Mediació

L’Ajuntament ha incorporat la mediació com a estratègia d’intervenció per a la resolució de conflictes. L’objectiu és atendre situacions de conflicte des del diàleg entre les parts i retornar el protagonisme als ciutadans i el compromís de les parts en la construcció de convivència.

La mediació s’ha incorporat com estratègia d’intervenció per diferents serveis municipals com a resposta a  la demanda d’intervenció de l’Administració en la resolució de conflictes.

Sota les principis de:

 • Respecte per l’altra part i per les normes de la mediació
 • Imparcialitat i neutralitat de la persona mediadora
 • La confidencialitat i bona fe de les parts

Objectius del procés de mediació

 • que ajudi a restablir el contacte, el diàleg i el respecte entre les parts: implicació i responsabilitat
 • que millori la capacitats de les persones que hi participen per afrontar els seus conflictes amb els altres de manera raonada: creixement personal i prevenció
 • Valorar el potencial de la ciutadania en la millora de la convivència

Què és la mediació

Un espai de trobada per establir o restaurar el diàleg entre persones en conflicte.

Tutelat per una persona mediadora que propicia aquest diàleg amb l’objectiu d’assolir un acord satisfactori per ambdues.

Voluntarietat i llibertat en la participació en el procés.

Objectiu comú: la presa d’acords en comú (no contravenint normatives vigents) per restablir paràmetres de convivència satisfactoris per a les parts.

Serveis de l'Ajuntament

Hi ha diferents serveis de l’ajuntament que treballa amb aquestes premisses, en aquests paràmetres de diàleg i coresponsabilització:

 • Servei de Mediació Intercultural, atén situacions en que la identitat cultural sigui element (causa o efecte) del conflicte.
 • Serveis de mediació i resolució alternativa de conflictes de l’Oficina per la no Discriminació (OND) i de l’Oficina d’Afers Religiosos (OAR), tracta situacions de vulneració o discriminació per raons de gènere, opció religiosa, origen  o altres drets particulars o col·lectius.
 • Servei de Gestió de Conflictes d’Àmbit Social a l’Espai Urbà (SGC), intervé en situacions on el conflicte es derivi de l’ús de l’espai públic.
 • Recurs de Mediació, a disposició dels tècnics municipals per atendre situacions de convivència veïnal.
 • Programa de suport a les comunitats de veïns, atén situacions de conflicte a la comunitat de veïns a causa de manca o mala ordenació o gestió de la comunitat de veïns.
 • Programa de mediació arrendatari/arrendador, atén situacions de conflicte entre els propietaris i llogaters referents a les rendes de lloguer, l’ús de l’habitatge o bé, situacions en què els arrendataris se senten perjudicats greument en el seu dret d’ús pacífic del seu habitatge per actuacions o omissions realitzades per l’arrendador.
 • Servei d’Orientació Jurídica i Mediadora (SOJM), que es presta presencialment al C/ Ferran 32 amb cita prèvia i també telefònicament, podrà atendre les persones que vulguin participar en un procés de mediació en l’àmbit del dret privat orientant-los al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.