El Pla d’Educació de Ciutat Vella 2019-2023 busca lluitar contra l’exclusió i les desigualtats socials : Servei de Premsa

El Pla d’Educació de Ciutat Vella 2019-2023 busca lluitar contra l’exclusió i les desigualtats socials

21/03/2019

El districte de Ciutat Vella ja compta amb un nou Pla d’Educació després que el Govern Municipal presentés en el Consell Plenari del districte el document en forma de mesura de govern. Aquest nou pla contempla un període entre els anys 2019-2023 i busca contribuir a construir un model educatiu fort i uns objectius i línies de treball estables i compartides per tothom, de manera que s’obtingui la major eficàcia, visió estratègica i riquesa a l’hora d’afrontar els profunds reptes amb què es troba el districte.

Aquest document sorgeix com a relleu i dóna continuïtat al Pla d’Educació de Ciutat Vella 2013-2018, un document pioner a la ciutat en apostar per donar prioritat a l’impuls de les polítiques educatives al districte, articulant les accions de les diferents administracions i agents que incideixen en l’àmbit educatiu per donar resposta a les necessitats i la complexitat dels diferents barris del territori.

Prenent com a punt de partida aquest document, es pretén anar un pas més enllà en la incorporació de la perspectiva del treball en xarxa entre els diferents agents i de la coherència de polítiques públiques donantr continuïtat al treball realitzat des del 2013 i alhora incorporant nous agents i nous àmbits educatius que no havien estat presents en el pla anterior, com ara l’educació comunitària, l’educació en etapa adulta, les universitats i centres de recerca del territori o el desenvolupament d’una formació no formal directa o indirectament vinculada als centres escolars, així com potenciar amb molta major mesura el paper en la provisió d’oportunitats educatives dels múltiples equipaments culturals presents a Ciutat Vella, com ara biblioteques, museus, centres cívics, teatres, etc.

El Pla ha partit d’una avaluació qualitativa en profunditat del model educatiu del districte, a partir de les conclusions de la qual s’han definit els objectius i línies d’actuació conjuntament amb els principals agents implicats: el Consorci d’Educació de Barcelona, la Inspecció educativa, l’Institut Municipal d’Educació, l’Institut de Cultura de Barcelona i el Districte de Ciutat Vella, per tal d’aconseguir la màxima alineació estratègica, coherència i eficàcia. Ha comptat també amb les aportacions de la comunitat educativa en sentit ampli en diferents sessions ad hoc i en el marc del Consell escolar. A la vegada, ha estat contrastat amb tots els grups polítics i incorpora propostes i preocupacions de tots ells.

Els principis rectors d’aquest Pla d’Educació que guien i estructuren les actuacions a desenvolupar durant els propers anys són: la proximitat, l’eficàcia, la cooperació, la participació, la igualtat, la perspectiva intercultural, la perspectiva de gènere i coeducació, la integralitat, la innovació, la continuïtat i la transversalitat.

El Pla incorpora 6 objectius, que són:

A més, també compta amb 6 eixos, 21 línies estratègiques i més de 100 accions centrades en buscar la igualtat d’oportunitats de tothom a través de l’educació i com a eina per evitar l’exclusió social i promoure el lliure desenvolupament de les capacitats del veïnat del districte.

Les principals accions en funció de cadascun dels eixos són:

Aquest Pla d’Educació compta amb un pressupost mínim anual d’uns 800.000 euros.Compartiu aquest contingut