L’operador metropolità d’habitatge de lloguer assequible (Habitatge Metròpolis Barcelona, HMB) anuncia l’empresa Cevasa-Neinor com la millor classificada en el procés obert de selecció d’un soci privat : Servei de Premsa

L’operador metropolità d’habitatge de lloguer assequible (Habitatge Metròpolis Barcelona, HMB) anuncia l’empresa Cevasa-Neinor com la millor classificada en el procés obert de selecció d’un soci privat

27/05/2021

Continua el procés de selecció de l’empresa que assumirà el 50 % de la societat, que completen a parts iguals l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Es tracta d’una experiència pionera a tot l’Estat pel que fa a la col·laboració publicoprivada per a la producció d’habitatge assequible de lloguer

HMB haurà de construir en els pròxims anys almenys 4.500 habitatges protegits de lloguer assequible per sota del preu de mercat, la meitat a Barcelona ciutat i l’altra meitat a la resta de municipis de l’àrea metropolitana

A partir d’ara, la unió de les empreses Cevasa i Neinor tindrà 30 dies per aportar tota la documentació prevista als plecs

El procés per seleccionar el soci privat de l’operador metropolità d’habitatge de lloguer assequible Habitatge Metròpolis Barcelona, SA (HMB) està arribant a la fase final. El Consell d’Administració de la societat, format a parts iguals per l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), ha aprovat la classificació de les ofertes definitives proposada per la mesa de contractació, amb la unió de les empreses Cevasa i Neinor al capdavant, per determinar el futur soci privat que aportarà el 50 % del capital d’HMB, de manera que l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB n’aportaran, cadascun, el 25 %. A partir d’ara, s’obre un termini d’un mes perquè el licitador més ben classificat presenti la documentació necessària per poder formalitzar l’adjudicació, que culminarà amb l’ampliació de capital de la societat, la qual quedarà definitivament constituïda com a empresa mixta.

Amb la resolució del procés, es fa un gran pas endavant per incrementar de manera substancial els recursos destinats a la producció d’habitatge de lloguer assequible, amb l’objectiu específic de construir-ne almenys 4.500 durant els pròxims anys, 2.250 a la ciutat de Barcelona i 2.250 a la resta de municipis que formen l’àrea metropolitana. Per aconseguir-ho, entre els tres socis aportaran un capital social de més de 103 milions d’euros.

Habitatge Metròpolis Barcelona representa un nou model de col·laboració publicoprivada, en el qual el soci privat treballarà en un context de lucre inferior al de mercat i comparteix guanys en peu d’igualtat amb els socis públics. Així, es reforça l’estratègia de fer front a la falta d’habitatge protegit de lloguer assequible,

després de dècades de polítiques d’habitatge que, d’una banda, han afavorit l’especulació immobiliària i, de l’altra, han concentrat els esforços de construcció d’habitatge protegit cap a  la venda, amb la consegüent desprotecció i privatització. El model de col·laboració publicoprivada que representa HMB persegueix implicar el sector immobiliari privat en inversions d’impacte social que satisfacin objectius d’interès públic i compleixin la funció social de l’habitatge. És a dir, una cooperació públic-privada institucional (no merament contractual o concesional) simbiòtica i sinèrgica.

El calendari per al desplegament del projecte d’aquesta societat, dividit en quatre etapes, preveu el desenvolupament de projectes d’habitatge, en una primera fase, en terrenys de:

La suma total d’aquest primer paquet d’habitatges és de 640, i es preveu que hi puguin accedir al voltant de 1.600 persones. D’altra banda, el procés de construcció generarà aproximadament més de 1.000 llocs de feina, segons dades del mateix sector.

En la construcció d’aquests habitatges, l’operador haurà de garantir la qualitat ambiental i la sostenibilitat dels projectes, amb criteris d’estalvi energètic, així com l’impuls de la innovació i de processos de producció industrials. Els projectes hauran de fomentar la qualitat arquitectònica, l’accessibilitat universal i la flexibilitat dels usos en l’habitatge, així com garantir espais comunitaris i exteriors de qualitat.

Respecte a les persones que acabaran vivint en els habitatges d’HMB, els pisos s’adjudicaran d’acord amb els mecanismes habituals de les dues administracions públiques. Aquestes persones pagaran el preu de lloguer d’HPO vigent en cada moment, que actualment és, com a màxim, de 8,95 euros el metre quadrat. En cas de persones amb dificultats per pagar el lloguer per motius socioeconòmics, les administracions podran subvencionar les quotes.

 

Model publicoprivat al 50 % i un conseller independent de consens

A partir de la resolució del Consell d’Administració d’HMB, s’obre un termini de 30 dies perquè Cevasa-Neinor aporti tota la documentació necessària establerta al plec de la licitació per dur a terme l’adjudicació definitiva i culminar el procés d’entrada del soci privat al capital de la societat.

Si Cevasa-Neinor no presenta adequadament la documentació requerida en el termini atorgat, s’entendrà que retira la seva oferta i es procedirà a requerir la documentació al següent licitador, segons l’ordre de classificació aprovat per l’òrgan de contractació.

La governança de la societat es farà a través d’un consell d’administració de nou membres, quatre elegits per les administracions públiques (dos per l’Ajuntament i dos per l’AMB), i quatre més pel soci privat. Una de les primeres accions que hauran de dur a terme serà escollir de comú acord un novè conseller independent, que ajudi a resoldre possibles discrepàncies en els processos d’adopció de decisions tècniques i econòmiques en la gestió ordinària de la societat.

La classificació de les empreses ha estat la següent:

I aquesta ha estat l’oferta més ben classificada:Compartiu aquest contingut