Barcelona crea un servei tècnic per afavorir la diversitat cultural dins de l’Ajuntament : Servei de Premsa

Barcelona crea un servei tècnic per afavorir la diversitat cultural dins de l’Ajuntament

13/06/2022Temps estimat de lectura: 6 minuts

La mesura respon a un dels objectius del Pla Barcelona Interculturalitat 2021-2030 que és reflectir en la plantilla municipal la diversitat que té la ciutat

Quan es compleix el primer any de l’aprovació de la Mesura de Govern d’interculturalitat, el Govern municipal ha executat el 65% de les actuacions previstes per aquest mandat

L’Ajuntament de Barcelona ha creat un servei tècnic específic i de caràcter intern  per promoure la diversitat cultural i lingüística del personal que treballa a l’Ajuntament. Es tracta d’una mesura inspirada en iniciatives a nivell europeu com el Pla de diversificació dels recursos humans de la ciutat de Gant (Bèlgica) o la campanya “Berlin et necessita” que va impulsar aquesta ciutat alemanya, i respon a un dels objectius del Pla Barcelona Interculturalitat 2021-2030, que és aconseguir reflectir en la plantilla municipal la diversitat cultural i d’origen que té la ciutat de Barcelona. Aquest nou servei treballa de forma específica en la transformació i la millora d’aspectes de funcionament intern de l’Ajuntament, per reduir la gran bretxa existent en l’actualitat i que posa de manifest aquesta dada: segons les estadístiques de 2021, el 29% de barcelonins i barcelonines són nascudes en algun país estranger. En canvi, dins de la plantilla municipal, les persones nascudes en algun país estranger només representen l’1,26% dels prop de 17.200 treballadors i treballadores de l’àmbit municipal.

Aquest és un dels indicadors bàsics de representativitat de qualsevol administració local: determinar fins a quin punt el conjunt de persones que treballen per l’administració local reflecteix la composició i diversitat del municipi. La bretxa a Barcelona en aquest sentit és de 27,7 punts negatius.

Aquest nou servei tècnic és una de les iniciatives de l’Ajuntament de Barcelona per revertir aquesta situació, i persegueix l’objectiu d’aconseguir que en el conjunt de l’Ajuntament de Barcelona, entès en el sentit més ampli possible (per tant, incloent-hi les empreses públiques municipals, els organismes autònoms, les societats municipals, així com les empreses adjudicatàries que presten serveis per l’Ajuntament), s’incorporin treballadors i treballadores nascuts en altres països (o d’origen cultural o lingüístic divers) o amb coneixements acreditats de cultures i llengües diverses.

Per tant, aquesta és una iniciativa municipal que ofereix principalment un servei de caire intern, és a dir, de cara al propi ajuntament i a les empreses, societats, instituts i altres organismes municipals o que treballen en la funció i els serveis públics. Això no obstant, algunes de les tasques que té encomanades aquest servei podran adreçar-se a la societat o a la ciutadania, per exemple, per promoure i donar a conèixer convocatòries públiques d’accés a l’Ajuntament, per assessorar empreses que concursen en licitacions públiques, etc.

El nou servei està format per un equip de tres persones i el pressupost de la posada en marxa és de 228.000€.

 

Funcions i tasques del nou servei d’interculturalitat

Així doncs les funcions que desenvolupa el servei d’interculturalitat creat són sis:

 

  1. Afavorir la diversitat de candidats i candidates a les convocatòries i ofertes públiques d’ocupació municipals, d’empreses, d’organismes autònoms i d’incorporació de personal

 

  1. Fer el seguiment de la condició especial d’execució per afavorir la diversitat en les empreses adjudicatàries municipals.
  1. Afavorir el multilingüisme entre les persones treballadores municipals.

 

  1. Augmentar les pràctiques a l’Ajuntament d’alumnes d’origen cultural divers.

 

  1. Impulsar la nova figura de tècnic auxiliar en diversitat.

 

  1. Afavorir la contractació diversa de personal laboral allà a on sigui possible.

 

Pel que fa a les tasques concretes, el nou servei s’encarrega d’elaborar l’informe anual sobre evolució de la diversitat; l’informe de seguiment de l’indicador de diversitat de la plantilla municipal; també farà el seguiment de la introducció de mèrits que valorin llengües i coneixements culturals diversos, entre altres.

 

En el primer any de la mesura de govern d’interculturalitat, s’ha  executat el 65% de les actuacions previstes per aquest mandat

L’Ajuntament de Barcelona fa un balanç positiu del desplegament de la Mesura de Govern “Avançar cap a la interculturalitat. Instruments i mecanismes de governança” ara que fa un any que es va aprovar.

Aquesta mesura, que inclou el Pla Barcelona Interculturalitat 2021-2023 i dins del pla un total de 106 actuacions concretes, ha desplegat ja el 65% de les iniciatives que preveia executar durant aquest mandat, té un 22% dels projectes en execució i pendents de començar a implantar un 9,1% de les accions previstes fins a 2023.

Entre les actuacions previstes per aquesta mesura, una de les més destacades va ser justament l’aprovació ara fa també un any, del Pla Barcelona Interculturalitat 2021-2030, amb un horitzó de 10 anys i en substitució de l’anterior pla que també va tenir una vigència d’una dècada. A través d’aquest pla es despleguen moltes de les actuacions previstes a la mesura de govern i que permeten generar els mecanismes per poder avaluar i fer el seguiment de la implantació tant de la mesura com del propi pla. Per exemple, el sistema d’indicadors per poder recollir informació més detallada que permeti mesurar la interculturalitat a Barcelona, un sistema inexistent fins al moment i que en l’actualitat ja està dissenyat i en funcionament, i que compta amb 33 indicadors a través dels quals es pot fer el seguiment i es podrà veure l’evolució de la ciutat i de la societat barcelonina en termes d’interculturalitat.

En el camp de la transversalitat interna i l’impuls de polítiques amb perspectiva intercultural, l’Ajuntament també ha començat a implantar mesures i fer les primeres passes: fent créixer els equips del Departament d’Interculturalitat i Pluralisme Religiós, i els de l’Oficina d’Afers Religiosos, per exemple. També s’ha creat la Comissió Interdepartamental per la Interculturalitat, una eina indispensable per coordinar les àrees municipals i aconseguir així una visió transversal de la interculturalitat en tota l’organització.

Altres exemples d’accions que s’han dut a  terme en aquest primer any de vigència de la mesura de govern i del Pla Barcelona Interculturalitat són les iniciatives per fomentar la diversitat cultural i d’origen de la plantilla municipal per revertir la brexta intercultural existent. La incorporació de criteris de diversitat en les proves per accedir a la Guàrdia Urbana, en les borses de treball de l’Ajuntament, són alguns exemples. També la instrucció municipal que incorpora clàusules de contractació diversa en determinats serveis, o la creació del nou servei d’interculturalitat.

La millora de les competències interculturals del personal que ja treballa a l’Ajuntament també ha estat un dels camps en els quals s’ha posat fil a l’agulla: ja s’han començat a fer formacions amb perspectiva intercultural per a tota la plantilla i cursos específics per a col·lectius concrets com directores de les escoles bressol municipals, professionals de l’IMSS, o de les biblioteques.

Paraules clau

Pla Barcelona Interculturalitat 2021-2030/