El nou Pla per la Justícia de Gènere aposta per una Barcelona més feminista i participativa : Servei de Premsa

El nou Pla per la Justícia de Gènere aposta per una Barcelona més feminista i participativa

20/09/2021

El nou Pla per la Justícia de Gènere 2021-2025 se centra en lluitar contra les desigualtats de gènere des de la perspectiva interseccional, la territorialització i la proximitat; sempre garantint la incorporació del gènere en totes les polítiques municipals

El pla s’ha elaborat a partir d’un procés participatiu ampli, tant amb la ciutadania com amb les entitats de defensa dels drets de les dones, perfils polítics i tècnics de tot el consistori i de tots els districtes de la ciutat

Un Centre de Noves Masculinitats per promoure referents positius de masculinitat, la recuperació de la memòria històrica de les dones de la ciutat, el desplegament d’equipaments municipals amb perspectiva de gènere o un pacte municipal per les tasques de cura són algunes de les noves propostes del nou pla

A més, s’incorporaran noves clàusules d’igualtat en la contractació pública municipal, es garantirà el finançament de l’equitat de gènere en totes les àrees i es desplegaran unitats de transversalitat de gènere als 10 districtes de la ciutat

L’Ajuntament de Barcelona presenta el nou Pla per la Justícia de Gènere 2021-2025 el qual ha de consolidar el canvi institucional endegat en l’anterior pla, partint dels seus assoliments i aprenentatges i continuant amb la voluntat d’esdevenir l’instrument municipal per a l’eliminació de les desigualtats de gènere a la ciutat.

Barcelona vol ser una ciutat encara més feminista i, per això, aquest nou pla vol recollir i respondre els principals reptes de la igualtat de gènere a la ciutat, donant veu a la ciutadania i a les entitats feministes que treballen per la igualtat. L’estratègia vertebradora se centra a assolir la transversalitat de gènere, incorporant la perspectiva de gènere en el conjunt de les polítiques i pràctiques municipals amb l’objectiu de promoure i assolir una ciutat justa i equitativa sense desigualtats de gènere en cap àmbit.

Aquest nou pla, impulsat des de la regidoria de Feminismes i LGTBI i la Direcció de Gènere i Polítiques del Temps de la Gerència Municipal, es defineix en un context caracteritzat pels efectes de la pandèmia provocada per la Covid-19, amb un impacte encara pendent de quantificar pel que fa a la desigualtat entre homes i dones. Per aquest motiu, el pla aborda aquest impacte en tots els seus àmbits, des de la flexibilitat i la voluntat d’adaptació a la realitat que es pugui anar configurant; però també posant l’atenció en els valors i principis d’actuació contra totes les formes de discriminació, sempre amb la voluntat d’esdevenir una millora no només per a les dones, sinó per a tot el conjunt de la ciutadania.

El nou pla inclou dos reptes essencials en relació amb l’actual context: la territorialització i la interseccionalitat. El primer persegueix l’objectiu d’arribar a tots els barris de la ciutat, ja que la proximitat garanteix que les polítiques municipals per l’equitat de gènere ofereixin una resposta més adaptada a les necessitats ciutadanes, contribuint a reduir les desigualtats socials i de gènere. Pel que fa a la perspectiva interseccional, és important entendre i tenir en compte les discriminacions i formes de desigualtat de gènere en tota la diversitat de la seva ciutadania. Es tracta d’incloure una mirada holística per comprendre, abordar i combatre les desigualtats generades en determinats col·lectius i persones arran de l’encreuament de diversos eixos com l’edat, l’origen, la classe social o la diversitat funcional.

L’elaboració del nou Pla per la Justícia de Gènere s’ha dut a terme a través d’un extens procés participatiu on han intervingut 64 òrgans de diferents àrees municipals, incloent-hi tots els districtes de la ciutat, i gairebé 300 persones procedents de col·lectius feministes, entitats de defensa dels drets de les dones i ciutadanes a títol individual. En aquesta línia s’integra un dels principis rectors del nou pla que consisteix en fomentar i promoure la participació i coproducció de les dones, imprescindibles per l’avenç, la revitalització i l’aprofundiment democràtics. En el disseny d’aquest pla, la participació de les dones n’ha millorat la detecció de necessitats i la definició de les mesures per combatre les desigualtats de gènere.

Com l’anterior pla, el nou document s’estructura en quatre eixos estratègics, cadascun amb els seus àmbits i objectius corresponents. Actualment el programa d’execució 2021-2023 compta ja amb més de 360 propostes d’actuació.

 

Eix 1. Canvi Institucional

Es tracta d’un eix de treball centrat en el funcionament intern del consistori per impulsar un bon govern en termes d’equitat de gènere. S’orienta a consolidar el canvi organitzatiu endegat en l’anterior Pla per la Justícia de Gènere per tal de garantir la incorporació de la perspectiva de gènere en el funcionament, les pràctiques, els instruments de gestió pública i la cultura de la institució.

Inclou fins a 13 àmbits d’actuació amb diferents objectius com la superació de la ‘bretxa de coneixement de gènere’ en la recollida i tractament de dades internes i externes; la incorporació  de la perspectiva de gènere en plans, programes i normatives municipals; garantir la paritat de gènere en la presa de decisions del consistori; continuar amb l’avaluació de l’impacte de gènere del  pressupost municipal i avançar en l’aplicació de clàusules de gènere en els contractes municipals, entre d’altres.

 

Eix 2. Economia per a la Vida i Organització del Temps

Aquest eix s’orienta a assolir un model econòmic més just i més sostenible, perseguint la promoció d’una economia al servei de les persones que garanteixi les condicions econòmiques i materials de vida de les dones i reconegui tots els treballs necessaris per a la subsistència, la reproducció i el benestar de les persones, així com la seva assumpció corresponsable. Per tant, també vol abordar la feminització de la pobresa i la precarietat i les noves expressions de la mateixa que puguin sorgir arran de la crisi socioeconòmica derivada de la Covid-19 posant l’accent en la lluita contra la bretxa digital de gènere i l’accés de les dones a les indústries TIC. Per últim, aquest eix també se centra en la promoció d’una organització dels usos dels temps més saludable, igualitària i eficient, mitjançant estratègies que impactin en la millora de la vida quotidiana de la ciutadania i disminueixin les desigualtats socials i de gènere.

Definit en 5 àmbits d’actuació s’orienta, entre d’altres, a lluitar contra l’impacte de la pandèmia en l’ocupació femenina a la ciutat recolzant l’emprenedoria femenina i impulsant l’economia social i solidària; a augmentar l’índex d’empoderament digital de les dones, treballant per l’equitat de gènere a les indústries TIC i lluitant contra la bretxa digital de gènere amb una perspectiva interseccional; a incrementar el reconeixement social i institucional sobre la importància de les cures tot augmentat tant la corresponsabilitat dels homes com de l’administració pública; i a assolir els objectius de l’Estratègia municipal Contra la Feminització de la Pobresa i la Precarietat per millorar les condicions econòmiques, socials i laborals de les ocupacions més feminitzades i precaritzades.

 

Eix 3. Ciutat de Drets

L’eix Ciutat de Drets reivindica la ciutat com un espai de defensa i garantia dels drets humans i dels drets de les dones. Per això, s’orienta a abordar les polítiques que incideixen sobre els aspectes econòmics, socials i culturals en què es produeixen les desigualtats de gènere.

Aquest eix també s’estructura en 13 àmbits on destaquen l’aposta municipal per treballar les masculinitats més enllà de les violències, implicant als homes en el treball per la igualtat de gènere; la promoció de polítiques públiques per visibilitzar la diversitat sexual i de gènere tot realitzant accions per prevenir la LGTBI-fòbia; el foment d’una atenció sanitària sense biaixos de gènere; la incorporació de la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere als diferents espais educatius de la ciutat donat un pes especial al treball per la transformació dels  models de masculinitats o la recuperació de la memòria històrica de les dones i la promoció d’una cultura feminista.

 

Eix 4. Barris Propers i Sostenibles

L’últim eix del pla se centra en fomentar, des d’una perspectiva feminista i interseccional, uns barris i espais urbans que posin la vida quotidiana al centre, la facin més confortable i siguin més justos, igualitaris, segurs i sostenibles.

El pla aborda aquest eix a partir de 5 àmbits que treballen per tenir en compte l’impacte que genera la crisi climàtica sobre les dones de la ciutat i  definir actuacions per donar-hi resposta; per oferir un entorn urbà acord a les necessitats de la vida quotidiana amb mirada feminista; per garantir una mobilitat sostenible, segura i equitativa on els desplaçaments es puguin realitzar amb autonomia, és a dir, per generar barris propers amb entorns de convivència, proximitat i participació.Compartiu aquest contingut