optimitzar la manera de desplaçar-se, esdevenint una eina per a la gestió de la mobilitat sostenible, sempre que la seva existència sigui compatible amb l’ús racional de l’espai públic de la ciutat.

El Govern municipal considera que per aprofitar les oportunitats d’aquest tipus d’iniciatives, Barcelona necessita dotar-se d’un marc regulador clar que permeti als operadors explotar els sistemes de forma segura i estable i que possibiliti a l’Ajuntament definir els usos i espais determinats a l’espai públic i minimitzar així els impactes negatius (derivats de l’ocupació de l’espai públic) d’aquests serveis.

Per aquest motiu, durant un any, i a partir d’una diagnosi prèvia, els tècnics de mobilitat han estat treballant en el marc del Pacte per la Mobilitat, conjuntament amb les entitats i empreses del sector, en una proposta de regulació pels serveis de bikesharing i motosharing de la ciutat, que permeti adequar el seu encaix. Els seus objectius són:

– Promoure una mobilitat més sostenible, eficient i segura a la ciutat.
– Reduir l’ús del vehicle privat i la flota de cotxes i motos.
– Proporcionar una mobilitat més flexible i a velocitats més reduïdes.
– Afavorir i fomentar l’intercanvi modal entre el transport públic i tots els sistemes de vehicles compartits.
– Reduir les emissions locals, la contaminació atmosfèrica, el soroll i l’impacte visual de l’ocupació de l’espai públic amb vehicles privats.

 

Proposta de regulació

El plantejament municipal es basa en minimitzar l’impacte que generen els serveis de sharing sobre l’espai públic establint, en base a l’ocupació actual dels aparcaments, la xifra màxima de vehicles d’aquestes característiques que es poden llogar al carrer. Per fer-ho, la regulació proposa limitar el nombre de vehicles de lloguer compartit estacionats a la via pública. Aquesta limitació es controlarà a través de l’atorgament de llicències, el preu de les quals vindrà determinat per la creació d’una nova taxa per l’ocupació del domini públic, inclosa a les Ordenances Fiscals. La restricció serà temporal i revisable en funció de com evolucioni aquest sector de la mobilitat i per tant l’ocupació de l’aparcament.

El Govern municipal preveu que aquesta taxa sigui de caràcter anual i que es fixi en 71,51€ per vehicle. Les llicències tindran una durada de tres anys, prorrogables a un any més i seran intransferibles. En base als estudis sobre l’ocupació de l’estacionament actual, l’Ajuntament de Barcelona proposa atorgar llicències per a bicicletes (actualment hi ha 1.500 bicis de sharing a la ciutat) i llicències per a motos (actualment hi ha 2.325 motos de sharing a la ciutat). El nombre de llicències permetria en primera instància un creixement del 70% en el nombre de bicicletes i d’un 47% el de motos. Segons aquest projecte de partida de regulació, les empreses que presentin oferta per aconseguir aquestes llicències hauran de complir amb una sèrie de requisits previs:

– Estaran obligades a utilitzar els vehicles: en cas de no fer-ne ús l’Ajuntament de Barcelona recuperarà la titularitat de les llicències.

– Hauran de complir amb els criteris de sostenibilitat municipals: les empreses de lloguer de bicis hauran d’oferir tant la modalitat mecànica com l’elèctrica, i les de motos, la modalitat elèctrica.

– Hauran de complir amb els criteris de seguretat municipal: totes les empreses que aspirin a obtenir una llicència s’hauran d’adherir al Manual de Bones Pràctiques en matèria de seguretat viària que s’està treballant des de l’Ajuntament amb les empreses del sector i coordinat pel RACC.

– Tots els vehicles hauran d’incorporar sistemes de geolocalització que permetin comprovar la seva posició.

– Un vehicle inoperatiu/avariat s’haurà de retirar en menys de 24 hores.

– Les empreses hauran de posar a disposició de l’Ajuntament de Barcelona en temps real les dades d’ús del sistema per conèixer el grau d’ocupació de la via púbica dels vehicles.

– Totes les bicicletes s’hauran d’ancorar als espais habilitats a la via pública per l’estacionament de bicicletes. Per tant, serà d’obligat compliment que totes les bicicletes de sharing disposin d’un sistema d’ancoratge.

– Totes les motocicletes hauran d’estacionar d’acord amb el que preveu l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles.

Per tal de fer compatible la regulació d’aquest serveis de mobilitat compartida amb l’ús de caràcter personal dels aparcaments per a bicicletes l’Ajuntament de Barcelona proposa, a través d’un Decret d’Alcaldia, una reserva exclusiva d’estacionaments per a vehicle particular d’ús personal en aquells àmbits de la ciutat que tenen més pressió turística o necessitats específiques. Aquest tipus de places estarien senyalitzades de color lila.

En aquests moments i a partir d’aquesta proposta com a punt de partida, el Govern municipal treballa per assolir el màxim consens amb la resta de grups municipals i amb el sector per tirar endavant la regulació d’aquests serveis de vehicle compartit.

 

Diagnosi de les empreses de bikesharing i motosharing

Actualment existeixen un total de 6 empreses de bike sharing i de motosharing a la ciutat amb vehicles en servei.

Segons estudis actuals, el perfil tipus són més homes que dones, amb una edat entre els 26 i 35 anys, amb renda mitjana i mitjana alta i amb un nivell d’estudis elevat. No són usuaris habituals de cotxe i tenen uns hàbits de mobilitat intermodal (utilitzen els mitjans alternatius al cotxe: bicicleta, transport públic i desplaçaments a peu). L’ús que fan d’aquest tipus d’empreses de vehicle compartit és per a desplaçaments puntuals. Tot i així la tendència d’ús del vehicle compartit està evolucionant molt ràpid ampliant els marges d’edat fins a uns 64 anys i incentivant un traspàs modal de usuari del vehicle privat a un usuari del transport públic complementat pel vehicle compartit.

Entre les avantatges per a l’usuari, destaca la reducció del cost d’amortització i de tinença d’un vehicle, l’estalvi del manteniment, la millora de l’accessibilitat al vehicle, la flexibilitat d’un servei pràcticament porta a porta o l’oferta d’una alternativa flexible davant la necessitat de restringir l’ús del vehicle privat.

La diagnosi realitzada per l’Ajuntament determina que el vehicle compartit comporta una sèrie d’impactes positius sobre les pautes de mobilitat dels usuaris i sobre les ciutats:

– Redueix i renova el parc de vehicles existent.
– Ajuda a disminuir la contaminació atmosfèrica i acústica.
– Permet potenciar el canvi modal incentivant la decisió de no comprar o vendre un vehicle privat.
– Estimula els desplaçaments intermodals i fomenta l’ús del transport públic.
– Fomenta l’ús de la bicicleta (bikesharing).
– Augmenta l’accessibilitat i permet racionalitzar l’ús del cotxe i de la moto.
– Suposa una nova eina per a la gestió de la demanda de l’aparcament.
– Implica un impuls al vehicle elèctric.

El treball, no obstant, també recull els impactes negatius que pot comportar l’existència d’aquest tipus d’empreses sense cap tipus de límit (forta ocupació de l’espai públic i sobre els aparcaments, dificultant-ne la rotació, impacte negatiu sobre la seguretat viària…), motiu pel qual s’ha considerat necessari dur a terme aquesta proposta de regulació.

Per últim, també s’han realitzat dos estudis sobre el grau d’ocupació de l’aparcament en superfície per bicicleta i moto a Barcelona amb un focus específic en l’àmbit central de ciutat. Aquestes dades i les que s’aconsegueixin amb la informació aportada per les empreses també permetran fer un seguiment exhaustiu al llarg del temps de l’evolució de l’ocupació.Compartiu aquest contingut