L’Ajuntament posa en marxa una nova eina per millorar la detecció de víctimes de tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual : Servei de Premsa

L’Ajuntament posa en marxa una nova eina per millorar la detecció de víctimes de tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual

27/04/2021

La nova eina permet millorar el coneixement dels i les professionals de diferents àmbits per millorar la detecció d’aquests casos i facilitar l’accés directe de les víctimes al dispositiu d’atenció i protecció que ofereix la ciutat

A través d’un formulari amb 31 indicadors i 122 elements de mesura, es podrà avaluar el risc que té la persona de ser víctima de TEH-FES, alhora que identificar si també existeix risc per a la seva integritat física i mental

L’eina ha estat elaborada a partir d’un procés participatiu i de consens entre tots els agents implicats en la detecció de VTEH i s’ha presentat a la Taula Interinstitucional contra el Tràfic d’Éssers Humans

L’Ajuntament de Barcelona ha presentat avui a la Taula Interinstitucional contra el Tràfic d’Éssers Humans una nova eina per facilitar la detecció de potencials víctimes de tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual (VTEH-FES). Aquesta eina complementa als altres instruments d’identificació de VTEH i s’ha elaborat a partir d’un procés participatiu i de consens entre tots els actors implicats en la detecció de VTEH.

La nova eina pretén millorar la capacitació dels agents implicats en la detecció de potencials víctimes en situació de TEH-FES amb l’objectiu de contribuir a registrar de manera estructurada tota la informació que els professionals vagin recavant sobre la situació de la possible víctima de tràfic d’éssers humans, independentment del sector d’activitat professional –comunitari, social, salut, policial, fiscal, judicial, o altres-, i del tipus d’interacció que l’actor mantingui amb la persona.

Les víctimes del tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual acostumen a ser dones, majors o menors d’edat, que han estat captades, transportades, traslladades, acollides, rebudes o allotjades utilitzant violència, intimidació o engany, o abusant d’una situació de superioritat o de necessitat o de vulnerabilitat. En aquest sentit, el circuit de Barcelona contra el TEH-FES estableix que les dones poden ser considerades víctimes independentment del seu desig de desvincular-se de la xarxa d’explotació, de ser identificades formalment com a víctimes, d’haver interposat una denúncia penal o de col·laborar amb la investigació policial o judicial. Aquesta finalitat d’explotació és la més predominat en els casos de VTEH que es detecten a la ciutat, d’aquí la necessitat d’ampliar i millorar la detecció de les persones que la pateixen.

L’eina està estructurada a partir d’un formulari que es divideix en 6 categories: viatge i deute, control sobre la pròpia vida, salut, habitatge i mobilitat, relacions familiars i socials, i relacions amb professionals i coneixement de la xarxa de serveis. Cadascuna d’aquestes categories té un conjunt d’indicadors, que sumen un total de 31, i cada indicador disposa d’uns elements de mesura, entesos com els tangibles que poden indicar que la persona presenta una situació de risc. El professional ha de revisar els elements de mesura de cada indicador i seleccionar els que estiguin presents en el cas.

A més, també conté uns camps inicials referits a la situació de la persona que, tot i que no són d’obligatori compliment, contribueixen a la visió global del cas. Entre els camps destacats trobem el gènere, l’edat, si té fills a càrrec seu, la residència habitual, el temps d’estada a Espanya o el lloc on exerceix la prostitució forçada, entre d’altres.

A partir de la interacció amb la persona i la informació recollida a l’eina, el o la professional ha de determinar el risc que té la persona de ser víctima de TEH-FES, alhora que identifica si també existeix risc per a la integritat física i mental en el moment de fer la valoració. Segons la situació i la demanda d’ajut que faci la persona, se li facilitarà el seu accés directe a tot el dispositiu d’atenció i protecció que se’ls ofereix a la ciutat.

 

Procés d’elaboració participatiu

El punt de partida d’aquesta eina han estat els 22 indicadors de detecció que feien servir al Servei d’Atenció Socioeducativa de l’Ajuntament de Barcelona. L’any 2016 es van realitzar entrevistes a professionals del sector per conèixer les lògiques de detecció que empraven; fruit d’aquesta informació recollida i contrastada amb la literatura, es va establir una proposta de 32 indicadors agrupats en 6 categories. Aquesta classificació va ser revisada per dos grups de treball de la Taula Interinstitucional contra el Tràfic d’Éssers Humans.

Durant el 2018, el personal de la Unitat Contra el Tràfic d’Éssers Humans (UTEH) va incorporar a l’eina les necessitats i situacions d’alta vulnerabilitat que permeten fer la valoració del risc; i també ha identificat quina de la informació introduïda actua com a elements de priorització dels casos.

Per últim, l’any 2019, es va dur a terme el pilotatge i la comprovació de la idoneïtat de l’eina de valoració del risc en la detecció de víctimes de TEH-FES on hi van participar 10 entitats del sector. El resultat del pilotatge va permetre afegir i eliminar alguns indicadors i elements de mesura, a més d’identificar quins elements eren determinants de TEH-FES i de risc actual per a la integritat física i mental.

 

La Taula Interinstitucional contra el Tràfic d’Éssers Humans

La Taula Interinstitucional contra el Tràfic d’Éssers Humans es va crear el 2015 amb l’objectiu de millorar l’efectivitat de l’abordatge del tràfic d’éssers humans i promoure i agilitzar una coordinació interinstitucional més intensa i efectiva entre els diversos actors socials i policials implicats en la lluita contra el TEH, per tal de reforçar la cooperació, unificar metodologies d’intervenció i planificar actuacions de futur posant el focus en l’atenció i protecció de les VTEH.

Avui també s’ha definit el Pla de treball de la Taula per als propers dos anys, on s’han destacat com a reptes de futur el pla de difusió i formació de la nova eina de detecció de VTEH-FES, l’avaluació de la mateixa eina i el seu traspàs en format digital per a l’aplicació de tots els agents i, per últim, la reactivació de la subcomissió d’infància, on es reforçarà l’exploració de la situació dels i les menors víctimes de TEH.

La Taula està formada, per part de l’Ajuntament de Barcelona, per la regidoria de Feminismes i LGTBI (incloent-hi els serveis UTEH i l’Agència ABITS), per la tinència de Seguretat i Prevenció i  per representants de la Guàrdia Urbana de Barcelona. També participen els membres dels cossos policials i professionals d’entitats i serveis que atenen les dones, com per exemple els Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional, l’Institut Català de les Dones, el Departament de Salut, Metges del Món, Creu Roja o SICAR.CAT, entre d’altres.Compartiu aquest contingut