L’Ajuntament i la Generalitat signen un acord per condonar el deute de 7.300 famílies vulnerables a Barcelona i lluitar contra la pobresa energètica : Servei de Premsa

L’Ajuntament i la Generalitat signen un acord per condonar el deute de 7.300 famílies vulnerables a Barcelona i lluitar contra la pobresa energètica

29/03/2021Temps estimat de lectura: 6 minutsEndesa assumeix el 70% del deute acumulat per les famílies, mentre que les administracions públiques finançaran l’altre 30%

A partir de l’1 de gener de 2021 l’empresa subministradora es farà càrrec del 50% del deute generat en el futur per pobresa energètica

Els acords formen part dels esforços de l’Ajuntament de Barcelona per acabar amb la pobresa energètica. Des del 2016 els Punts d’Assessorament Energètic han aturat 65.000 talls de subministrament

L’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i les Diputacions provincials han signat avui amb la companyia Endesa els acords per condonar el deute que acumulen milers de famílies vulnerables i per regular com fer front a la pobresa energètica. Aquests acords són un pas endavant en la garantia dels drets energètics de les persones i l’aplicació de la Llei 24/2015.

Concretament, la Generalitat ha signat amb la companyia Endesa l’acord per condonar el deute acumulat de 35.000 famílies vulnerables entre 2015 i 2020, així com el conveni per regular el cost de la pobresa energètica que es generi a partir de l’1 de gener de 2021, que la companyia assumirà en un 50%. L’acord suposa la regulació, per primera vegada, de l’aplicació de la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, que impedeix la interrupció dels subministraments energètics a les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica.

L’aprovació de la Llei 24/2015 va esdevenir un gran pas en la lluita contra la pobresa energètica, però calia un conveni regulador de l’Administració amb les empreses subministradores per cancel·lar el deute generat des de l’aprovació de la llei i fins al 31 de desembre de 2020 i per regular la despesa generada per les situacions de pobresa energètica a partir de l’1 de gener de 2021. Segons Endesa, el deute acumulat des de l’aprovació de la llei el 2015 fins al 31 de desembre de 2020 ascendeix a 38.793.524 euros.

Amb els dos convenis signats avui, i que serviran de model per negociar amb la resta d’empreses subministradores de gas i electricitat, les administracions i les companyies es coresponsabilitzen de la despesa social que suposa la pobresa energètica per protegir les persones vulnerables.

L’acord s’ha treballat i negociat a través la Taula per abordar la pobresa energètica, formada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Departament d’Empresa i Coneixement, les quatre diputacions, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya.

 

Acord sobre la condonació del deute de les famílies en situació de risc d’exclusió residencial

La signatura d’aquest acord i del protocol de col·laboració entre les administracions públiques i Endesa comportarà la cancel·lació total del deute acumulat a 31 de desembre de 2020 per les persones i famílies en situació de risc d’exclusió residencial.

Endesa assumirà íntegrament el deute contret per aquestes persones i famílies vulnerables des de l’inici de l’entrada en vigor de la Llei 24/2015 (el 6 d’agost de 2015) fins al 31 de desembre de 2018.

Pel que fa al deute dels anys 2019 i 2020, el 50% l’assumirà Endesa i l’altre 50% les administracions signants. La part corresponent a les administracions l’assumiran la Generalitat (75%) i les administracions supralocals (25%).

El pagament d’aquest 50% del deute de 2019 i 2020 corresponent a l’Administració el realitzarà la Generalitat en tres abonaments d’igual quantia a Endesa al llarg dels propers dos anys i mig.

Prèviament, les administracions públiques hauran de verificar la informació i documentació facilitada per Endesa, per comprovar la vigència del deute i que, efectivament, les persones i famílies es troben en situació de risc d’exclusió residencial d’acord amb la Llei 24/2015. Les administracions es comprometen a verificar les dades del deute abans del 31 de maig de 2021.

Segons les dades aportades fins al moment per Endesa, es tractaria d’aproximadament 35.000 famílies en situació de vulnerabilitat social, que suposen un deute acumulat entre 2015 i 2020 de 38.793.524 euros. D’aquesta quantia, el deute generat amb factures corresponents als anys 2019 i 2020 ascendeix a 21.316.964 euros.

 

Conveni regulador del deute de pobresa energètica a partir de l’1 de gener de 2021

La Generalitat i Endesa també han signat el Conveni sobre concertació de mesures de suport a unitats familiars en situació de pobresa energètica relacionada amb subministraments de gas, electricitat, i l’eficiència energètica, que regula per primera vegada l’aplicació de la Llei 24/2015. Aquest conveni tindrà efecte a 1 de gener de 2021.

La finalitat d’aquest segon acord és garantir el subministrament de serveis bàsics, gas i electricitat a les persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica i risc d’exclusió residencial. En aquesta línia, l’empresa subministradora es compromet a dur a terme actuacions i mesures per afrontar l’emergència en aquest àmbit, tenint en compte la normativa europea, l’estatal i l’aprovada per la Generalitat de Catalunya.

Així, d’acord amb aquest conveni, les companyies subministradores d’energia elèctrica i de gas es corresponsabilitzaran de les despeses derivades de l’abordatge, prevenció i intervenció en la pobresa energètica.

Es crearà un Fons d’Atenció Solidària finançat com a mínim en un 50% per les companyies subministradores i com a màxim en un 50% per la Generalitat.

A futur s’acordarà un conveni interadministratiu que establirà repartir la part corresponent a les administracions en un 75% la Generalitat i un 25% les administracions locals. El motiu que es faci aquest repartiment és la necessitat de participació dels serveis socials dels ens locals per tenir uns sistema de coresponsabilitat en el control de la despesa que permeti arribar a totes les famílies que ho necessitin i evitar, al mateix temps, un creixement injustificat de la despesa.

La Generalitat també constituirà un òrgan gestor d’aquest fons, que serà també l’encarregat de la comunicació amb les empreses subministradores, per tal que pugui determinar, coordinar i gestionar els ajuts per a les persones acreditades com a vulnerables o en risc d’exclusió residencial.

Per tal que s’apliqui el principi de precaució establert per la Llei 24/2015, el conveni recull que quan l’empresa subministradora hagi de fer un tall de subministrament ha de sol·licitar prèviament un informe als serveis socials municipals per a determinar si la persona o la unitat familiar es troba en situació de risc d’exclusió residencial. En aquest cas, s’ha de garantir el subministrament i s’han d’aplicar els ajuts necessaris establerts per la llei i per aquest conveni per tal de no generar un deute a la persona o família.

L’abast del conveni és complementari a qualsevol altre ajut, descompte o subvenció que les famílies puguin rebre per part d’altres administracions públiques o entitats privades, especialment els previstos en la normativa reguladora del bo social.

Segons el document, la companyia subministradora també es compromet a garantir el dret d’accés d’urgència al subministrament bàsic d’electricitat o gas mitjançant la instal·lació d’un comptador temporal a les famílies vulnerables que disposin del certificat d’empadronament vigent i d’un informe dels serveis socials municipals. Aquest contracte tindrà caràcter temporal i extraordinari, i estarà fonamentat en l’existència de motius d’urgència social, en la garantia de la seguretat a l’habitatge, i en la protecció de la salut de les persones que hi viuen.

El contracte es mantindrà per la companyia subministradora mentre la persona sol·licitant de la instal·lació provisional mantingui el seu domicili a l’habitatge i es trobi en situació de risc d’exclusió residencial.

El conveni regula altres compromisos de les empreses subministradores, com per exemple:

 

La lluita contra la pobresa energètica a Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ha tingut un rol central en la negociació amb Endesa. L’empresa ha acceptat assumir el 70% del deute acumulat per les famílies, un percentatge molt superior a la seva proposta inicial. L’impuls d’aquest acord per part de l’Ajuntament forma part del compromís municipal amb la lluita contra la pobresa energètica. Amb l’objectiu de garantir l’aplicació de la Llei 24/2015 i protegir els drets energètics de les veïnes i veïns de Barcelona, l’Ajuntament va crear l’any 2016 els Punts d’Assessorament Energètic (PAEs). Des de llavors, s’ha atès a més de 90.000 famílies i s’han aturat 65.000 talls de subministraments bàsics a la ciutat. Gràcies a l’acord signat avui, 7.300 famílies quedaran alliberades del deute que tenien, un deute que en total superava els 6 milions d’euros.

La Llei 24/2015 és fruït d’una iniciativa legislativa popular aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya el 2015 i és de les més avançades del món quant a la lluita contra la pobresa energètica. Segons la llei, qualsevol tall a una llar amb persones vulnerables d’acord amb l’informe d’exclusió residencial és un tall indegut sancionable.Compartiu aquest contingut

Paraules clau
pobresa energética/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina