Set empreses es presenten a la nova contracta de neteja i recollida de residus : Servei de Premsa

Set empreses es presenten a la nova contracta de neteja i recollida de residus

11/04/2019

Per primera vegada el sistema de control de la contracta s’extreu de la pròpia contracta, independitzant-lo totalment, i es portarà a terme de manera directa des de l’Administració municipal

És l’eina més important de l’Estratègia Residu Zero que està impulsant el Govern Municipal. La proposta és flexible i permet adaptar-se al desenvolupament progressiu de la política i legislació de reducció de residus i millora de la neteja

S’incrementarà en 28M€/any el pressupost respecte a l’any en vigor, el que permetrà entre altres coses, l’increment de 225 treballadors i, millorar el servei a cada barri, serà més transparent i facilitarà el seguiment ciutadà del servei

L’Ajuntament de Barcelona ha obert avui les pliques per a la contracta de neteja i recollida de residus. Set empreses (o unions temporals d’empreses) s’han presentat a la licitació, fet inèdit a Barcelona i que mostra com la competència ha estat una de les claus de la nova contracta. El fet que no era obligat presentar-se als 4 lots del contracte ( com a l’anterior licitació) sinó a un mínim de 2, ha estat clau per afavorir la concurrència i incrementar la competència en benefici de la ciutat. El fet que cada licitador només pugui ser adjudicari d’un sol lot, també ha facilitat que es presentessin més ofertes que mai.

Les set empreses licitadores són:
– CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, SA
– Corporación CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos. SL
– FCC Medio Ambiente, SA
– URBASER, SA
– UTE ASCAN SERVICIOS URBANOS, SL- CONSTRUCCIONES RUBAU, SA
– VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
– UTE OHL SERVICIOS INGESAN, SA – JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, SAU-ACCIONA SERVICIOS URBANOS, SRL.

Ara correspon als equips tècnics l’avaluació de les ofertes. L’adjudicació de la contracta és prevista el 2019, tot i que els canvis a la ciutat es notaran a partir del 2020.

El servei de neteja i recollida de residus de l’Ajuntament de Barcelona és el contracte més important del consistori, tant pel que fa a la durada (8 + 2 anys prorrogables) com a l’import d’adjudicació. El pressupost de licitació és de 307 milions d’euros anuals, amb un increment de 28M€/any fet que permetrà entre altres coses, l’increment de 225 treballadors, i millorar el servei a cada barri. Serà més transparent i facilitarà el seguiment ciutadà del servei.

La definició de la contracta de neteja es basa en quatre objectius:
– Millorar la neteja a tots els barris de la ciutat
– Permetre un salt qualitatiu i quantitatiu en el reciclatge de residus arribant al 60% al 2030 tal i com estableix la normativa europea i l’Estratègia Residu Zero
– Fer una contracta més transparent on es millori el control de la mateixa
– Garantir la qualitat social i ambiental en la contractació

El servei de neteja de l’espai públic inclou la neteja viària i de zones verdes, de platges (neteja i recollida) i de papereres (buidat, neteja i manteniment). Pel que fa a la recollida de residus, es recull la domiciliària, comercial, voluminosos i pneumàtica.

 

Principals aspectes de la contracta de neteja i recollida de residus

La nova contracta, com l’actual, es divideix en 4 lots corresponents a 4 àmbits territorials. La durada de la contracta és de 8 anys, prorrogable 2 anys més i inclou els serveis de neteja i el servei de residus.

Millorar la qualitat del servei de neteja a tots els barris

– Reforç i millora en els nuclis històrics de la ciutat
– Reforç de neteja en els punts crítics de neteja dels diferents districtes
– Equitat de serveis: Un sistema de neteja basat en l’equilibri dels serveis segons la intensitat de l’ús de l’espai públic, que combina diferents tipologies de tractaments: escombrat, amb màquina amb aigua, etc.
– Major flexibilitat i adaptació a les diverses casuístiques: Partint de les característiques urbanístiques i ús dels diferents barris, i de l’experiència adquirida en aquesta contracta, s’adaptaran els serveis per garantir un ús eficient i adaptat dels recursos.
– Adaptació als increments dels usos de l’espai públic i al canvi climàtic: estius cada vegada més llargs, calorosos i secs i amb més ús de l’espai públic obliguen a allargar la temporada alta de serveis del maig a l’octubre, a aplicar més neteja amb aigua per mitigar els seus efectes i a Incrementar la neteja per reduir pudors, punts crítics, etc.

 

Fer un salt qualitatiu i quantitatiu en el reciclatge de residus

– Introducció progressiva del sistema Porta a porta a d’altres barris de la ciutat. La contracta inclourà la possibilitat d’estendre el model Porta a porta ja implementat a Sarrià Vell, adaptant-lo a la tipologia de les diferents zones de la ciutat.

– Introducció d’elements tecnològics als contenidors per tal de tenir més informació sobre el seu ús, així com establir les condicions tecnològiques per a mig termini posar en marxa sistemes per incentivar la recollida selectiva i impulsar per tant, una nova fiscalitat basada en la generació de residus.

– Reforç en nuclis històrics i major adaptació als canvis urbanístics: donats els canvis urbanístics que es van produint a la ciutat: prioritat pel vianant, superilles, carrils bici, etc… es preveuen més zones amb dobles recollides (nocturna i diürna): Gòtic, Raval, Barceloneta, Vila de Gràcia, i una adaptació d’estratègies de recollida a les diferents casuístiques de cadascun d’ells.

– S’ampliarà la recollida comercial Porta a porta: permet la retirada de contenidors domiciliaris i assegura una major recollida selectiva i de major qualitat. S’amplia en aproximadament 1.000 establiments generadors de fracció orgànica: especialment a les zones del Gòtic, Poble Sec i Vila de Gràcia.

– D’entrada es manté el model de recollida de residus en cinc fraccions: rebuig i orgànica, vidre i paper i s’amplia el contenidor groc com a recipient de materials reciclables de plàstic i metalls (més enllà dels envasos) per simplificar i incrementar la recollida selectiva.

– Introducció de nous sistemes complementaris per facilitar la recollida selectiva als barris sense contenidor. En particular la contracta inclou la possibilitat d’incorporar nous sistemes de recollida selectiva en zones amb poca dotació de contenidors (nuclis antics, de vianants, etc)

– Per identificar millor la recollida selectiva es racionalitzaran les ubicacions a través de nous criteris d’agrupació d’acord a la següent priorització segons viabilitat en el territori:
1era prioritat: Agrupant totes les fraccions
2ona prioritat: Agrupant les fraccions selectives:orgànica-paper-vidre-reciclables. La fracció resta estarà de manera aïllada
3era prioritat: Com fins ara: resta + orgànica; paper+vidre+reciclables

– En termes d’horaris es manté el sistema de recollida de resta i orgànica en torn nocturn i les altres fraccions en torn diürn. Es reforcen les clàusules ambientals per disminuir el soroll nocturn.

 

Més transparència i millora del control dels serveis

Per primera vegada el sistema de control de la contracta s’extreu de la pròpia contracta, independitzant-lo totalment, i es portarà a terme de manera directa des de l’Administració municipal.

Tot i això, la nova contracta preveu més mesures de control dels serveis:
– Incorporació de nous elements tecnològics i nous elements automàtics d’anàlisi de dades, com ara gps, tags rfid, alarmes…

– Disposar de la informació dels serveis directament, sense filtres ni plataformes intermèdies dels proveïdors

– Sistema de penalització per trams mensuals progressius per defecte greu no comunicat.

I més mecanismes de transparència:
– S’obriran les dades dels serveis a la ciutadania com una nova forma de control ciutadà a les contractes: freqüències i calendaris de neteja, dels contenidors, dades de recollida, de comercials, etc.

 

Garantir una contractació social i ambiental

La nova contracta aplicarà la guia de contractació pública municipal:
– Pla d’igualtat: promoció de la dona als llocs de comandament i Pla de conciliació laboral
– Pla d’Igualtat d’oportunitats i no-discriminació de les persones LGTBI
– Seguiment de les subcontractacions amb un pla per analitzar pagaments, preus, condicions, etc.
– Mínim del 10 % dels nous contractes a empreses d’economia social

Pel que fa a aspectes de sostenibilitat es reforçarà i s’ampliaran els recursos utilitzats per la millora de la qualitat ambiental de la ciutat, com per exemple, la reducció de les emissions dels vehicles de la flota i les emissions sonores, així com l’ús i gestió de l’aigua.Compartiu aquest contingut