L’Ajuntament incorpora aportacions de les entitats professionals en la tramitació del dentista municipal : Servei de Premsa

L’Ajuntament incorpora aportacions de les entitats professionals en la tramitació del dentista municipal

14/03/2019

El consistori portarà a la Comissió de Drets Socials del proper dimarts la memòria definitiva del projecte per a la posterior votació per part dels grups municipals

L’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) valora positivament el projecte i dubta que a priori pugui afectar negativament la resta d’operadors del mercat

Més del 95% dels barcelonins i de les barcelonines es mostren favorables a la iniciativa municipal i consideren que els preus actuals del dentista són molt elevats

L’Ajuntament de Barcelona portarà a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del proper dimarts 19 de març l’expedient administratiu sobre el projecte de dentista municipal. D’aquesta manera, el conjunt de grups municipals podran conèixer de primera mà tota la informació que envolta aquesta iniciativa municipal i podran fer un primer debat sobre la proposta. L’expedient incorpora també tota la informació relativa a les al·legacions rebudes que han presentat les entitats professionals, la resposta donada per part del consistori a cadascuna d’elles, així com la memòria completa de la iniciativa econòmica municipal orientada a crear un operador públic que intervingui en règim de lliure competència en el mercat de serveis odontològics de la ciutat de Barcelona. Si la proposta supera aquest primer tràmit, el debat i la votació definitiva està previst que es produeixi al Plenari Municipal d’aquest mes de març.

Durant el període de presentació d’al·legacions, que va finalitzar el passat 4 de març, quatre entitats professionals han fet arribar a l’Ajuntament les seves consideracions. Es tracta del Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC), del Col·legi Oficial de Protètics Dentals de Catalunya (COPDEC), de PIMEC, que compta entre els seus afiliats amb una patronal de clíniques dentals, i del Sindicat de Metges de Catalunya (MC), que compta amb una Agrupació de Dentistes. En el seu conjunt, les al·legacions aborden temàtiques molt diverses, com per exemple suposats dèficits jurídics en la proposta de l’Ajuntament, falta de competència municipal per dur a terme un servei odontològic, dubtes sobre els preus amb els quals operarà el servei, la possibilitat d’introduir un sistema de tarifació social, la separació física entre clínica i laboratori protètic, la necessitat que l’empresa municipal no compti amb ajudes públiques per garantir una competència lliure dins del sector, la petició que es faci un estudi de mercat més ampli o, també, quina ubicació a la ciutat hauria de tenir la futura clínica.

L’Ajuntament ha incorporat part de les aportacions i ha respost cadascuna d’elles, en gran part gràcies a la documentació i els estudis jurídics i tècnics que ja s’havien fet prèviament abans d’anunciar la proposta el passat mes de gener. Així doncs, el Govern Municipal s’ha compromès a que el nou servei obri les seves portes en un dels barris amb una situació socioeconòmica sensiblement per sota de la mitjana de la ciutat, atès que una motivació del projecte és precisament facilitar l’accés al dentista al volum de persones que actualment no ho poden fer estrictament per motius econòmics. Igualment, l’Ajuntament també ha acceptat treballar amb el sector per a l’establiment d’un sistema de tarifació social per als principals tractaments restauradors. El compromís també és que a aquest sistema de tarifació social es podrien adherir voluntàriament altres clíniques dentals de la ciutat, amb l’objectiu compartit de tractar un determinat nombre de persones en risc de vulnerabilitat amb preus per sota de cost.

En tot cas, en la resposta a aquestes al·legacions, l’Ajuntament de Barcelona ha reiterat que sí que està legitimat per iniciar una iniciativa econòmica sempre que es detecti la necessitat i la idoneïtat de la mesura, així com que no afecti els principis de la lliure competència en el mercat. De fet, en cap cas el consistori té previst subvencionar indirectament la clínica municipal, ni tampoc garantir-li un volum d’activitat mínim encarregant-li el servei d’odontologia per a persones vulnerables, atès que aquest és un altre servei diferenciat que funciona amb normalitat des de fa mesos i que continuarà fent-ho en la seva ubicació actual, amb caràcter de gratuïtat, independentment del nou projecte que es planteja ara. Addicionalment, l’Ajuntament vol reiterar la seva disponibilitat per reunir-se amb tots els actors interessats que vulguin fer-ho i aclarir-los els dubtes que puguin tenir, així com oferir-los totes les garanties necessàries perquè entenguin que es tracta d’una proposta del tot legal, necessària socialment i sostenible en el temps. Aquestes trobades ja s’han fet amb COPDEC i el sector odontològic de PIMEC, i han servit per arribar als acords esmentats.

 

Informe positiu de l’ACCO

A banda dels informes tècnics i jurídics municipals, l’Ajuntament ha encarregat igualment un informe preliminar a l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), adscrita a la Generalitat de Catalunya. L’informe es va demanar precisament per ser extremadament curosos amb l’obligatorietat de no afectar la lliure concurrència del mercat i fer les passes necessàries per assegurar-ho. L’informe de l’ACCO valora positivament la iniciativa municipal, entesa com a mecanisme que pot contribuir a induir demanda en el mercat dels serveis odontològics a Barcelona entre un determinat col·lectiu de persones amb menys recursos. És a dir, considera que amb aquest nou servei s’incrementaria la possibilitat d’accés a aquests serveis odontològics per part d’una part de la ciutadania que en les actuals condicions de mercat no ho fa, i que l’última Encuesta Nacional de Salud del 2017 xifrava en el 12% de la població de Catalunya.

De fet, i en relació amb la salvaguarda del principi de la lliure competència, l’informe de l’ACCO afegeix que la decisió de l’Ajuntament de Barcelona por resultar beneficiosa perquè incrementaria les pressions competitives en el mercat en qüestió i, tot i que també afegeix que pot comportar certs riscos i que en última instància caldrà fer el seguiment de la posada en marxa del projecte, també valora que el conjunt de mesures preses inicialment són adients en aquesta primera fase. Igualment, l’Autoritat Catalana de la Competència conclou que la iniciativa municipal difícilment podrà influir en els preus del sector odontològic, en primer lloc perquè el mercat està actualment prou atomitzat i, també, perquè l’oferta inicial del servei és força reduïda en el conjunt global del negoci odontològic a la ciutat de Barcelona.

La memòria final, que es posarà en coneixement de tots els grups municipals per al seu debat i eventual aprovació, incorpora també una enquesta sobre el dentista municipal. L’enquesta es va fer entre el passat 28 gener i 2 de febrer en base a 400 entrevistes aleatòries que es van fer de forma presencial i telefònica. Els resultats són força contundents i apunten que el 95,9% de les persones entrevistades creuen que estaria bé o molt bé que l’Ajuntament oferís un servei de dentista amb uns preus ajustats als costos reals, i el 80% creu que el faria servir. A més a més, el 94,3% creu que anar al dentista és molt car o bastant car i el 95,6% es mostra molt a favor o a favor que aquest servei el cobrís la sanitat pública.

La iniciativa del dentista municipal presentada per l’Ajuntament de Barcelona preveu una posada en marxa gradual, però el pla de viabilitat calcula la capacitat de poder arribar a unes 36.000 persones l’any, 18.000 ja durant el primer exercici i amb només un centre en funcionament que disposi de vuit butaques. Amb les condicions laborals vigents a la sanitat pública, tenint en compte el cost del material, els costos de manteniment i una inversió de fins a 1.150 euros per metre quadrat, el pla de viabilitat plantejava la possibilitat d’oferir tarifes globalment per sota dels preus de mercat actuals. L’Ajuntament ha calculat en una primera instància que aquests preus estarien fins a un 40% per sota dels actuals, tot i que s’ha compromès a contrastar aquestes xifres segons la ubicació concreta que tingui el servei.Compartiu aquest contingut