Mesures alternatives a la sanció

Mesures educatives i prestacions en benefici de la comunitat en substitució de les sancions econòmiques per infraccions de les ordenances municipals o compliment d'una sentencia judicial

Són el conjunt de programes educatius, activitats o serveis d’utilitat pública i interès social, no remunerats, que du a terme una persona que ha comès una infracció de les ordenances municipals en substitució de la sanció econòmica o en compliment d’una mesura judicial.

L’oportunitat d’aquest tipus de mesures és la prestació d’un servei o seguiment d’un pla de treball l’objectiu del qual és donar una oportunitat a la persona infractora de

  • Complir amb la sanció de manera alternativa,
  • Aportant un valor afegit al servei al que se la vincula,
  • Posant èmfasi en la responsabilització social individual
  • I fent partícip a la comunitat de la recuperació social de la persona sancionada.

Parlem de mesures alternatives a la sanció (MAS) quan ens referim a la substitució de les sancions econòmiques per incompliment de les ordenances municipals de l’Ajuntament de Barcelona.

Parlem de mesures penals alternatives quan ens referim a sentències judicials que comporten penes diferents a la reclusió, en aquest cas als treballs en benefici de la comunitat (TBC) i les prestacions en benefici de la comunitat (PBC), quan ens referim a persones menors d’edat.