L’AMB posa ajuts especials per a PIME, autònoms i ciutadania per al pagament del rebut de l’aigua : Servei de Premsa

L’AMB posa ajuts especials per a PIME, autònoms i ciutadania per al pagament del rebut de l’aigua

31/03/2020Temps estimat de lectura: 4 minuts

El nou paquet de bonificacions està destinat a empreses amb menys de 50 treballadors i amb un volum de negoci inferior als 8 milions d’euros anuals, així com a treballadors autònoms

Les famílies que a causa de la crisi actual redueixin els ingressos poden disposar de la tarifa social de l’aigua

Davant del gran impacte econòmic que la declaració de l’estat d’alarma a causa de la COVID19 està tenint en les petites i mitjanes empreses, així com en els treballadors autònoms, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha coordinat amb les companyies subministradores d’aigua que operen en els 36 municipis metropolitans la posada en marxa d’una sèrie d’ajuts econòmics per poder fer front als rebuts d’aigua i a la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR), dirigits tant a les petites i mitjanes empreses com als treballadors autònoms.

D’altra banda, l’AMB també vol fer un èmfasi especial, durant aquest període, en la seva tarifa social de l’aigua i de la TMTR, a la qual es poden acollir totes les famílies que hagin patit una disminució dels seus ingressos a causa de la crisi actual.

 

Ajuts a PIMES i autònoms

Aquests ajuts estan destinats a empreses amb menys de 50 treballadors i que no superin un volum de negoci anual de 8 milions d’euros, així com a treballadors autònoms. En aquest sentit, es preveuen dues línies d’actuació:

Les empreses i els treballadors autònoms que s’hi vulguin adherir han de reunir els requisits següents:

  1. Acreditar que es tracta d’una PIME o d’un treballador autònom.
  2. Ser el titular del contracte de subministrament d’aigua potable per al qual es demana l’ajut. De la mateixa manera, el contracte de subministrament d’aigua ha d’estar en vigor i el beneficiari ha de disposar d’un comptador individual.

Per a l’atorgament de l’ajut, els interessats s’han de posar en contacte amb la companyia subministradora d’aigua del seu municipi a través dels canals de què disposi.

Per minimitzar l’impacte d’aquests ajuts especials sobre les tresoreries de les companyies subministradores, s’han pres les següents mesures:

  1. L’AMB ajorna el cobrament de la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) als beneficiaris d’aquestes ajudes.
  2. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) promourà els canvis necessaris en la regulació per permetre l’ajornament de la liquidació del cànon de l’aigua sense interessos mentre duri l’estat d’alarma.

 

Bonificació social de l’aigua per a les famílies

La tarifa social és el mecanisme per aconseguir que les famílies que travessen una situació de dificultat econòmica, especialment en el marc de la crisi actual, disposin d’unes condicions especials per consumir el volum d’aigua que l’OMS estableix com a consum de primera necessitat i estàndard.

L’AMB ha equiparat aquests ajuts i els requisits per accedir-hi als de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que gestiona el cànon de l’aigua, de manera que els clients que accedeixin a una bonificació també podran beneficiar-se de la resta.

La tarifa social es pot sol·licitar en qualsevol moment a la companyia que presti el servei d’abastament d’aigua. A banda de les famílies afectades per la crisi econòmica derivada de la COVID-19, també està adreçada a famílies o persones amb les característiques següents:

Amb tot, i en virtut de la Llei 24/2015, de pobresa energètica, del Parlament de Catalunya, no s’interromprà el subministrament d’energia i aigua de les persones que no puguin fer front als rebuts.

 

Bonificació social de la TMTR per a les famílies

Les persones afectades per la crisi de la COVID-19 que s’acullin a la tarifa social d’aigua de l’AMB també gaudiran d’una reducció en l’import de la TMTR:

 

Barcelona Energia permet ajornar el pagament

Barcelona Energia, l’operador elèctric metropolità, també permet ajornar el pagament dels rebuts. Es dona la possiblitats a tots els usuaris a ajornar les factures del segon trimestre de l’any a les persones que ho sol·licitin i l’import diferit es carregarà en sis quotes iguals de juliol a desembre de 2020, sense interessos, amb un càrrec independent a la factura ordinària mensual.

 

Vídeo relacionat

Paraules clau

#ensensortirem/ COVID-19/ prevenció/ salut/ seguretat/