Un de cada tres aspirants a la propera convocatòria d’agents de la Guàrdia Urbana són dones : Servei de Premsa

Un de cada tres aspirants a la propera convocatòria d’agents de la Guàrdia Urbana són dones

21/07/2020

És el percentatge més alt de la història de dones que han optat a ser agent de la Guàrdia Urbana

Un total de 7.138 persones optaran a les 282 places de les Guàrdia Urbana que convoca l’Ajuntament aquest any

L’Ajuntament de Barcelona és la primera administració que introdueix una quota del 40% de dones per a les noves incorporacions a la Guàrdia Urbana

L’Ajuntament de Barcelona ha convocat aquest any 282 places d’agent de la Guàrdia Urbana a les quals optaran un total de 7.138 aspirants, 2.252 són dones, el 32% del total. Aquest és el percentatge de dones candidates a Guàrdia Urbana més gran de la història del cos de policia barceloní.

Aquesta és la primera convocatòria que introdueix la quota del 40% de dones a la plantilla amb l’objectiu de pal·liar el fort desequilibri que hi ha actualment on només el 14,21% són dones i el 85,79% són homes.

L’Ajuntament de Barcelona ha estat la primera administració que ha introduït la reserva de places per a dones a les seves convocatòries de Guàrdia Urbana, després de la modificació de la Llei de Policies Locals, de la que va ser un dels principals impulsors amb l’objectiu que s’introduís una quota de gènere i a la vegada salvaguardar els principis d’igualtat, mèrit i capacitat en l’accés a la funció pública, com a eina més eficaç per poder equilibrar la presència de gèneres masculí i femení entre la plantilla, actualment molt majoritàriament esbiaixada a favor dels agents homes.

La modificació inclou una disposició addicionals en la que s’especifica que totes les noves convocatòries que s’hagin fet des de l’1 de gener de 2020 “han de determinar el nombre de places que han d’ésser proveïdes per dones” i que aquest percentatge ha d’estar entre el 25% i el 40% del total de places convocades. L’Ajuntament de Barcelona va decidir incloure la quota màxima que la llei permet, el 40%, per tal d’avançar decididament en l’equilibri de gènere a la plantilla del cos de la Guàrdia Urbana.

En les darreres convocatòries ja s’han anat incrementant notablement el nombre de places ocupades per candidates dones, un fet que s’explica perquè també s’ha notat un fort increment en el nombre de dones que s’han presentat com a candidates. De fet, les darreres campanyes de comunicació del consistori ja s’han adreçat a fomentar la vocació d’agents de la Guàrdia Urbana també entre les ciutadanes de Barcelona i la seva Àrea Metropolitana en un sector on els referents tradicionalment han estat en la seva immensa majoria, d’homes.

 

 

La convocatòria es realitza en règim d’oposició lliure i està oberta a persones majors de 18 anys i que no superin l’edat establerta per a la jubilació forçosa, amb nacionalitat espanyola i que compleixin els requisits marcats en les bases de la convocatòria publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

L’oposició d’accés al cos de la Guàrdia Urbana comptarà amb un temari específic. Aquest inclourà qüestions vinculades a l’ordenament jurídic estatal, autonòmic i local; però també a altres aspectes com els principis d’actuació i deures dels funcionaris de policia local o la ètica i la deontologia professionals. El temari es pot consultar a les bases de la convocatòria.

Aquesta convocatòria presenta altres novetats a les seves bases:

– S’elimina l’alçada com a requisit d’accés.
– Canvis a la prova cultural: aquesta prova té per objecte mesurar els coneixements de cultura general a un nivell concordant amb el títol acadèmic requerit per a aquesta convocatòria. Consisteix en un qüestionari de preguntes tipus test relatives a coneixements de cultura general i a coneixements sobre l’actualitat política, econòmica, social i cultural. Com a novetat, serà considerat com actualitat política, econòmica, social i cultural als efectes d’aquesta convocatòria aquelles notícies publicades en mitjans de comunicació que succeeixin o hagin succeït en el termini dels 6 mesos anteriors comptats des de la data de publicació de la present convocatòria al DOGC.
– Flexibilització del criteri sobre els tatuatges: es permetran excepte que el contingut sigui contrari als principis, valors i competències establerts en el Codi d’ètica de la Policia de Catalunya.
– Incorporació d’una prova de coneixements de llengua anglesa: prova de caràcter voluntari i no eliminatori de nivell B2, que els permetrà millorar fins a 5 punts la nota final de l’oposició.

Les mesures d’acció positiva estan previstes al III pla d’Igualat d’Oportunitats entre dones i homes de l’Ajuntament de Barcelona, que esta acordat amb els sindicats  CCOO, UGT, CGT I SAPOL



Compartiu aquest contingut