[INCLOU MATERIAL AUDIOVISUAL] Barcelona prorroga els terminis per pagar els tributs municipals fins al mes de juliol : Servei de Premsa

[INCLOU MATERIAL AUDIOVISUAL] Barcelona prorroga els terminis per pagar els tributs municipals fins al mes de juliol

26/03/2020

L’Ajuntament ha prorrogat la data límit de pagament de tributs i obligacions tributàries més enllà del que marca el decret llei 8/2020 de 17 de març, d’alarma, per contribuir a alleugerir les dificultats econòmiques davant la crisi del COVID-19

Els contribuents també podran sol·licitar el fraccionament dels tributs amb Plans Individualitzats d’Ajornament

Qualsevol rebut emès per l’Ajuntament de Barcelona amb data final de pagament posterior al 18 de març, quan va començar a tenir efectes fiscals el decret llei 8/2020 de 17 de març, es podrà pagar fins el 3 de juliol

L’Institut Municipal d’Hisenda també ha creat l’Oficina Tributària virtual com a un canal específic d’atenció i assessorament fiscal per a la ciutadania i empreses mitjançant correu electrònic

S’adjunta vídeo amb declaracions del primer tinent d’alcaldia, Jaume Collboni

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat prorrogar els terminis de pagament dels tributs municipals més enllà del que marca el decret llei 8/2020 de 17 de març, i en la majoria de casos, fins al mes de juliol. D’aquesta manera, el consistori vol contribuir a alleugerir les dificultats econòmiques de la ciutadania, de les empreses i de l’activitat econòmica en general, sent conscient de la situació per la qual passen els barcelonins i barcelonines com a conseqüència de la crisi de la COVID-19.

L’Institut Municipal d’Hisenda ha creat una Oficina Tributària virtual a través de la qual donarà resposta a les qüestions i les inquietuds de la ciutadania i de les empreses, tenint en compte que des del passat 14 de març l’Oficina presencial d’atenció al públic de l’Institut Municipal d’Hisenda roman tancada en compliment del decret d’estat d’alarma del Govern. Aquest canal es crea com a via específica per informar la ciutadania sobre les novetats fiscals i per resoldre els dubtes específics d’aquest àmbit. L’accés a l’Oficina Tributària es fa mitjançant el web ajuntament.barcelona.cat/hisenda/ca/. Aquesta web també incorpora informació amb les novetats tributàries, així com un llistat de preguntes freqüents d’interès i d’ajuda per als contribuents. A aquestes mesures s’afegirà que el 010 derivarà les trucades que estiguin relacionades amb fiscalitat municipal a aquesta oficina virtual.

 

Modificacions en el calendari fiscal

Així, el consistori ha prorrogat la data límit de pagament dels seus tributs i obligacions més enllà del termini establert pel decret llei 8/2020 de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19. L’Impost sobre béns immobles (IBI) i l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) es podran pagar fins al mes de juliol i la taxa per a la utilització privativa de la via pública (coneguda com a taxa de terrasses) no s’haurà de pagar fins al mes d’octubre. A més, en aquesta taxa la quota a pagar tindrà en compte el període en què els establiments no han pogut obrir.

La modificació dels diferents tributs queda de la següent manera:

• Impost sobre béns immobles (IBI)
Per a aquelles persones que no tinguin l’IBI amb domiciliació bancària es prorroga el pagament fins al 3 de juliol (fins ara acabava el 4 de maig). Per a les persones que tenen domiciliat el pagament fraccionat per trimestres, el segon trimestre es cobrarà el 3 de juliol. Finalment, per a les persones que han domiciliat per primera vegada l’impost, es cobrarà el 3 de juliol també..

En qualsevol cas, si la persona contribuent no ha domiciliat l’impost i no desitja exhaurir el període de pagament addicional fins al mes de juliol ho podrà fer pels canals habituals que consten en el rebut. Aquest serà el cas de les persones que prefereixin pagar l’IBI abans del 4 de maig com estava previst en un principi.

Si s’opta per exhaurir el termini addicional fins al mes de juliol, es podrà pagar en qualsevol oficina o banca electrònica de Caixabank, de BBVA, de Bankia o del Banco Santander. Això, malgrat que el termini que consti en el rebut hagi acabat.

• Impost sobre els vehicles de tracció mecànica
El termini de pagament de tots els rebuts acaba el 3 de juliol. Aquesta data no es modifica pel que fa als rebuts amb domiciliació bancària, però si per als rebuts no domiciliats, ja que fins ara en aquets cas el termini de pagament acabava el 15 de juny.

• Taxa d’utilització privativa de la via pública (terrasses)
La nova data per pagar tots els rebuts, tant els domiciliats com els no domiciliats s’amplia fins al mes d’octubre. Aquesta ampliació permetrà gestionar els descomptes que corresponguin al període en què l’establiment no hagi pogut exercir la seva activitat com a conseqüència de l’aplicació del decret d’alarma.

Per tal d’introduir aquestes modificacions, s’anul·laran els rebuts que encara no hagin estat pagats i es procedirà a liquidar de nou les quotes, amb el corresponent descompte pel període que no els establiments no han pogut obrir.

Aquelles persones contribuents que ja hagin pagat el rebut d’aquest 2020, podran sol·licitar que se’ls retorni la part proporcional al període en què han hagut de romandre tancats per l’estat d’alarma. Aquesta sol·licitud es fa a través del tràmit d’internet de devolució a través de les carpetes del ciutadà, empreses i entitats i carpeta del professional Els sol·licitants hauran d’indicar el compte corrent on l’Ajuntament de Barcelona farà la corresponent transferència de l’import.

• Preu públic per la recollida de residus comercials i industrials
El preu públic de residus tindrà en compte la reducció que pertoqui en relació al període de duració de l’estat d’alarma. Manté com a data límit de pagament l’1 de desembre per als rebuts no domiciliats i el 23 de desembre per als domiciliats.

• Plusvàlua
Els terminis per obtenir l’autoliquidació calculada no ha canviat. En canvi, el termini per pagar la plusvàlua s’ha ampliat fins el 3 de juliol. De la mateixa manera, es prorroga fins al 3 de juliol els terminis de pagament de les autoliquidacions amb període voluntari de pagament.

El nou calendari fiscal de Barcelona queda, doncs, de la següent manera:

Altres mesures de caràcter fiscal

Les liquidacions dels diferents tributs, com per exemple l’IBI, IAE etc., autoliquidacions de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), provisions de constrenyiment i diligències d’embargament amb data final de pagament posterior al 18 de març, quan van començar els efectes fiscals del decret llei 8/2020 de 17 de març, es podran pagar fins el 3 de juliol.

 

Les persones contribuents podran demanar nous ajornaments i fraccionaments dels tributs

En el cas de l’IBI i l’impost de vehicles, es podrà fraccionar el pagament sense interessos sempre que el contribuent ho demani i aquest fraccionament finalitzi dins l’any 2020.

En el cas de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), del preu públic de recollida de residus i de la taxa d’utilització privativa de la via publica (taxa de terrasses), el pagament es podrà dividir en fraccions mensuals sense interessos sempre que el termini final de pagament no vagi més enllà del mes de setembre de 2021.

Accés a l’Oficina Tributaria virtual: ajuntament.barcelona.cat/hisenda/ca/

 

Material relacionat

Declaracions del primer tinent d’alcaldia, Jaume Collboni (vídeo)

Declaracions del primer tinent d’alcaldia, Jaume Collboni (àudio)Compartiu aquest contingut