Adjudicades inicialment 6.958 llicències per a motos i 3.975 per a bicis d’ús compartit : Servei de Premsa

Adjudicades inicialment 6.958 llicències per a motos i 3.975 per a bicis d’ús compartit

07/02/2020Temps estimat de lectura: 5 minutsAvui s’ha celebrat la taula d’adjudicació que ha atorgat de manera inicial les llicències entre les 21 empreses de motosharing que han estat admeses i les 10 de bicisharing. La xifra global s’ha dividit entre les sol·licitants i les llicències sobrants s’han adjudicat per sorteig

La regulació té com a objectiu la protecció de l’espai públic i busca establir unes condicions de desplegament que evitin la concentració de l’activitat a les zones més cèntriques de la ciutat. Als operadors de motos d’ús compartit se’ls requereix que s’adhereixin a un Codi de Bones Pràctiques per garantir una mobilitat segura

Les adjudicatàries disposen ara de 10 dies hàbils per demostrar que compleixen els requisits i una vegada l’Ajuntament ho verifiqui, atorgarà les llicències de manera definitiva i les empreses disposaran de 30 dies per desplegar les seves flotes

L’Ajuntament de Barcelona ha dut a terme aquest matí l’adjudicació inicial de llicències per a motocicletes i ciclomotors elèctrics o bicicletes d’ús compartit. El període de presentació i admissió de sol·licituds es va iniciar el mes d’octubre i avui s’ha convocat la taula d’adjudicació.

En aquest marc, avui s’han atorgat 6.958 llicències per a motos a 21 empreses i 3.975 per a bicicletes a un total de 10. En cada modalitat, la xifra global de llicències s’ha dividit entre el nombre de sol·licitants que han estat admesos i que complien els requisits.

En el cas del motosharing s’han adjudicat a cada empresa 331 llicències. A partir d’aquí, l’escreix sobrant fins a arribar a la xifra global (7 llicències) s’han repartit per ordre de sorteig entre les empreses presentades. Els operadors que han rebut llicència inicialment han estat els següents:

– YEGO URBAN MOBILITY
– TUCYCLE BIKESHARING
– QUASAR MOBILITY
– AVANT FULLSTEP
– UUALK
– MOBILITAS FUTURUS
– SCOOT NETWORKS IBERIA
– RESPIRO
– TALBAN KRUP
– TIRKIL INVEST
– ACCIONA MOBILITY
– OIZ RIDESHARING
– AIRSHARING
– BOLTEST TXFY
– ECO-LOGIA TURISMO SOSTENIBLE
– GLOBAL MOBILITY SHARING
– ECOHIBRID PROTEA
– COOLTRA MOTOS
– WINDSHARED MOBILITY
– I4SME PROJECTS
– TIER MOBILITY SPAIN

Pel que respecta al bicisharing, a cada empresa se li han atorgat 419 llicències, excepte a Yego que només n’ha sol·licitat 200 i ha rebut aquesta quantitat. De la mateixa manera que les motos, l’escreix sobrant (4 llicències) s’han repartit per ordre de sorteig entre les empreses presentades. Els operadors que han rebut llicència inicialment han estat els següents:

– YEGO URBAN MOBILITY
– SMART CYCLES
– RIDE HIVE SUBSCRIPTION
– SCOOT NETWORKS IBERIA
– BOLTEST TXFY
– JUMP BICYCLES SPAIN
– COOLTRA MOTOS
– WINDSHARED MOBILITY
– TIER MOBILITY SPAIN
– IDRIBK SPAIN

A partir de l’atorgament de les llicències cada adjudicatari disposa de 10 dies hàbils per presentar la documentació que acredita el compliment dels requeriments especificats al procediment. L’Ajuntament de Barcelona, un cop revisada aquesta documentació, procedirà a fer l’adjudicació definitiva de les llicències. A partir d’aquí, els adjudicataris disposaran d’un període de un mes per desplegar les flotes a l’espai públic respectant sempre les condicions fixades per la regulació. L’incompliment dels requisits i/o el no desplegament de les flotes comportarà la retirada de les llicències d’aquelles empreses que hagin incomplert.

Cada llicència, té una vigència inicial de 3 anys, que es podrà prorrogar per un any més a criteri de l’Ajuntament de Barcelona prèvia petició del titular. El nombre total de llicències a la ciutat serà revisat cada any tal com preveu la normativa per poder fer els ajustos necessaris, d’acord amb la capacitat de l’espai públic per absorbir aquesta tipologia de mobilitat.

L’atorgament de la llicència va condicionada al pagament de la taxa municipal corresponent prevista a l’Ordenança Fiscal 3.10 fixada en 71,51 euros anuals i per vehicle. Els vehicles amb llicència hauran de disposar d’un número d’identificació únic i visible per a cada vehicle i estar matriculats o registrats d’acord amb la normativa vigent.

Els principals objectius de la regulació són: preservar i protegir l’espai públic de la ciutat, amb especial protecció al vianant; promoure una mobilitat més sostenible, eficient i segura a la ciutat; reduir les emissions locals, la contaminació atmosfèrica, el soroll i l’impacte visual de l’ocupació de l’espai públic amb vehicles; reduir el nombre d’accidents i la gravetat; reduir l’ús del vehicle privat; apostar per una mobilitat més flexible i amb velocitats més reduïdes; i afavorir l’intercanvi modal entre el transport públic i els sistemes de sharing. Un altre dels punts destacats és establir unes condicions de desplegament que evitin la concentració de l’activitat a les zones més cèntriques de la ciutat. Per a l’obtenció i manteniment de la llicència s’estableixen uns deures i obligacions de les persones titulars:

– Respectar la normativa vigent en matèria de seguretat viària, circulació, estacionament i ocupació de la via pública així com la resta de la normativa legal i administrativa.
– Disposar de les assegurances de responsabilitat civil per cobrir els danys que es puguin ocasionar a terceres persones i al domini públic. En el cas de les motos i ciclomotors han de tenir, com a mínim, l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil. Aquestes assegurances s’han de mantenir durant tota la durada de la llicència.
– Prohibició d’alienar, cedir o transmetre les llicències atorgades.
– Prohibició de participar en el procés d’adjudicació a empreses d’un mateix grup.
– Constituir una garantia per assegurar el bon compliment de les condicions de la llicència, que s’estableix en un 10% de l’import de la taxa pel conjunt de vehicles.
– Facilitar a l’Ajuntament les dades relatives a la geolocalització de tots els vehicles en temps real durant les 24 hores del dia en format accessible.
– Reubicar correctament els vehicles quan es detecti que estan incomplint les obligacions en matèria d’estacionament en el termini de 24 hores.
– Garantir l’aparcament de bicicletes exclusivament als espais previstos d’acord amb la normativa vigent és a dir ancorats als aparcaments en forma d’U invertida, disposats a l’espai públic per l’Ajuntament.
– No concentrar més del 50% de la flota de cada operador a la zona centre per un període superior a dues hores consecutives.

L’Ajuntament de Barcelona a banda d’actuar en el cas de no compliment dels deures i obligacions, també podrà: comissar vehicles si, extingida la llicència, la persona titular continua fent ús de l’espai públic; revocar la llicència abans de la finalització del seu termini si la persona titular no en fa ús durant un període superior a 30 dies; o revocar la llicència abans de la finalització si ho justifiquen circumstàncies d’interès públic.

Les sancions per incompliment de les condicions d’ús de l’espai públic seran de 450,76€. En cas d’incompliment a més també es podrà procedir a la incautació de la garantia, que s’estableix en un 10% de l’import de la taxa pel conjunt dels vehicles.

Els operadors de motos d’ús compartit que aconsegueixin la llicència s’han d’adherir a un Codi de Bones Pràctiques per garantir una mobilitat segura i sostenible dels seus vehicles. Aquest codi, és d’obligat compliment i la infracció, considerada greu pot comportar la retirada de llicències.Compartiu aquest contingut

Paraules clau
mobilitat/ sharing/ ús compartit/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina