Què fem

La Direcció de Serveis de Prevenció té per missió planificar estratègies, mitjançant l’estudi i l’anàlisi de la convivència i la seguretat a la ciutat, proposant programes i intervencions que tinguin com objectiu una ciutat més segura, més inclusiva, equitativa i cohesionada.

  • Dóna suport tècnic i administratiu als òrgans del sistema de seguretat a Barcelona a la  JUNTA LOCAL DE SEGURETAT i al CONSELL DE SEGURETAT URBANA DE BARCELONA
  • Assumeix la coordinació i seguiment del PLA de PREVENCIÓ i SEGURETAT de BARCELONA previst a la Llei 4/2003 d’ordenació del Sistema de seguretat pública de Catalunya
  • Facilita transferència de coneixement sobre la prevenció del risc i la (in)seguretat, entre els actors que intervenen, promovent formació i intercanvi de bones pràctiques d’altres administracions (nacionals i internacionals), participant en projectes de xarxes de ciutats
  • Identifica a través del Mapa d’actors en Prevenció de Barcelona, la distribució en el territori de les accions de prevenció i convivència portades a terme per operadors públics i per entitats d’iniciativa social
  • Coordina i gestiona projectes i intervencions d’abast ciutat que permeti donar resposta a necessitats conjuntes, tenint en compte, en la seva gestió les particularitats i/o necessitats dels districtes i barris
  • Dóna suport a tècnics i tècniques de prevenció dels districtes i participa en els projectes territorials i transversals de ciutat 
  • Gestiona recursos existents pel conjunt de la ciutat i ofereix suport metodològic i tècnic als agents implicats en la prevenció del conflicte a la ciutat
  • És el referent de l’Ajuntament a l’European Forum for Urban Security i a el Fòrum Espanyol per a la Prevenció i la Seguretat Urbana