Barcelona, Gavà, Girona, Granollers, Mataró, Premià de Mar i Terrassa uneixen esforços i adquireixen una única plataforma electrònica de contractació : Servei de Premsa

Barcelona, Gavà, Girona, Granollers, Mataró, Premià de Mar i Terrassa uneixen esforços i adquireixen una única plataforma electrònica de contractació

27/11/2018Temps estimat de lectura: 4 minuts

L’adquisició conjunta d’una plataforma de contractació electrònica és una iniciativa pionera a Espanya que permetrà simplificar i agilitar tràmits, reduir burocràcia i augmentar la transparència en les licitacions i concursos públics

La contractació pública electrònica facilitarà limitar la contractació directa, fer un seguiment rigorós de la contractació i facilitarà, així mateix, la participació de les PIMES locals en licitacions de poca quantia econòmica

Els ajuntaments de Barcelona, Gavà, Girona, Granollers, Mataró, Premià de Mar i Terrassa, han adquirit conjuntament una única plataforma de contractació electrònica que permetrà als set municipis catalans gestionar la seva compra pública o contractació de serveis. Per primera vegada, i en una iniciativa pionera a Espanya, diversos municipis s’uneixen per fer la compra conjunta, establint una col·laboració que es mantindrà durant tot el temps d’utilització de la plataforma per tal de posar en comú els requeriments necessaris que garanteixin la qualitat de la prestació.

La signatura del contracte de la plataforma s’ha fet en un acte públic on han participat el primer tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello; l’alcalde de Mataró, David Bote Paz; l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral i Antigas; l’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega López; l’alcalde de Premià de Mar, Miguel Àngel Méndez Gil, el regidor de l’Ajuntament de Girona, Narcís Sastre i el tinent d’alcalde de l’àmbit de nova governança i economia de l’ajuntament de Gavà, Jordi Tort.

Aquest nou sistema de contractació electrònica permetrà simplificar els tràmits administratius i reduir burocràcia. Ajudarà a incrementar la transparència, l’eficiència, l’agilitat i l’objectivitat durant tot el procés de contractació pública, des del moment de la publicació dels anuncis de licitació, fins al procés de valoració d’ofertes i resolució o adjudicació dels contractes municipals. Així mateix la nova eina informàtica permetrà fer un seguiment rigorós de la contractació, garantint la publicitat durant tot procediment, i facilitarà, la participació de les PIMES locals en licitacions de poca quantia econòmica.

L’adjudicació del nou Sistema Integral de Contractació Pública Electrònica (SICE) amb un pressupost total de 3.027.696,31, (IVA inclòs) s’ha fet en tres lots: un expedient electrònic de contractació per tramitar totes les actuacions administratives; una plataforma de licitació electrònica per realitzar totes les actuacions de publicació d’anuncis, recepció d’ofertes electròniques encriptades, reunions d’òrgans de valoració d’ofertes i adjudicació i en tercer lloc, una oficina tècnica de suport a la implantació en tota la organització municipal per fer factible la gestió del canvi. Totes les empreses adjudicatàries són empreses amb una àmplia experiència i no tenen relacions amb paradisos fiscals.

Aquest nou sistema electrònic permetrà als ajuntaments exigir a les empreses licitadores, a través dels diferents procediments d’adjudicació, el compliment d’uns criteris de responsabilitat mínims en matèria social, ambiental i d’innovació que van més enllà de l’oferta econòmica. En aquest sentit, l’Ajuntament de Barcelona disposa d’una Instrucció en la que s’estableix que, en general, el preu no ha de tenir una valoració superior al 35% de la puntuació total.

El fet d’afavorir la relació telemàtica amb les empreses licitadores i proveïdores també facilitarà l’accessibilitat de les PIMEs a les licitacions municipals, donant compliment a allò establert en les directives comunitàries i transposat en la nova llei 9/2017 de contractes del sector públic, respecte a la política de foment de la contractació pública amb aquest àmbit del teixit empresarial.

 

Nou web de Contractació Pública de l’Ajuntament de Barcelona que unifica tota la informació

L’Ajuntament de Barcelona disposa, des de l’abril passat, d’un nou web de Contractació Pública que recull tota la informació vinculada a la contractació pública sostenible municipal des de les seves tres vessants: social, ambiental i compra pública innovadora. La creació d’aquesta nova eina respon a la voluntat del govern de crear comunitat entre l’Ajuntament i les empreses i entitats que comparteixen l’objectiu comú de fomentar una contractació pública sostenible, coma eina de transformació socioeconòmica.

Aquest web és el nou repositori global de la contractació pública de l’Ajuntament de Barcelona i és el lloc on es pot trobar tota la informació jurídica, tècnica, d’actualitat, etc. vinculada a aquest tema. La contractació realitzada pel Grup Municipal de l’Ajuntament de Barcelona se situa al voltant dels 35.000 contractes anuals, amb un volum econòmic aproximat d’uns 1.100 milions d’euros.

El Govern municipal considera que la contractació pública de l’Ajuntament de Barcelona és una veritable eina de política econòmica de la ciutat de Barcelona, que va molt més enllà de l’adquisició de béns i serveis. Aquest potencial s’ha de posar al servei de la millora general de les condicions laborals i mediambientals dels sectors productius i de la promoció de les petites i mitjanes empreses.

 

El link és barcelona.cat/contractaciopublica

Paraules clau

ajuntament/ cooperació/ economia/