Pla de prevenció i seguretat ciutadana 2016-2019

Les dades mostren una estabilització dels índexs de victimització i una millora del sentiment de seguretat a la ciutat i al barri que es contraposa amb una creixent preocupació pels conflictes de convivència.

El Pla de prevenció i de seguretat de Barcelona 2016-2019 ha de donar resposta a aquestes realitats tot establint els objectius i les línies d’actuació adreçades a la cohesió social i territorial a la ciutat.

El Pla consistirà, sobretot, a dissenyar una estratègia comuna orientada a prevenir i abordar aquelles situacions que generen problemes de convivència i d’inseguretat a la nostra ciutat.

EIX 1 - Governança

Desenvolupar una construcció col·lectiva de la seguretat. viure en barris socialment inclusius i segurs

Vector 1. Potenciar mecanismes i reglaments dels òrgans de participació en l’àmbit de la seguretat per tal d’incloure sectors de l’administració i col·lectius socials que fins ara no hi participaven.

A quina necessitat concreta respon aquest vector?

L’any 1984, l’Ajuntament de Barcelona va impulsar la creació del Consell de Seguretat Urbana de Barcelona com a òrgan de participació i anàlisi de la seguretat a la ciutat. També als districtes hi ha òrgans on es posen en comú informacions i es comparteix amb representants de la ciutadania l’evolució i resultats de les polítiques de seguretat.

La Llei 4/2003, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya va prescriure la creació de la Junta local de Seguretat “com a òrgan col·legiat de col·laboració i coordinació general dels diversos cossos de policia i altres serveis de seguretat que operen en llur territori i de participació ciutadana en el sistema de seguretat”.

El passat mes de gener es va ampliar el Consell convidant a formar-ne part a representants dels col·lectius de dones, gent gran, joves, LGTBI i de la Taula del Tercer Sector.

Tot i aquest eixamplament de la base comunitària al Consell, cal definir i concretar l’abast de la participació de la comunitat en la identificació de necessitats i en la coproducció de les polítiques a portar a terme.

Vector 2. Fomentar instruments de participació en la planificació de les polítiques de prevenció, especialment en el disseny, regulació, usos i horaris dels espais i equipaments dels barris.

A quina necessitat concreta respon aquest vector?

La pràctica del planejament urbanístic, de la definició dels projectes, d’espais i equipaments, pot contribuir a que aquests siguin més plaents i segurs si es tenen en compte les diferents necessitats, aspiracions, percepcions i prioritats de les persones que els utilitzen. De la seva part les experiències que es deriven de la freqüentació dels espais i dels equipaments públics del barri es caracteritzen per la creixent intersecció de distintes temporalitats i formes de sociabilitat que poden derivar en situacions de conflicte o inclús d’inseguretat per la confrontació entre els usos esperats i les pràctiques que s’hi donen, entre l’espai concebut pels agents planificadors i l’espai viscut.

Vector 3. Donar a conèixer les estructures i les dinàmiques de governança, publicant ordres del dia, propostes i acords.

A quina necessitat concreta respon aquest vector?

Es detecta una manca de coneixement de la població sobre l’acció de l’administració en matèria de prevenció i de seguretat, que també pot suposar un llast a la participació i al control democràtic de l’acció de govern.

EIX 2 - Transversalitat

Mirades diverses i resposta conjunta per part dels operadors públics a les arrels dels problemes de convivència i seguretat

Vector 4. Articular un espai de decisió compartida de les estratègies de prevenció per part dels operadors públics.

A quina necessitat concreta respon aquest vector?

Posar en comú les informacions de què disposen els diferents operadors permet una visió compartida sobre els problemes de seguretat presents a la ciutat, conèixer els seus efectes sobre la qualitat de vida i avançar en l’abordatge proactiu i coordinat de les situacions detectades, així com un millor control dels recursos i de les despeses en matèria de seguretat ciutadana.

Vector 5. Dissenyar programes d’intervenció específics adequant-los en cada cas a les necessitats de convivència i seguretat als barris, fomentant els  convenis de col·laboració amb els actors en prevenció.

A quina necessitat concreta respon aquest vector?

Adequar les respostes a la diversitat social i territorial de la ciutat parant especial atenció als territoris i col·lectius vulnerables o amb característiques especials.

En recerques desenvolupades per la Direcció de Serveis de Prevenció (2007 i 2010) hom va conèixer que el 50% de les accions de prevenció del conflicte i de la convivència son desenvolupades per entitats i associacions. Aquest capital social de la ciutat permet articular una acció conjunta entre els serveis públics i els operadors socials.

Vector 6. Identificar, consolidar i potenciar aquells programes o intervencions que faciliten l’ús universal dels espais i equipaments públics dels barris / la convivència i la vivència segura i inclusiva als barris.

A quina necessitat concreta respon aquest vector?

Prevenir la desaparició d’intervencions i de programes que s’han constatat com a eficaços i que s’han vist abocats a la desaparició.

Consolidar o reforçar els recursos destinats al programes que han mostrat llur eficàcia.

Generar mecanismes d’avaluació de l’eficàcia dels programes vigents

EIX 3 - Coneixement i innovació

De la informació al coneixement, construint intel·ligència de la ciutat

Vector 7. Reforçar el potencial de l’experiència local com a resposta a problemes globals. Destacant les experiències de la ciutat i aplicant tècniques de benchmarking per adaptar experiències d’èxit d’arreu.

A quina necessitat concreta respon aquest vector?

Buscar noves alternatives als reptes i dificultats de ciutats altament complexes tot incorporant experiències positives que es duen a terme en altres ciutats susceptibles de replicar el seu èxit a Barcelona.

Vector 8. Planificar i desenvolupar accions de coneixement que estableixin les bases de les actuacions en matèria de prevenció i seguretat.

A quina necessitat concreta respon aquest vector?

Generar coneixement per a dissenyar polítiques informades i mantenir una línia de recerca en prevenció i seguretat que faciliti un abordatge d’anticipació a les problemàtiques de convivència i seguretat.

EIX 4 - Eficiència

Millorar la gestió de la seguretat adaptant-la a les noves demandes i realitats ciutadanes i territorials

Vector 9. Empendre accions per augmentar la confiança en els mecanismes i les condicions de denúncia ciutadana.

A quina necessitat concreta respon aquest vector?

Els índexs de denúncia de fets de victimització se situen en unes proporcions baixes i que a més manifesten una tendència a la disminució. Cal millorar aquests índex de denúncia tant per millorar la relació entre la realitat delictiva i les dades policials com per a garantir la proximitat entre policies i ciutadania.

Vector 10. Adaptar recursos en els àmbits de protecció i seguretat emergents i en els sectors de població i territoris amb més risc.

A quina necessitat concreta respon aquest vector?

Els registres de denúncies i de fets de victimització, així com d’altres indicadors permeten observar zones amb una elevada concentració d’indicadors de risc que apunten a la necessitat de concentrar més presència de recursos per garantir l’eficiència en la resposta.

Vector 11. Prevenir i controlar les manifestacions de la violència interpersonal.

A quina necessitat concreta respon aquest vector?

En els darrers anys, les enquestes i els indicadors policials mostren un increment de noves formes de violència entre les persones. Així, l’Enquesta de Victimització apunta un augment de les amenaces i agressions (particularment entre les noies joves), mentre que les poques dades existents consoliden la idea que entre els joves i els adolescents es dóna certa prevalença de determinats tipus de comportaments i relacions violentes (bullying). D’altra banda, la violència masclista manté una preocupant tendència a l’alça i despunten altres formes de violència intrafamiliar que sovint no queden reflectides en cap indicador ni arriben a coneixement de les policies. Reduir el nombre d’agressions interpersonals en tots els àmbits ha de ser objectiu prioritari de les polítiques de seguretat i convivència.

Vector 12. Donar un nou impuls a la cultura de proximitat a la ciutadania, per part dels cossos de protecció i seguretat.

A quina necessitat concreta respon aquest vector?

El discurs de la població sobre els cossos de protecció i de seguretat manifesta una necessitat de major proximitat que augmenti el contacte i la seva presència al territori.

Vector 13. Reforçar el sistema de mesures i serveis en benefici de la comunitat com a alternatiu a la sanció.

A quina necessitat concreta respon aquest vector?

La sanció econòmica ha esdevingut un dels mecanismes punitius més estesos a l’hora d’abordar les infraccions administratives, si bé la seva eficàcia recuperadora i preventiva s’ha demostrat limitada i posa en evidència l’oportunitat de recuperació social de la mesura alternativa.