L’Ajuntament de Barcelona adjudica definitivament les llicències per a motos i bicis d’ús compartit : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona adjudica definitivament les llicències per a motos i bicis d’ús compartit

19/05/2020Temps estimat de lectura: 5 minuts

Hi haurà un total de 12 empreses de motosharing i 7 de bicisharing operant a la ciutat. Finalment, s’han adjudicat de manera definitiva 176 llicències de motos d’ús compartit i 3.031 de bicis, per un període de tres anys

La resta de llicències, fins arribar a les 6.958 de motos i les 3.975 de bicis, s’assignaran de manera proporcional i amb caràcter temporal, per via d’urgència, a les empreses que han passat el procés de selecció i que hi estiguin interessades

Atesa l’emergència sanitària generada per la COVID-19, l’Ajuntament de Barcelona ha decidit accelerar el procediment d’adjudicació de les llicències sobrants ja que en l’actual context, aquests serveis esdevenen una bona alternativa per oferir desplaçaments sostenibles a la ciutadania. També està estudiant fórmules jurídiques per ampliar el nombre de llicències de la ciutat

L’Ajuntament de Barcelona adapta la mobilitat de la ciutat a la sortida progressiva del confinament provocat per l’emergència sanitària de la COVID-19. Els principals objectius recollits a la mesura de Govern “Una nova mobilitat sostenible en un nou espai públic” passen per l’adopció de mesures que assegurin les màximes garanties sanitàries en els  desplaçaments i que, alhora, tornin a encaminar la mobilitat cap als objectius del Pla de Mobilitat Urbana (PMU), fomentant l’anar a peu, en transport públic i en bicicleta.

Una de les accions que recull la mesura de Govern és l’adjudicació definitiva de les llicències de motosharing i bicisharing, adjudicades provisionalment al mes de febrer. L’Ajuntament de Barcelona considera que en l’actual context de crisi sanitària tant els serveis de motos com els de bicis compartides esdevenen una bona alternativa per oferir desplaçaments de manera sostenible.

En aquest marc, avui s’ha aprovat la resolució que atorga de manera definitiva les llicències per poder desplegar aquesta activitat a la ciutat.

En el cas de les motos d’ús compartit, de les 21 empreses de motosharing que van ser admeses inicialment, 2 empreses han renunciat durant el procediment i 7 més no han aportat la documentació per a continuar en el procés o bé no han acreditat que complien amb els requisits demanats durant el període de validació de la documentació. Per aquest motiu, finalment s’han concedit un total de 4.176 llicències a les 12 empreses que han passat el procés de selecció, rebent cada una, d’entrada, 348 llicències per tres anys i quedant així autoritzades a desplegar la seva activitat a la ciutat.

Les bases de la convocatòria d’adjudicació preveien que, en cas d’haver-hi vacants, les llicències sobrants s’haurien de readjudicar a través d’un procediment convencional però atesa la situació d’emergència generada per la COVID-19 el Govern municipal ha decidit accelerar aquest procés i reassignar les llicències de manera temporal per procediment d’urgència. Així, les llicències que no han pogut ser adjudicades fins arribar a la totalitat de les ofertades, es repartiran proporcionalment entre els adjudicataris finals que hi estiguin interessats. Amb aquest procediment cada operador podria incrementar llicències i arribar a obtenir-ne fins a 580. Els operadors que podran donar aquest servei són:

– YEGO URBAN MOBILITY

– TUCYCLE BIKESHARING

– AVANT FULLSTEP

– MOBILITAS FUTURUS

– SCOOT NETWORKS IBERIA

– RESPIRO

– TALBAN KRUP

– TIRKIL INVEST

– ACCIONA MOBILITY

– OIZ RIDESHARING

– ECO-LOGIA TURISMO SOSTENIBLE

– COOLTRA MOTOS

En el cas de les empreses de bicicletes d’ús compartit se seguirà la mateixa línia d’actuació.  De les 10 que es van presentar inicialment han passat el procés de selecció un total de 7 empreses, després que 1 empresa hagi renunciat al procediment i 2 més no hagin aportat la documentació. Les que han passat el procés reben, d’entrada, 472 llicències cada una, a excepció de Yego Urban Mobility que en rep 200. No obstant, l’escreix sobrant fins arribar a les 3.975 s’adjudicarà de manera proporcional i amb caràcter temporal entre les empreses que han finalitzat el procés de selecció i que hi estiguin interessades, de manera que cada una pot arribar a obtenir-ne fins a 630. Els adjudicataris definitius de les llicències són els següents:

– YEGO URBAN MOBILITY

– SMART CYCLES

– SCOOT NETWORKS IBERIA

– BOLTEST TXFY

– JUMP BICYCLES SPAIN

– COOLTRA MOTOS

– IDRIBK SPAIN

A partir d’aquí, els adjudicataris disposen d’un període de 30 dies per desplegar les flotes a l’espai públic respectant sempre les condicions fixades per la regulació, termini que s’amplia en 30 dies addicionals per aquelles flotes que han acreditat que els seus vehicles es troben en producció.

L’incompliment dels requisits i/o el no desplegament de les flotes comportarà la retirada de les llicències d’aquelles empreses que hagin incomplert. Cada llicència definitiva té una vigència inicial de 3 anys, que es podrà prorrogar per un any més a criteri de l’Ajuntament de Barcelona prèvia petició del titular.

En aquests moments, i atesa la necessitat de comptar amb les màximes alternatives de transports sostenibles, l’Ajuntament de Barcelona també està estudiant fórmules per ampliar el nombre total de llicències a la ciutat. Els vehicles d’ús compartit esdevenen un recurs eficaç oferint a la ciutadania una alternativa al vehicle privat que ocupa menys espai públic, no contamina, és combinable amb el transport públic i permet un desplegament immediat, convertint-se en una solució real a curt termini.

L’atorgament de la llicència va condicionada al pagament de la taxa municipal corresponent prevista a l’Ordenança Fiscal 3.10 fixada en 71,51 euros anuals i per vehicle. Els vehicles amb llicència hauran de disposar d’un número d’identificació únic i visible per a cada vehicle i estar matriculats o registrats d’acord amb la normativa vigent.

Els principals objectius de la regulació són: preservar i protegir l’espai públic de la ciutat, amb especial protecció al vianant; promoure una mobilitat més sostenible, eficient i segura a la ciutat; reduir les emissions locals, la contaminació atmosfèrica, el soroll i l’impacte visual de l’ocupació de l’espai públic amb vehicles; reduir el nombre de sinistres i la gravetat; reduir l’ús del vehicle privat; apostar per una mobilitat més flexible i amb velocitats més reduïdes; i afavorir l’intercanvi modal entre el transport públic i els sistemes de sharing. Un altre dels punts destacats és establir unes condicions de desplegament que evitin la concentració de l’activitat a les zones més cèntriques de la ciutat.

Per al manteniment de la llicència s’estableixen uns deures i obligacions de les persones titulars que passen per: respectar la normativa vigent en matèria de seguretat viària, circulació, estacionament i ocupació de la via pública; l’obligació de disposar d’assegurances de responsabilitat civil; la prohibició d’alienar, cedir o transmetre les llicències atorgades; el respecte a la prohibició de formar part d’empreses d’un mateix grup; facilitar a l’Ajuntament les dades relatives a la geolocalització dels vehicles; reubicar correctament els vehicles quan estiguin incomplint la normativa d’estacionament en un termini màxim de 24 hores; garantir que les bicicletes s’aparquen exclusivament als espais previstos d’acord amb la normativa vigent; o no concentrar  més del 50% de la flota de cada operador a la zona centre per un període superior a dues hores consecutives.

L’Ajuntament de Barcelona a banda d’actuar en el cas de no compliment dels deures i obligacions, també podrà: comissar vehicles si, extingida la llicència, la persona titular continua fent ús de l’espai públic; revocar la llicència abans de la finalització del seu termini si la persona titular no en fa ús durant un període superior a 30 dies; o revocar la llicència abans de la finalització si ho justifiquen circumstàncies d’interès públic.

Les sancions per incompliment de les condicions d’ús de l’espai públic seran de 450,76€. En cas d’incompliment, a més, també es podrà procedir a la incautació de la garantia, que s’estableix en un 10% de l’import de la taxa pel conjunt dels vehicles.

Els operadors de motos d’ús compartit que aconsegueixin la llicència s’han d’adherir a un Codi de Bones Pràctiques per garantir una mobilitat segura i sostenible dels seus vehicles. Aquest codi és d’obligat compliment i la infracció, considerada greu, pot comportar la retirada de llicències.Compartiu aquest contingut

Paraules clau
COVID-19/ mobilitat/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina