Recerca, Coneixement i Documentació

Enquesta de Victimització de Barcelona

L’Enquesta de Victimització de Barcelona és un estudi que recull de manera periòdica informació sobre la seguretat a la ciutat. Es realitza anualment des de l’any 1984, donant lloc a una de les sèries analítiques més àmplies sobre l’estat de la seguretat urbana a nivell local. Té com a finalitat principal subministrar dades sobre l’estat de la seguretat a Barcelona per tal d’orientar adequadament la gestió municipal de la seguretat i la convivència.
L’EVB se centra en dos grans àmbits; d'una banda, la dimensió objectiva de la seguretat, recollint els principals fenòmens delictius que afecten la població barcelonina i aportant informació tant de les característiques dels fets delinqüencials com de les seves víctimes; de l'altra banda, la dimensió subjectiva, recollint les opinions de la ciutadania sobre aspectes bàsics com el grau de seguretat percebut en els entorns quotidians o l’eficàcia de l’acció policial.