Comencen les obres de reurbanització de la Rambla del Raval i de les places de Vázquez Montalbán i Salvador Seguí : Servei de Premsa

Comencen les obres de reurbanització de la Rambla del Raval i de les places de Vázquez Montalbán i Salvador Seguí

23/03/2019

Està previst que la Rambla del Raval estreni nova imatge i usos a l’estiu de 2019 i que Vázquez Montalbán i Salvador Seguí ho facin passat l’estiu. Les actuacions es fan per fases, des del març i fins a l’octubre, i tenen un pressupost d’1’3 milions d’euros. L’objectiu és afavorir els usos veïnals i de vida quotidiana i connectar millor els tres àmbits, així com fomentar un ús intergeneracional de l’espai públic i evitar els usos excloents. Gràcies a aquestes intervencions es duplica l’espai de joc infantil, es potencien els espais per joves i gent gran, es reordenen i amplien zones verdes guanyant visibilitat i es renova tota la il·luminació. Aquest projecte és fruit d’un procés participatiu amb els actors implicats del barri i forma part del Pla de Barris del Raval Sud

L’Ajuntament de Barcelona ha iniciat les obres per reurbanitzar la Rambla del Raval i les places de Vázquez Montalbán i Salvador Seguí, al barri del Raval. Així, està previst que la Rambla del Raval estreni nova imatge i usos a l’estiu mentre que les dues places ho faran a l’octubre. Les actuacions formen part d’un projecte comú de remodelació, millora i nous usos de l’espai en aquest àmbit, que compta amb uns 19.260 metres quadrats, i un pressupost d’1’3 milions d’euros.

Aquesta actuació té com a principals objectius afavorir els usos veïnals i de vida quotidiana en aquest àmbit, mitjançant zones de trobada, activitat o joc infantil i juvenil i millorar la connexió d’aquests tres espais. A més, també fomentaran un ús intergeneracional dels espais, evitaran els usos excloents i s’augmentarà el confort de l’espai.

Així, gràcies a aquest projecte, dissenyat per l’estudi barceloní VORA arquitectes, es duplicarà l’espai de joc infantil, creant un de nou a la Rambla del Raval i renovant els existents a Salvador Seguí en clau d’espai jugable. Es potenciaran els espais d’usos polivalents amb especial cura del jovent i la gent gran i es reordenarà i augmentarà l’espai verd. Amb aquest increment s’assoleix la possibilitat de tenir espais de joc per a infants de diferents edats.

Pel que fa a la Rambla del Raval les obres, que duraran fins a finals de juny, la dotaran d’una nova centralitat i esdevindrà un espai de trobada per al veïnat del barri. Tot buscant potenciar el seu caràcter de centralitat, de plaça i, a la vegada, de cruïlla. Això s’aconseguirà mitjançant tot un seguit d’intervencions en matèria d’espai públic i de mobilitat. La centralitat d’aquest àmbit vindrà presidida pel Gat de Botero que es traslladarà a aquesta zona central per dotar-lo de més protagonisme.

Es trencarà la linealitat mitjançant l’eixamplament de la part central a banda i banda i s’eliminaran les barreres transversals –reducció d’aparcaments, reordenació dels margallons- per a afavorir la relació amb les voreres dels laterals. A més, es generaran àmbits per a usos de barri ara desatesos i espais de trobada amb caràcter més domèstic. Aquesta reordenació ha de permetre desenvolupar les activitats veïnals que es concentren en dies concrets a la Rambla del Raval amb major comoditat.

D’altra banda, també es construiran quatre parterres on es desenvoluparan usos juvenils –amb un espai dinamitzat pel mòdul del procés participatiu KN60lab- i es crearà un nou espai per a jocs infantils i a espai verd, incloent els margallons que hi ha en l’actualitat. En canvi, els espais de parterres existents actualment esdevindran espais d’ús pavimentats. Finalment, es reordenaran les terrasses, es canviarà la configuració actual de les cadires per agrupar-les i ubicar bancs circulars de trobada, es canviarà la il·luminació de tota la Rambla per incrementar el confort de l’espai també en horari nocturn i s’instal·larà el lavabo públic autorentable i una font.

Pel que fa als extrems de la Rambla, en la rotonda nord s’anul·larà el pas de vehicles a la part interior (la més propera a la Rambla), per tal d’aproximar la rotonda a la Rambla. Aquesta actuació es durà a terme amb la col·locació de jardineres que impediran el pas de vehicles. També es modificarà la configuració dels passos de zebra i la incorporació de tràfic rodat des del carrer Hospital per tal de fer més amable i directa la connexió peatonal Rambla – Hospital – Maria Aurèlia Campmany.

En el cas de la rotonda sud es mantindrà el seu funcionament com a pas de vehicles i s’amplia el pas de zebra per tal de de fer més amable i directa la connexió peatonal Rambla del Raval – Sant Pau – Sant Oleguer. Així mateix s’amplia la distància de gir dels vehicles que venen de Nou de la Rambla per donar més visibilitat a l’espai peatonal i augmentar la seguretat.

En ambdós casos, s’incorporarà el pas de bicicletes al vial del carrer Maria Aurèlia Campmany i al carrer de Sant Oleguer, amb la seva corresponent senyalització, de manera que es converteixen en vial ciclable compartit entre cotxe i bici. S’instal·laran superfícies de xapa perforada als escossells per millorar l’accessibilitat, es col·locarà mobiliari urbà amb agrupacions de cadires i es reservarà espai per a les terrasses que es reordenen a les vores de la Rambla.

 

Plaça Vázquez Montalbán: un espai públic ple de vida

A la plaça Vázquez Montalbán es realitzaran les obres des de mitjans de juliol i fins a mitjans d setembre i es busca canviar el caràcter dur i poc amable d’aquest espai i dotar d’identitat pròpia a aquesta plaça. Es generaran espais d’ombra, s’afavorirà el joc i l’estada de nens i adolescents i el pas cap a la plaça Salvador Seguí se singularitzarà.

Això s’aconseguirà mitjançant la creació d’un paisatge de muntanyetes de terra per a la plantació d’arbres, tot retirant les jardineres i reubicant-les a la rotonda nord de la Rambla, i col·locant cadires que generin àmbits d’estar. Es pintaran jocs sobre el paviment, es construirà una pista de bàdminton amb pintura a terra i es col·locaran taules de ping-pong i fut-toc. Finalment, es millorarà la qualitat del pas per sota de l’edifici de la UGT, que connecta amb Salvador Seguí, fent una instal·lació lumínica interactiva al sostre que s’activarà responent al pas de la gent provocant l’augment de llum a aquesta zona.

 

La plaça de Salvador Seguí comptarà amb més vegetació i espai infantil

A la plaça de Salvador Seguí les obres es faran entre l’agost i l’octubre actuant a l’entorn de sauló, que es reconfigurarà i ampliarà l’espai de jocs i es modificarà el caràcter dels àmbits d’estar. Es crearà una àrea lúdica de nova configuració (de 0 a 12 anys) com a espai jugable sense límits, a partir de muntanyetes baixes de cautxú amb elements de joc incorporat que complementarà, conjuntament amb els nous jocs infantils a la Rambla, l’aposta per la ciutat jugable. Tots els elements seran antibandàlics i estarà ben il·luminat. També es farà un nou parterre amb plantació, que comptarà amb nou arbrat que complementi l’existent i s’ampliaran i renovaran les cadires.

Pel que fa a l’àmbit de la Filmoteca, es plantaran nous arbres al “triangle” del carrer Robadors, generant nous grups de cadires mirant cap a la Filmoteca i es reubica la zona de càrrega i descàrrega augmentant l’espai de pas i estada sota els nous arbres plantats i mantenint les terrasses i la cabina autorrentable actual.

Aquest projecte és fruit d’un procés participatiu amb els actors implicats del barri i forma part del Pla de Barris del Raval Sud. En aquest sentit, s’han mantingut reunions amb els veïns de l’entorn, s’han realitzat passejades diürnes i nocturnes per detectar sobre el terreny els obstacles de pas i els itineraris a millorar; també hi ha hagut un especial èmfasi en la participació dels joves, els quals ja en el procés d’elaboració del PAD van manifestar el seu malestar per sentir-se exclosos de tots els espais públics i recollint les conclusions del procés de participació infantil de l’entitat AEIRaval sobre com millorar Vázquez Montalbán. També han tingut una especial rellevància les usuàries dels jocs infantils de Salvador Seguí amb sessions de treball específic amb les famílies al mateix lloc.

 

Imatges:

Imatge 1/3

Imatge 2/3

Imatge 3/3Compartiu aquest contingut