L’Ajuntament de Barcelona i Adif AV signen un protocol per a la transformació de l’estació de Sants i el seu entorn : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona i Adif AV signen un protocol per a la transformació de l’estació de Sants i el seu entorn

25/01/2021

Treballaran conjuntament per fer compatibles les necessitats d’ampliació de l’estació amb la transformació de l’entorn, la recuperació de la Plaça dels Països Catalans i la seva integració al barri

El protocol preveu la redacció d’un avantprojecte per part d’Adif Alta Velocitat que reculli les prioritats de transformació urbana, així com els requeriments de la pròpia estació, amb l’objectiu d’integrar l’actuació en un nou model de ciutat sostenible

Per a impulsar el seu compliment, es crea una oficina tècnica conjunta que farà el seguiment de la redacció dels projectes i liderarà el procés participatiu amb la ciutadania. També es constituirà una Comissió de Seguiment i Coordinació integrada per ambdues parts

L’Ajuntament de Barcelona i Adif Alta Velocitat (Adif AV) han signat un protocol general d’actuació per regular la nova ordenació de l’entorn urbà i ferroviari de l’estació de Barcelona-Sants. L’objectiu d’aquest protocol és establir les bases de col·laboració entre ambdues entitats per a la transformació integral de la terminal ferroviària i el seu entorn, de manera que el creixement de l’estació, a més de resoldre les necessitats d’explotació, serveixi com a detonant del procés transformador de la ciutat.

L’estratègia comuna de l’Ajuntament de Barcelona i Adif AV parteix de la premissa d’unir les necessitats ferroviàries amb els requeriments de la planificació urbana actual, de manera que s’assoleixi la millora de la infraestructura i la seva connexió intermodal amb altres mitjans de transport públic, l’adequació i millora dels accessos, la recuperació de l’espai d’ús públic per a la ciutadania, l’adequació del creixement dels volums i els usos a l’entorn i la transformació de tot l’àmbit a les previsions de desenvolupament urbà vigents, amb la lògica de cercar la millor convivència entre infraestructures i ciutat, per així garantir la continuïtat entre els teixits urbans.

Per a això, les dues entitats treballaran amb els següents objectius:

En aquest marc, Adif AV, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, elaborarà un estudi sobre la transformació de la infraestructura i els seus espais vinculats, que adoptarà la forma d’un avantprojecte d’ampliació i millora de l’estació, adequat als nous condicionants urbans i d’explotació, que tindrà com a premissa la integració de les necessitats ferroviàries i urbanes en un projecte únic i que inclourà una estimació dels terminis, fases de desenvolupament i costos, entre d’altres aspectes.

També desenvoluparà un projecte de construcció, compatible amb l’avantprojecte, que inclourà el creixement en superfície del vestíbul costat Eixample dins dels límits del planejament vigent, així com l’actualització de la Plaça dels Països Catalans i totes les obres d’urbanització necessàries per al correcte funcionament de la ciutat durant i després de l’execució de les obres. Amb aquest projecte es donarà resposta a l’obertura de les noves línies i a l’esperat increment de la demanda que comportarà, a més de solucionar els problemes d’orientació a nivell de vestíbul provocats per l’actual ubicació dels nuclis de comunicació vertical, i la necessitat de millorar el trànsit dels viatgers a les andanes mitjançant el desdoblament de fluxos.

Per la seva banda, l’Ajuntament de Barcelona realitzarà els estudis complementaris a l’actuació i promourà els tràmits necessaris per donar cobertura a les propostes i iniciatives previstes, unint els drets d’Adif AV i els interessos de la ciutat.

L’acord també contempla que s’han d’establir els mecanismes necessaris per garantir la coordinació en el procés participatiu i d’informació a la ciutadania, d’acord amb el reglament de participació de la ciutat de Barcelona, per a les actuacions previstes a nivell urbà a l’entorn de l’estació, i amb la normativa vigent referent al desenvolupament i aprovació de projectes per part d’Adif AV.

Per impulsar el compliment dels objectius del protocol i promoure la seva execució, l’Ajuntament de Barcelona i Adif AV crearan una oficina tècnica que estudiarà els aspectes tècnics, liderarà el procés participatiu amb la ciutadania i col·laborarà amb l’equip redactor en la concreció dels projectes. També s’estableix la constitució d’una Comissió de Seguiment i Coordinació integrada per representants d’ambdues parts que vetllarà per a la consecució dels objectius d’aquest protocol.Compartiu aquest contingut