Eixos prioritaris dels pressupostos 2021

Fer front a l'emergència social

Fer front a l'emergència social

Reactivar i reorientar l'economia

Reactivar i reorientar l'economia

Adaptar la ciutat als nous reptes

Adaptar la ciutat als nous reptes

El pressupost 2021

Taula d’ingressos i despeses per capítols

Gràfic de blocs d’ingressos i despeses per capítols

Despeses corrents

Despeses corrents

Gràfics de blocs de despeses corrents

Despeses corrents per programes

Despeses de capital (inversions)

Despeses de capital (inversions) per tipologies

Resultats del pressupost

Compte de resultats pressupostaris

Resultats pressupostaris i financers