L’Ajuntament crea una categoria laboral específica i adapta el procés de selecció d’Oferta Pública per a persones amb discapacitat intel·lectual : Servei de Premsa

L’Ajuntament crea una categoria laboral específica i adapta el procés de selecció d’Oferta Pública per a persones amb discapacitat intel·lectual

02/12/2020

Per primer cop l’Ajuntament adapta el procés de selecció d’una convocatòria d’Oferta Pública específica per a la incorporació de persones amb dificultats d’integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual. S’ofereixen 27 places d’Ajudant de Serveis Auxiliars que s’ampliaran a 30 en la propera convocatòria

L’Ajuntament ha creat una nova categoria laboral específica i ha dut a terme un estudi per a identificar els nous llocs de treball. A més, oferirà suport i acompanyament a les persones seleccionades, als seus responsables i als companys i companyes

El treball amb les entitats del sector i de l’equip tècnic municipal ha permès aportar novetats per aconseguir una accessibilitat i adequació de les proves selectives, entre les quals destaca l’eliminació del temari teòric, l’ampliació de la duració de les proves i la possibilitat d’adaptar-les segons les necessitats específiques de cada persona que es presenti

També s’ha elaborat una guia explicativa de lectura fàcil amb l’objectiu de garantir l’accessibilitat cognitiva i facilitar la màxima autonomia possible per realitzar el procés de sol·licitud

L’Ajuntament de Barcelona ha creat una nova categoria laboral específica i ha adaptat, per primer cop, el sistema de selecció, pel procediment d’oposició lliure, de 27 places d’Ajudant de Serveis Auxiliars per a persones amb dificultats d’integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual. Aquesta és la primera convocatòria d’un total de 57 places on el consistori incorpora diversitat de talents i guanya en valors i equip humà.

La principal novetat en aquesta convocatòria és la innovació en l’adaptació del procés selectiu. Tot i que el procediment és el mateix que en altres convocatòries, no es requereix una titulació mínima als aspirants i s’han adaptat la fase d’oposició i el període de prova, adoptant mesures per establir les adaptacions i ajustos raonables de temps i mitjans segons les necessitats específiques de cada persona que es presenti.

L’adaptació més significativa és l’eliminació del temari teòric per la primera prova, que es resoldrà amb un test de competències cognitives bàsiques d’un màxim de 35 preguntes. Aquestes versaran sobre la resolució de situacions bàsiques relacionades amb la vida quotidiana o amb les funcions pròpies de la categoria objecte de la convocatòria. La durada màxima d’aquest exercici serà de 60 minuts, tot i que es podrà ampliar en els casos que sigui necessari.

Pel que fa a la prova pràctica, consistirà en el desenvolupament d’un o més exercicis pràctics mitjançant la resolució de diferents situacions relacionades amb les funcions pròpies del lloc de treball a ocupar. Aquesta prova serà presencial, sempre que les mesures sanitàries ho permetin, i es representaran situacions a resoldre que permetin valorar les destreses bàsiques i competències professionals que requereixi el lloc de treball.

A més, la convocatòria va acompanyada d’una guia explicativa de lectura fàcil amb l’objectiu de garantir l’accessibilitat cognitiva i facilitar la màxima autonomia possible a les persones aspirants per poder realitzar el procés de sol·licitud sense intermediaris.

L’entrevista no formarà part del procés selectiu, sinó que servirà per conèixer a les persones selecciones i així valorar la millor idoneïtat entre el lloc laboral i les competències i interessos personals de cadascú.

La incorporació al lloc de treball també formarà part del procediment. Les persones seleccionades comptaran amb el suport i seguiment de l’Equip d’Assessorament Laboral de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (EAL). Un educador/a laboral els acompanyarà al llarg del seu procés d’integració laboral, on es realitzaran intervencions de caràcter educatiu per potenciar aprenentatges de caire laboral i relacional. Aquest servei també acompanyarà a les persones responsables de les àrees on treballin, a l’equip de treball i al seu referent en recursos humans amb l’objectiu de facilitar l’adaptació al lloc de treball i garantir la seva màxima autonomia.

Atès que aquesta convocatòria està reservada per a les persones amb discapacitat intel·lectual, l’Ajuntament de Barcelona sol·licitarà a l’equip de valoració multiprofessional de la Generalitat de Catalunya, el dictamen que valora la capacitat per a realitzar les funcions del lloc de treball de les persones aspirants, així com les necessitats d’adaptació específica per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria.

L’Equip d’Assessorament Laboral ha realitzat una diagnosi prèvia dels llocs de treball dels diferents departaments de l’Ajuntament per avaluar i validar-los i garantir l’adequació al perfil i competències. També s’han realitzat sessions informatives als responsables de recursos humans de les gerències municipals i s’estan preparant accions formatives i de sensibilització per a les persones referents i companys i companyes de feina, amb l’objectiu de garantir l’èxit en la inclusió laboral al conjunts de l’organització municipal.

El regidor i president de l’IMPD, Joan Ramon Riera, ha destacat la importància “de garantir, a les persones amb discapacitat, el dret a desenvolupar un projecte de vida laboral i gaudir d’igualtat d’oportunitats en el mercat laboral ordinari”. Per aquesta raó ha celebrat l’adaptació del procediment de selecció: “estem davant d’un procés de selecció pioner i adaptat a les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual, que construït entre les entitats del sector i l’Ajuntament ens permetrà garantir oportunitats en el treball i també incrementar el nivell d’autonomia, fomentant la inclusió en la comunitat d’aquests futurs treballadors/es municipals”.

Per la seva banda, la regidora de Comerç, Mercats, Consum, Hisenda i Règim Intern, Montserrat Ballarín, ha destacat que “aquesta convocatòria d’ocupació pública mostra el compromís de l’Ajuntament per assolir el percentatge de treballadors i treballadores que ha de correspondre a persones amb discapacitat intel·lectual i avançar així vers una plantilla municipal cada cop més integradora i diversa”.

Les persones aspirant hauran han de tenir la condició legal de discapacitats amb un grau igual o superior al 33%, del qual, com a mínim, el 25% ha de ser discapacitat intel·lectual. La convocatòria s’ha obert avui i les sol·licituds de participació es podran presentar fins al 21 de desembre.

L’IMPD i la Regidoria de Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i Hisenda, en col·laboració amb les entitats que treballen per la inclusió laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual– Fundació DINCAT, AURA Fundació, ACDIH, Fundació Catalana Síndrome de Down i Associació Catalana Nabiu- han treballat conjuntament per fer aquest pas endavant i fomentar polítiques que lluitin per l’eliminació de les barreres que impedeixen o dificulten l’entrada al mercat laboral de les persones amb discapacitat.

 

Taxa d’ocupació baixa i amplia bretxa salarial

Segons l’informe de l’IMPD “Persones amb reconeixement legal de discapacitat a la ciutat de Barcelona”, l’any 2019 a Barcelona el nombre de persones amb discapacitat valorada era d’un total de 151.814 persones. D’aquestes, el 8% tenen discapacitat intel·lectual, és a dir, 12.173  persones. La taxa d’ocupació de les persones amb discapacitat, en comparació amb la població sense discapacitat reconeguda, són molt baixes; a més, cal sumar-hi una bretxa salarial del 27,5% (dada del 2018) respecte al col·lectiu sense discapacitat.

Per tant, l’Ajuntament demostra el seu compromís per impulsar i promocionar l’ocupació d’aquest col·lectiu en l’àmbit de l’Administració Pública, desenvolupant una convocatòria específica dissenyada per a les persones amb discapacitat intel·lectual. L’Oferta Pública total que ofereix és de 57 places, tot i que s’efectuarà en dues convocatòries diferents, aquesta primera de 27 places i la propera de 30.

 

Enllaç a les publicacions al DOGC i al tràmit Compartiu aquest contingut