Barcelona aprova una bateria de mesures de suport a les empreses proveïdores i al manteniment dels seus llocs de treball : Servei de Premsa

Barcelona aprova una bateria de mesures de suport a les empreses proveïdores i al manteniment dels seus llocs de treball

17/03/2020

L’Ajuntament i totes les entitats i empreses que conformen el grup municipal mantindran tots aquells contractes que es puguin seguir realitzant tot i les condicions extraordinàres actuals

Per a la resta de contractes, l’Ajuntament igualment els mantindrà en vigor suspenent totalment o parcial la seva execució però garantint el pagament dels equips, la maquinària i la dotació dels seus recursos humans mentre duri la suspensió i amb l’objectiu de la immediata tornada a l’execució dels contractes en el moment en què sigui possible

Un cop acabi l’estat d’alarma, es dictarà resolució de reajustament dels terminis d’execució dels contractes

Totes les empreses que tenen contracte amb l’Ajuntament hauran de presentar un pla de contingència on especificaran les mesures adoptades per tal de prevenir els riscos per a la salut del personal adscrit al contracte

La norma és aplicable a l’Ajuntament de Barcelona pròpiament dit i a totes les entitats del grup municipal

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat avui el Decret d’alcaldia sobre afectacions en la contractació del sector públic municipal amb ocasió de la declaració d’alarma, per garantir la continuïtat dels contractes públics del consistori, la liquiditat de les empreses proveïdores, singularment de les petites i mitjanes empreses, i el manteniment dels llocs de treball, vetllant a la vegada pel la salut i el benestar de les persones treballadores, col·laborant amb les indicacions de les autoritats sanitàries, i garantint els serveis essencials i els que es poden realitzar a distància.

L’Ajuntament i totes les entitats i empreses que conformen el grup municipal mantindran tots aquells contractes relatius a serveis essencials o susceptibles de prestar-se a distància en les condicions previstes. Per a la resta de contractes, l’Ajuntament igualment els mantindrà en vigor, suspenent totalment o parcial la seva execució però garantint el pagament dels equips, la maquinària i la dotació dels seus recursos humans mentre duri la suspensió i amb l’objectiu de la immediata tornada a l’execució dels contractes en el moment en què sigui possible.

El primer tinent d’alcaldia, Jaume Collboni, ha remarcat que “l’Ajuntament de Barcelona és una de les grans entitats contractants de la ciutat, sobretot de les pimes, i som molt conscients d’aquesta responsabilitat. Per això, volem enviar un missatge de tranquil·litat al sector amb mesures concretes per garantir la continuïtat de la contractació, mesures que siguin útils des d’ara mateix per al conjunt de l’economia de Barcelona”.

El suspens total o parcial es concretarà mitjançant resolució de les gerències o òrgans corresponents de l’ajuntament. Això vol dir que una vegada acabi l’estat d’alarma, es dictarà resolució de reajustament dels terminis d’execució dels contractes per allargar-los en la mesura que correspongui.

Així, les resolucions que es dictin hauran d’incloure les següents qüestions:

A banda, totes les empreses que tenen contracte amb l’Ajuntament hauran de presentar un pla de contingència on especificaran les mesures adoptades per tal de prevenir els riscos per a la salut del personal adscrit al contracte.

Queda en suspens la tramitació dels diferents expedients de contractació que s’estiguin tramitant, excepte aquells que es refereixen a serveis essencials no ajornables o que es puguin prestar-se a distància.

La norma és aplicable a l’Ajuntament de Barcelona pròpiament dit i a totes les entitats del grup municipal: els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials i les societats mercantils de capital íntegrament o majoritàriament municipal, i també els consorcis, les fundacions i les associacions adscrites a l’Ajuntament de Barcelona. Igualment, és aplicable a totes les empreses que tenen contractes amb el consistori i a totes les que es presenten com a candidates a adjudicacions fetes pel consistori barceloní. En canvi, el decret no s’aplica als contractes relatius a obres públiques, que es regeixen pel paràgraf 1 de l’apartat setè del Decret d’Alcaldia de 14 de març de 2020, d’establiment de mesures preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del virus COVID-19.

 

Document relacionat

DECRET D’ALCALDIA de 17 de març de 2020, sobre afectacions en la contractació del sector públic municipal amb ocasió de la declaració d’esta d’alarma per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19Compartiu aquest contingut