L’Ajuntament de Barcelona exigeix al port i a l’aeroport accions concretes de lluita contra l’emergència climàtica : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona exigeix al port i a l’aeroport accions concretes de lluita contra l’emergència climàtica

14/01/2020

El Govern municipal, en el marc de la declaració d’emergència climàtica, presenta una sèrie de propostes que treballarà conjuntament amb les administracions competents d’aquestes dues infraestructures

Port i aeroport emeten 4 vegades més CO2 que el total de la ciutat

Entre les accions que es promouran destaquen estudiar l’eliminació dels vols curts que tinguin alternativa en tren, impulsar mesures fiscals que gravin els combustibles més contaminants, avançar en l’electrificació o impulsar sistemes de generació de renovables

L’Ajuntament de Barcelona es compromet a que els membres del Govern i el personal municipal no realitzin vols de menys de 1.000 quilòmetres quan disposin d’alternatives ferroviàries inferiors a 7 hores

L’Ajuntament de Barcelona treballa per reduir els efectes de l’emergència climàtica. Amb aquest objectiu està duent a terme una sèrie de mesures per reduir els gasos amb efecte d’hivernacle i la contaminació de l’aire (NOx i PM).

En el cas de Barcelona, la mobilitat és responsable del 40% dels gasos amb efecte hivernacle que s’imputen a la ciutat. L’actual model de mobilitat té encara una forta dependència dels combustibles fòssils, especialment relacionada amb l’ús del vehicle privat motoritzat, però també amb el transport marítim i aeri. En aquest sentit, les activitats vinculades al port i l’aeroport són dues fonts d’emissió de gasos d’efecte hivernacle a la capital catalana i per això el Govern municipal aposta per un ús més racional d’aquestes dues grans infraestructures.

 

 

El global de l’activitat vinculada al port i a l’aeroport genera un total de 12,9 milions de tones anuals de CO2, que equivalen a 4 vegades les emissions totals de CO2 emeses per la ciutat de Barcelona. Respecte als contaminants de l’aire, el port és responsable del 7,6% dels òxids de nitrogen (NOx) i d’entre el 9 i el 12% de les partícules en suspensió  (PM) que respirem a la ciutat.

Per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i els contaminants del port i l’aeroport, l’Ajuntament de Barcelona exigirà la implicació -mitjançant compromisos, acords i inversions- de les administracions públiques competents en aquestes dues infraestructures. La demanda es farà a través de la taula d’emergència climàtica, on hi són presents port, aeroport, Estat i Generalitat, entre d’altres, i també a partir dels espais de diàleg i coordinació ja existents. Les principals línies d’acció que promourà el Govern municipal són les següents:

 

AEROPORT:

Estudiar l’eliminació dels vols de menys de 1.000 quilòmetres que disposin d’alternatives ferroviàries inferiors a 7 hores

Fiscalitat ambiental:

Electrificació:

Impulsar energies renovables:

Potenciar els desplaçaments sostenibles:

Actualització de l’estudi d’impacte ambiental del Pla Director incorporant les limitacions que imposa l’emergència climàtica:

 

PORT:

Establir una fiscalitat ambiental que penalitzi els vaixells més contaminants. L’objectiu és promoure una indústria naviliera que aposti per combustibles nets. La fiscalitat hauria de servir per promoure embarcacions menys contaminants.

 

Endegar un procés d’electrificació del port (tant dels vaixells com d’empreses i activitat pròpia). També es vol implementar la infraestructura necessària per electrificar els diferents molls del port, maquinària de terra i flotes captives per reduir al màxim les emissions de contaminants locals.

 

Es vol treballar per assolir els 42MWp d’energia procedent de fonts renovables al 2030. El port, com altres àmbits industrials del territori, disposa de grans superfícies, naus edificades i campes d’aparcament que suposen unes superfícies idònies per l’aprofitament del potencial de generació solar.

 

Actualment Barcelona ja és origen i destí de molts creuers però es vol avançar amb l’objectiu de disminuir el nombre de vaixells que fan escala a la ciutat. La mesura hauria d’anar acompanyada d’una acceleració dels acords que consoliden la reducció de terminals.

 

Accelerar la construcció dels accessos ferroviaris al port, que formen part del corredor mediterrani, amb l’objectiu de duplicar el transport de mercaderies en tren i reduir el trànsit de camions. Aquesta infraestructura permetrà reduir el temps de l’operació ferroviària en més de 30’ per tren i permetrà incrementar la capacitat amb una major disponibilitat de serveis ferroviaris a diferents destinacions de la península i d’Europa.

 

Impulsar el desplegament de l’Àrea de Control d’Emissions (ECA, en anglès) del Mediterrani, per reduir el nombre de vaixells i les emissions que generen. L’objectiu és la protecció dels ecosistemes marins i les regions costaneres.

 

Incorporar plans de reducció d’emissions als plans de futur del port.Compartiu aquest contingut