Primera sessió del Consell General de Turisme de Barcelona del nou mandat : Servei de Premsa

Primera sessió del Consell General de Turisme de Barcelona del nou mandat

10/09/2019

El Consell General encarrega al Comitè Executiu de Turisme de Barcelona la creació d’un òrgan consultiu que englobi tots els actors econòmics i les diferents sensibilitats del fet turístic

El Consorci turístic tanca els comptes generals 2018 amb uns ingressos corrents de 56,9M€, un 5% més del pressupost inicial

El desplegament de l’Estratègia de Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona, ampliar el perímetre territorial de la destinació, repensar mesures per millorar les expectatives dels que ens visiten i administrar amb més eficiència el seu impacte sobre la destinació centren les accions futures del Consorci

El Consell General de Turisme de Barcelona ha celebrat avui a l’Ajuntament de Barcelona la seva primera reunió amb els nous membres del mandat amb una ordre del dia de tràmit que ha tingut com a principal punt el tancament dels comptes de l’exercici 2018 en què s’han pogut expressar les primeres veus del nou curs polític.

El Consell General és la més alta representació de Turisme de Barcelona i està constituït per l’alcalde o alcaldessa, que avui ha delegat en el tinent d’alcaldia d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni però que alhora, per malaltia, ha hagut de delegar en el regidor Xavier Marcé; el vice-president primer que és el president de la Cambra,  Joan Canadell; el vice-president segon que assumeix el regidor de Turisme i Indústries Creatives, Xavier Marcé; el vice-president tercer, Jordi Clos, en representació de la Fundació Barcelona Promoció a més de 26 vocals designats per l’Ajuntament (11), la Cambra (12)  i la Fundació (3).  Hi assisteixen, amb veu però sense vot, el Director General, Joan Torrella, el Director gerent de l’àrea d’Economia i Empresa de l’Ajuntament de Barcelona, i el Director Gerent de la Cambra Oficial.

 

Després de fer un breu repàs de l’evolució cronològica del Consorci i d’exposar el què és i significa el Consorci pel conjunt de la Destinació, s’han posat sobre la taula els principals temes de l’agenda més immediata entre els qual destaca l’Estratègia de Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona (EMTDB) que ja ha finalitzat la diagnosi i avança cap a la nova estratègia per donar pas al pla de màrqueting;  l’aposta per consolidar i aprofundir el marc territorial entre ciutat i entorn; la cultura com a eix vertebrador de la proposta de valor de la Destinació; la innovació i tecnologia, i donar impuls a l’economia del visitant.  Tot plegat per avançar en la sostenibilitat del turisme i la seva interrelació amb la ciutat i el seus residents.

El regidor de Turisme i Indústries Creatives de l’Ajuntament de Barcelona, Xavier Marcé, ha destacat que “ens cal treballar a mig i llarg termini per ampliar els atractius que la ciutat ofereix als nostres visitants, implicant-lo més intensament en propostes de caràcter cultural, esportiu i científic.” El regidor també ha expressat la necessitat d’ampliar el perímetre territorial del turisme a Barcelona i la seva àrea metropolitana, a través d’acords amb la Diputació. Marcé ha manifestat la voluntat de modernitzar les eines de gestió turística “per aconseguir anticipar-se als fluxos turístics globals conduint els nostres visitants perquè esdevinguin en el futur ciutadans a temps parcial de la ciutat plenament integrats en el nostre model de vida.”

El president de la Cambra i de Turisme de Barcelona, Joan Canadell, que ha fet un balanç positiu de l’estiu i ha subratllat la necessitat d’aconseguir la màxima transversalitat de l’impacte del turisme en altres sectors, ha posat l’accent en Barcelona com a porta d’entrada de Catalunya per a una millor redistribució dels fluxos turístics,  així com la necessitat de liderar sistemes de Big Data per a promoure un turisme més eficient. Així mateix, Canadell ha recordat que des de la Cambra s’ha plantejat la creació d’un observatori que es voldria posar en marxa en els propers mesos per estudiar els problemes de seguretat i elaborar estudis sobre l’impacte de determinats fenòmens que afecten alguns sectors del teixit econòmic.

Els comptes generals del 2018 s’han tancat i aprovat amb uns ingressos de 56,9M€  que han suposat un augment del 5% respecte el pressupost inicial i una generació de recursos propis que bàsicament s’ha diferenciat entre un primer semestre de signe negatiu pel que fa a la intermediació a causa de la conjuntura de l’estiu i tardor del 2017 i un segon semestre amb una recuperació important del marge comercial. En total, el resultat pressupostari ha estat  de +2.019.151,21€, una millora respecte l’exercici 2017 que havia estat de -1,07M€ i que passen a compensar fons propis negatius que permeten avançar cap a l’equilibri patrimonial.

De l’activitat del Consorci, s’han presentat els principals indicadors de la Memòria 2018 dels quals destaca l’esforç de reacció del Consorci a una situació adversa amb motiu de la conjuntura del primer semestre, el bon comportament de mercat de congressos i reunions que, en aquest context,  ha mantingut la posició de Barcelona en el top 5 ICCA, i que ha sumat un record històric en pernoctacions i una estada mitjana que s’ha allargat i un darrer trimestre en el qual s’han posat les bases d’una nova estratègia de màrqueting de la Destinació amb un canvi organitzatiu d’acord amb una nova lògica de màrqueting integrat amb les comarques de Barcelona a través de la Diputació de Barcelona. Més de 374 accions, amb presència a més de 75 mercats, 1.728 reunions comptabilitzades que han generat un impacte econòmic rècord dels congressos de 1.901M€, 1.463 periodistes atesos, 354.363 usuaris a les xarxes socials, 3,2M de visites a la pàgina web VisitBarcelona i gairebé 3 M de persones ateses a través dels canals d’atenció al visitant son altres dels indicadors que s’han destacat.

  

Creació d’un consell de caràcter consultiu

En la reunió d’avui els nous membres que conformen el Consell han pogut expressar les seves reflexions per a un futur que planteja importants reptes en l’àmbit turístic i s’ha refermat en la necessitat d’actuar des d’un organisme com Turisme de Barcelona, com a referent, per donar una resposta tranversal que impliqui molts més actors i permeti una nova mirada que vagi de la promoció turística a la gestió del turisme a la ciutat.

En aquest sentit, s’ha acordat la necessitat de crear un òrgan de caràcter consultiu vinculat al Consell General on hi estiguin representats el màxim nombre d’actors econòmics i reculli totes les sensibilitats que conformen la realitat de l’activitat turística. I en aquest sentit, s’ha encarregat al Comitè Executiu que faci una proposta per al proper Consell.Compartiu aquest contingut