Grups de treball

Grup de seguretat comerç i turisme

El Consell de Seguretat Urbana de Barcelona, en la seva sessió del 22 de novembre de 2011, va acordar constituir el grup de treball de seguretat del comerç i el turisme, amb l’objectiu de treballar, d’una manera participativa i coordinada amb els diferents operadors implicats, públics i privats, propostes per millorar la protecció i seguretat dels ciutadans ocasionals.

Grup de comunitats educatives

El Consell de Seguretat Urbana de Barcelona (CSUB), en la seva sessió del 22 de novembre del 2011, va acordar constituir el grup de treball de seguretat als centres educatius sota la premissa que són espais privilegiats de construcció de ciutadania, tanmateix garantir la seva protecció i seguretat és un dels objectius de la política de seguretat pública a Barcelona.

La creació del grup de treball ha permès compartir allò que estem fent diferents operadors i reflexionar conjuntament al voltant de temes com la convivència als centres, la millora en relació a la seguretat, tant des d'una perspectiva física, com la dels membres de la comunitat educativa; també d’aquelles línies d’intervenció que en el marc de la cultura de prevenció del risc poden millorar les actituds dels i les alumnes dels centres, dels seus professionals i del conjunt de la comunitat educativa.

Document de propostes i recomanacions (PDF)